Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Onkalamwenyo yopaKriste niilonga yetu yokuuvitha — Okafo kokulongithwa pokugongala  |  Septemba 2017

 ONKALAMWENYO YOPAKRISTE

Omolwashike wa lenga elongelokalunga lya yogoka?

Omolwashike wa lenga elongelokalunga lya yogoka?

Aajuda mboka ya li muupongekwa oya ladhipikwa kemoniko lyaHesekiel lyotempeli, oshoka olye ya pe etegameno kutya elongelokalunga lya yogoka otali ka tungululwa. Momasiku ngaka gahugunina, elongelokalunga ndyoka ‘oli itumba kombanda yoondundu adhihe,’ notu li yamwe yomwaamboka ya za miigwana ayihe, taya matukile kulyo. (Jes 2:2) Oho dhiladhila ngaa aluhe kuuthembahenda wokukala wu shi Jehova nowoku mu longela?

OMAYAMBEKO NGOKA TU NA MELONGELOKALUNGA LYA YOGOKA:

  • Iikulya oyindji yopambepo mbyoka hayi tu kwathele tu mone omayamukulo komapulo ga simana monkalamwenyo, omithikampango ndhoka tu na okwiiyutha kudho netegameno lya kola. — Jes 48:17, 18; 65:13; Rom 15:4

  • Otu li aamwayinathana tu holathane muuyuni awuhe. — Eps 133:1; Joh 13:35

  • Uuthembahenda wokukala aalongi pamwe naKalunga miilonga tayi mbilipaleke. — Iil 20:35; 1Kor 3:9

  • ‘Ombili yaKalunga’ ndjoka hayi tu nkondopaleke pethimbo lyuudhigu. — Fil 4:6, 7

  • Eiyuvo lya yela. — 2Tim 1:3

  • ‘Uukuume’ wopothingo naJehova. — Eps 25:14

Omomikalo dhini tandi vulu okuulika kutya onda lenga elongelokalunga lya yogoka?