Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Onkalamwenyo yopaKriste niilonga yetu yokuuvitha — Okafo kokulongithwa pokugongala  |  Desemba 2016

Iiholelwa yomafalomo

Iiholelwa yomafalomo

OSHUNGOLANGELO

Epulo: Ngele owa pulwa komuntu kutya megulu omwa tya ngiini, oto ke mu yamukula ngiini?

Enyolo: Joh 8:23

Gandja oshifo: Oshungolangelo ndjika otayi popi shoka Jesus naHe ya holola kombinga yankene megulu mu li.

LONGA AANTU OSHILI

Epulo: Mbela okumona iihuna kwetu ohaku etithwa kuKalunga nenge okusha shilwe?

Enyolo: Job 34:10

Oshili yOmbiimbeli: Kalunga haye nando he etitha okumona iihuna. Pehala lyaashono, okumona iihuna ohaku etithwa kuSatana Ondiyapoli nokaantu mboka haya ningi omatokolo ga puka. Omathimbo gamwe ohaku etithwa kokukala pehala lya puka pethimbo lya puka. Uuna tatu mono iihuna, Kalunga ote ke tu kwathela. Oku na ko nasha lela natse.

OMOLWASHIKE WA PUMBWA OKUKONAKONA OMBIIMBELI? (Okavidio)

Epulo: Mbela sho to dhiladhila, Kalunga oye ta pangele uuyuni? [Tegelela a yamukule.] Shoka Ombiimbeli tayi ti otashi vulika shi ku kumithe. Okavidio haka oke shi yelitha paufupi. [Dhana okavidio.]

Gandja embo: Ontopolwa 11 yembo ndika, oya popya kutya omolwashike Kalunga e etha okumona iihuna ku kale po nosho wo kutya ota ka ninga po shike. [Gandja embo Ombiimbeli otayi tu longo.]

NYOLA EFALOMO NIITYA YOYE MWENE

Longitha omutholomo gwiiholelwa ya tetekele wu nyole efalomo lyoye mwene lyomomapya.