29:18-20

Ngele Jehova okwa li a pe oshigwana oshipagani ondjambi, omolwiilonga mbyoka she mu longela, ita ka pandula tuu iilonga yuudhiginini yaapiya ye!

SHOKA BABILONIA A NINGI

Tiro sha kondekwa

IILONGA YANDJE

Ondi li molugodhi lwopambepo lwa tya ngiini?

OMAIYAMBO NGOKA BABILONIA A NINGI

  • Okwa kala a kondeka Tiro uule womimvo 13

  • Aakwiita yaBabilonia oya li ya mono iihuna palutu

  • Aakwiita yaBabilonia inaya pewa ondjambi

OMAIYAMBO GANDJE

Omaiyambo geni nda ninga mokulongela Jehova?

NKENE JEHOVA A PE BABILONIA ONDJAMBI

Jehova okwa li e shi pe Egipiti e li ondjambi

ONDJAMBI NDJOKA JEHOVA A PA NDJE

Jehova okwa pa ndje ondjambi yini?