Okuninga aantu aalongwa okwa faathana nokutunga egumbo. Opo tu tunge nawa, otu na okwiilonga okulongitha nawa iilongitho yetu. Otwa pumbwa unene okukala tu na uunkulungu wokulongitha oshilongitho shetu sha simanenena, Oohapu dhaKalunga. (2Tim 2:15) Otwa pumbwa wo okulongitha nawa iileshomwa yilwe nuuvidio, iilongitho yetu yomuukalele, tu na elalakano lyokuninga aantu aalongwa. *

Ongiini to vulu okuhwepopala mokulongitha iilongitho yetu yomuukalele? (1) Pula ekwatho komutonateli gwongundu yeni yiilonga yomomapya, (2) longa pamwe nomuuvithi a pyokoka nenge nomukokolindjila (3) e to tsikile okwiidheula. Ngele owa kala wu na uunkulungu wokulongitha iileshomwa mbika nuuvidio, oto ka nyanyukilwa iilonga yokutunga pathaneko mbyoka tayi longwa ngashingeyi.

IIFO

UUMBO

OMAMBO

UUFO

UUVIDIO

UUFO WEHIYO

UUKALATA WEPANDJA LYETU LYOKOINTANETA

^ okat. 3 Iileshomwa yetu yimwe mbyoka ihaatu longitha muukalele, oya nyolelwa aantu yontumba. Otayi vulu okulongithwa uuna sha pumbiwa.