Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Aauvithi taya gandja okambo Onkundana ombwanawa moAzerbaijan

ONKALAMWENYO YOPAKRISTE NIILONGA YETU YOKUUVITHA — OKAFO KOKULONGITHWA POKUGONGALA Auguste 2017

Iiholelwa yomafalomo

Iiholelwa yomafalomo gOshungolangelo nosho wo gokulonga aantu oshili kombinga yUukwaniilwa waKalunga. Longitha iiholelwa mbyoka wu nyole omafalomo goye mwene.

OMALIKO OKUZA MOOHAPU DHAKALUNGA

Jehova okwa pe oshigwana oshipagani ondjambi

Jehovah okwa li a pe Aababilonia ondjambi konima yomimvo 13 sho ya kala ya kondeka Tiro. Ohu ulike ngiini kutya okwa pandula iilonga yetu yuudhiginini nomaiyambo ngoka hatu ningi?

ONKALAMWENYO YOPAKRISTE

Kokeka omaukwatya gopakalunga — Eifupipiko

Omolwashike eifupipiko lya simana? Ongiini tatu vulu oku li ulika? Egalikano noshiholelwa shaJesus otayi tu kwathele ngiini tu kokeke eifupipiko?

OMALIKO OKUZA MOOHAPU DHAKALUNGA

Oshinakugwanithwa oshidhigu shomulangeli

Aalangeli oya li ye na oshinakugwanithwa shokulondodha aantu moshilando, uuna pu na oshiponga shi li popepi. Jehova okwa li a hala okutya shike sho a langeke po Hesekiel a kale omulangeli gwaIsraeli pathaneko?

ONKALAMWENYO YOPAKRISTE

Kokeka omaukwatya gopakalunga —  Uulaadhi

Omolwashike tu na okusinda uumbanda wokutila aantu? Okutedhatedha, egalikano neinekelo muJehova ohayi tu kwathele ngiini tu kokeke uulaadhi wopaKalunga?

OMALIKO OKUZA MOOHAPU DHAKALUNGA

Masiku Gog yaMagog ota ka hanagulwa po

Ombiimbeli oya popya iiningwanima mbyoka tayi ka ningwa manga Gog yaMagog inaa hanagulwa po nokonima sho a hanagulwa po.

ONKALAMWENYO YOPAKRISTE

Kokeka omaukwatya gopakalunga —  Eitaalo

Otu na okuulika kutya otwi itaala muJehova Kalunga nokuli nuuna shi li oshidhigu, ngaashi Abraham a ningile. Ongiini tatu vulu okukala tu na eitaalo lya kola nokukala aadhiginini?

OMALIKO OKUZA MOOHAPU DHAKALUNGA

Emoniko lyaHesekiel lyotempeli nankene lye ku guma

Emoniko lyaHesekiel lyotempeli otali tu dhimbulukitha kutya Jehova okwa tula po omithikampango dha dhenga mbanda melongelokalunga lyashili. Emoniko ndika otali vulu ngiini oku tu tsa omukumo?

ONKALAMWENYO YOPAKRISTE

Uunake ishewe nda hala okukutha uukwathelikokolindjila?

omahambelelondjambo, omokukutha uukwathelikokolindjila. Mbela ito vulu okuhwepopaleka uukalele woye momukalo ngoka?