Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Onkalamwenyo yopaKriste niilonga yetu yokuuvitha — Okafo kokulongithwa pokugongala  |  Apilili 2017

 ONKALAMWENYO YOPAKRISTE

Omaimbilo getu ohage tu tsu omukumo

Omaimbilo getu ohage tu tsu omukumo

Sho Paulus naSilas ya li mondholongo, oya hambelele Kalunga moku mu imbila. (Iil 16:25) Pethimbo lyetu, aamwatate oya li yi imbi omaimbilo gUukwaniilwa, mokamba yoonkwatwa yaSachsenhausen muNdowishi pethimbo lyaNazi naasho ya li moSiberia. Iiholelwa mbika otayi ulike kutya omaimbilo oge na oonkondo dhoku tsa omukumo Aakriste mboka ya taalela omashongo.

Masiku omalaka galwe ogendji otaga ka kala ge na eimbilo epe li na oshipalanyolo, ‘Imbileni Jehova nehafo.’ Ngele twe li mono, otatu vulu okukopela omaimbilo, mokukala hatu gi idheula pElongelokalunga lyUukwanegumbo. (Ef 5:19) Opo nduno ombepo ondjapuki otayi ke tu kwathela tu ga dhimbulukwe, ngele tu li momashongo. Omaimbilo getu otaga vulu oku tu kwathela tu gandje eitulomo ketegameno lyetu. Otaga vulu oku tu tsa omukumo, uuna twa taalela omashongo. Uuna tu uvite nawa, oohapu dhomaimbilo otadhi ke tu inyengitha tu imbe “omahambelelondjimbo,” oshoka otwa nyanyukwa. (1Ondjal 15:16; Eps 33:1-3) Onkee ano, natu ninge ngaashi tatu vulu tu tseye omaimbilo gUukwaniilwa.

TALA OKAVIDO, EIMBILO NDYOKA LYA TSU AANANDHOLONGO OMUKUMO, E TO YAMUKULA OMAPULO TAGA LANDULA:

  • Oonkalo dhini dha ningitha omumwatate Frost a nyole eimbilo?

  • Mbela eimbilo ndyoka olya li lya tsu ngiini omukumo aamwatate mboka ya li mokamba yoonkwatwa yaSachsenhausen?

  • Omoonkalo dhini dhakehe esiku omaimbilo getu taga vulu oku ku tsa omukumo?

  • Omaimbilo geni gUukwaniilwa wa hala okutseya?