Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

 ONKALAMWENYO YOPAKRISTE

Okuhwepopaleka uunkulungu wetu muukalele—Kwathela aakonakonimbiimbeli yi iyapulile Jehova noya ninginithwe

Okuhwepopaleka uunkulungu wetu muukalele—Kwathela aakonakonimbiimbeli yi iyapulile Jehova noya ninginithwe

OMOLWASHIKE SHA SIMANA?: Aakonakonimbiimbeli oya pumbwa okwiiyapulila Jehova nokuninginithwa, opo ya kale ya hokiwa kuye. (1Pet 3:21) Mboka haya kala metsokumwe neiyapulo lyawo, ohaya kala ya gamenwa pambepo. (Eps 91:1, 2) Omukriste ohi iyapulule Jehova, ihe ihi iyapulile omuntu, oshilonga nenge ehangano lyontumba. Onkee ano, aakonakonimbiimbeli oya pumbwa okukokeka ohole yokuhola Jehova noku mu pandula. — Rom 14:7, 8.

NKENE TATU VULU OKU SHI NINGA:

  • Sho tamu konakona, kundathaneni kutya uuyelele mboka tamu konakona otawu holola shike kombinga yaJehova. Mu ladhipika a kale ha lesha Ombiimbeli pandjigilile noku kale ha galikana “aluhe” kuJehova. — 1Tes 5:17; Jak 4:8

  • Mu ladhipika i itulile po omalalakano gopambepo ngaashi okwiiyapulila Jehova nokuninginithwa. Mu kwathela wo a lalakanene okukutha ombinga miinima ngaashi: Okugandja omatyokosha pokugongala nenge okuuvithila aashiinda naaniilonga pamwe naye. Dhimbulukwa kutya Jehova iha thiminike nando omuntu e mu longele. Onkee ano, eiyapulo oli li etokolo lyomuntu mwene. — Deut 30:19, 20

  • Ladhipika omukonakonimbiimbeli gwoye a ninge omalunduluko ngoka ga pumbiwa, opo a nyanyudhe Jehova noku kale a gwana okuninginithwa. (Omayel 27:11) Molwaashoka otashi vulika shi kale oshidhigu okweetha po iikala nomaihumbato gontumba, owa pumbwa okutsikila oku mu kwathela, opo i ihule omuntu omukulu, e ta zala omuntu omupe. (Ef 4:22-24) Kundathana naye oshitopolwa shoka hashi kala mOshungolangelo shi na oshipalanyolo “Ombiimbeli ohayi lundulula onkalamwenyo yaantu”

  • Mu lombwela enyanyu ndyoka ho kala wu uvite sho to longele Jehova. — Jes 48:17, 18