Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

 OMALIKO OKUZA MOOHAPU DHAKALUNGA | HESEKIEL 46–48

Omayambeko ngoka aantu taya ka nyanyukilwa moshilongo shaIsraeli sha tungululwa

Omayambeko ngoka aantu taya ka nyanyukilwa moshilongo shaIsraeli sha tungululwa

Emoniko lyaHesekiel lyotempeli olya nyanyudha Aaisraeli mboka ya li muupongekwa nolya koleke kutya omahunganeko ngoka ga hunganekwa nale kombinga yokutungululwa kwoshilongo shawo, otaga ka gwanithwa. Elongelokalunga lya yogoka otali ka kala oshinima sha simana kwaamboka ya yambekwa kuJehova.

Emoniko olyu ulike kutya Aaisraeli otaya ka kala ya hangana, taya longele kumwe noya gamenwa

47:7-14

  • Evi otali ka kala lya hepuluka nolyu udha omiti tadhi imi iiyimati oyindji

  • Ezimo kehe otali ka pewa uuthiga wevi

Manga evi inaali topolelwa aantu, oshitopolwa shalyo shimwe shi ikalekelwa osha li ‘shi na’ “okuyapulilwa” Jehova

48:9, 10

Ongiini tandi vulu okuulika kutya okulongela Jehova okwa simanenena kungame? (w06 5/1 ep. 15-16, okat. 13-14)