Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Onkalamwenyo yopaKriste niilonga yetu yokuuvitha — Okafo kokulongithwa pokugongala  |  Auguste 2016

Iiholelwa yomafalomo

Iiholelwa yomafalomo

OSHUNGOLANGELO

Epulo: Mbela ito zimine kutya ngele Ombiimbeli oya za kuKalunga, otayi vulu okuhupa mukehe shoka tashi kambadhala oku yi hulitha po?

Enyolo: Jes 40:8

Gandja oshifo: Oshifo shika shOshungolangelo otashi popi ehokololo ehokithi kombinga yankene Ombiimbeli ya hupa.

OSHUNGOLANGELO (epandja lyahugunina)

Epulo: Onda hala okuuva kutya oto ti ngiini kombinga yepulo ndika. [Lesha epulo lyotango pepandja 16.] Aantu yamwe oyi itaala kutya omalongelokalunga oga totwa po kaantu. Omanga yalwe taya dhiladhila kutya Kalunga ote ga longitha ga kwathele aantu ya hedhe popepi naye. Mbela ngoye oto ti ngiini?

Enyolo: Jak 1:27

Gandja oshifo: Oshifo shika osha yelitha oshindji kombinga yaashoka Ombiimbeli tayi ti kombinga yepulo ndika. Onda hala okugaluka tse tu ye tu kundathane iitsa yontumba moshifo shika.

KALA HO PULAKENE KUKALUNGA OPO WU KA KALE NOMWENYO SIGO ALUHE

Epulo: Aantu ayehe oye na omadhina kutya nduno oyaandjetu nenge ookuume ketu. Mbela Kalunga oku na edhina? Ngele osho, oye lye?

Enyolo: Eks 15:3, OB-1954

Gandja okambo: Okambo haka oka yelitha iinima yilwe oyindji mbyoka Ombiimbeli tayi tu longo kombinga yaKalunga. [Kundathaneni shoka shi li pepandja 6 nosho wo 7.]

NYOLA EFALOMO NIITYA YOYE MWENE

Longitha omutholomo gwiiholelwa ya tetekele wu nyole efalomo lyoye mwene lyomomapya.