Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Onkalamwenyo yopaKriste niilonga yetu yokuuvitha — Okafo kokulongithwa pokugongala  |  Auguste 2017

 ONKALAMWENYO YOPAKRISTE

Kokeka omaukwatya gopakalunga —  Eitaalo

Kokeka omaukwatya gopakalunga —  Eitaalo

OMOLWASHIKE SHA SIMANA?:

  • Otwa pumbwa eitaalo, opo tu hokiwe kuKalunga. — Heb 11:6

  • Eitaalo momauvaneko gaKalunga ohali tu kwathele tu idhidhimikile omamakelo. — 1Pet 1:6, 7

  • Okwaaneitaalo otaku vulu oku tu fala meyono. — Heb 3:12, 13

NKENE TATU VULU OKU SHI NINGA:

  • Galikana Jehova e ku pe eitaalo lya kola. — Luk 11:9, 13; Gal 5:22

  • Kala ho lesha Oohapu dhaKalunga nokutedhatedha kudho. — Rom 10:17; 1Tim 4:15

  • Kala ho endathana naamboka ye na eitaalo. — Rom 1:11, 12

Ongiini tandi vulu okukoleka eitaalo lyandje nolyaanegumbo yandje?

TALA OKAVIDIO: LALAKANENA SHOKA TASHI KU KWATHELE WU KALE OMUDHIGININI — EITAALO, E TO YAMUKULA OMAPULO TAGA LANDULA:

  • ‘Eitaalo lyashili’ nenge kaali na iihelele oshike? (1Tim 1:5)

  • Otu na okuyanda omanwethomo omawinayi geni, opo tu kale neitaalo lya kola?

  • Omolwashike puudhigu uunene tatu ka pumbwa eitaalo lya kola shi vulithe ngashingeyi? (Heb 10:39)