Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Onkalamwenyo yopaKriste niilonga yetu yokuuvitha — Okafo kokulongithwa pokugongala  |  Apilili 2016

 ONKALAMWENYO YOPAKRISTE

Oshitopolwa oshipe shokutameka oonkundathana

Oshitopolwa oshipe shokutameka oonkundathana

Okuza muMaalitsa 2016, pepandja lyahugunina lyOshungolangelo yomuukalele opu na oshitopolwa: “Ombiimbeli otayi ti ngiini?” Oshitopolwa shika oshipe osha longekidhwa shi tu kwathele tu tameke oonkundathana dhopaMbiimbeli. Osha nyolwa sha fa uufo wetu mboka uushona. Oshi na epulo ndyoka tali kwathele omuntu a popye etaloko lye nomayamukulo gopaMbiimbeli nosho wo iitsa ya gwedhwa po yokukundathanwa.

Oonkundathana oombwanawa kombinga yoshikundathanwa shopaMbiimbeli olundji ohadhi fala mekonakonombiimbeli. Longitha oshitopolwa shika wu kwathele aantu oyendji ya kale taya paluthwa pambepo. — Mat 5:6.

NKENE TO VULU OKULONGITHA OSHITOPOLWA SHIKA:

  1. Pula omunegumbo epulo limwe a popye shoka ta dhiladhila

  2. Pulakena kuye e to mu pandula sho a gandja eyamukulo

  3. Lesha enyolo ndyoka li li kohi yoshipalanyolo: “Shoka Ombiimbeli tayi ti.” Pula omuntu shoka ta ti kombinga yenyolo ndyoka. Ngele oku na ethimbo, kundathaneni iitsa mbyoka yi li kohi yoshipalanyolo: “Oshike ishewe tatu vulu okwiilonga mOmbiimbeli?”

  4. Gandja oshifo

  5. Ninga elongekidho wu galuke mu ye mu kundathane epulo etiyali