Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Onkalamwenyo yopaKriste niilonga yetu yokuuvitha — Okafo kokulongithwa pokugongala  |  Apilili 2016

Iiholelwa yomafalomo

Iiholelwa yomafalomo

OSHUNGOLANGELO

Epulo: Mbela owu shi oohapu ndhika dha tseyika nawa?

Enyolo: Joh 3:16

Gandja oshifo: Oshifo shika shOshungolangelo otashi yelitha nkene tatu vulu okumona uuwanawa meso lyaJesus nosho wo mokuhepekwa kwe.

OSHUNGOLANGELO (epandja lyahugunina)

 

Epulo: Tala kepulo ndika nosho wo komayamukulo ngoka aantu haya gandja olundji. [Lesha epulo lyotango nomayamukulo ngoka ge li po.] Ngoye oto ti ngiini?

Enyolo: Mat 4:1-4

Gandja oshifo: Molwaashoka Ondiyapoli oya li ya kundathana naJesus noya li ye mu makele, osha yela kutya Ondiyapoli oyo hayi longo uuwinayi. Ombiimbeli otayi ti ngiini kombinga yOndiyapoli? Oshitopolwa shika oshi na uuyelele owundji kombinga yaashoka.

Embo Omalongo gOmbiimbeli

Epulo: Aantu oyendji mboka yi itaala muKalunga oya hala okuhedha popepi naye. Mbela owu shi ngaa kutya Ombiimbeli otayi tu lombwele tu hedhe popepi naKalunga?

Enyolo: Jak 4:8a

Gandja embo: Embo ndika olya longekidhwa li tu kwathele tu ilonge kombinga yaKalunga okupitila mOmbiimbeli. [Tsa omuthindo ontopolwa 1 yembo Omalongo gOmbiimbeli.]

NYOLA EFALOMO NIITYA YOYE MWENE

 

Longitha omutholomo gwiiholelwa ya tetekele wu nyole efalomo lyoye mwene lyomomapya.