Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Okafo Onkalamwenyo yopaKriste niilonga yetu yokuuvitha  |  Septemba 2017

Iiholelwa yomafalomo

Iiholelwa yomafalomo

OSHUNGOLANGELO

Epulo: Mbela aayengeli oko ye li shili?

Enyolo: Eps 103:20

Gandja oshifo: Oshungolangelo ndjika otayi popi shoka Ombiimbeli tayi ti kombinga yaayengeli nonkene taya vulu okuguma onkalamwenyo yetu.

LONGA AANTU OSHILI

Epulo: Mbela sho to dhiladhila, uunongononi otawu tsu ngaa kumwe nOmbiimbeli?

Enyolo: Jes 40:22

Oshili yOmbiimbeli: Shoka Ombiimbeli tayi ti kombinga yuunongononi oshoshili.

OKAFO KOKUHIYA AANTU KOKUGONGALA (inv)

Gandja okafo: Otandi ku hiya wu ye wu pulakene koshipopiwa shopaMbiimbeli oshali. Otashi ka gandjelwa kOshinyanga shUukwaniilwa, ehala lyetu lyelongelokalunga. [Gandja okafo, e to popi ethimbo nehala mpoka hapu gongalelwa noshipalanyolo shoshipopiwa.]

Epulo: Mbela owe enda ko nale kOshinyanga shUukwaniilwa shOonzapo dhaJehova? [Ngele otashi vulika, ulukila omunegumbo okavidio: Oshike hashi ningwa pokugongala kwOonzapo dhaJehova?]

NYOLA EFALOMO NIITYA YOYE MWENE

Use the Longitha omutholomo gwiiholelwa ya tetekele wu nyole efalomo lyoye mwene lyomomapya.