Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

 OMALIKO OKUZA MOOHAPU DHAKALUNGA | JESAJA 11-16

Evi alihe otali ku udha ontseyo yokutseya Jehova

Evi alihe otali ku udha ontseyo yokutseya Jehova

Nkene ehunganeko ndika lya li lya gwanithilwa Aaisraeli

  • Aaisraeli kaya li ya pumbwa okutila iilikama nenge aatondi kutya nduno oosho ya li taya shuna koshilando shawo okuza muupongekwa waBabilonia nenge sho ye li moshilando shawo. — Esra 8:21, 22

Nkene ehunganeko ndika tali gwanithwa kunena

  • Ontseyo yokutseya Jehova oya lundulula iikala yaantu. Mboka ya li aalongi yomiyonena, ngashingeyi oya ninga aanambili. Ontseyo yokutseya Jehova oye etitha oparadisa yopambepo muuyuni awuhe

Nkene ehunganeko ndika tali ka gwanithwa monakuyiwa

  • Evi alihe otali ka ninga oparadisa, moka tamu ka kala egameno nombili, ngaashi naanaa Kalunga a li a lalakanena petameko. Kapu na nando oshishitwa shimwe tashi ke etela oshikwawo oshiponga kutya nduno aantu nenge iinamwenyo

Paulus okwa li a lundululwa kontseyo yokutseya Kalunga

  • E li Omufarisayi okwa li e na iikala iiwinayi ya fa yoshilikama. — 1Tim 1:13

  • Ontseyo yashili oya lundulula iikala ye. — Kol 3:8-10