Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

Aauvithi taya hiya aantu kokugongala moCook Islands

OKAFO ONKALAMWENYO YOPAKRISTE NIILONGA YETU YOKUUVITHA Septemba 2017

Iiholelwa yomafalomo

Iiholelwa yomafalomo gOshungolangelo nosho wo gokulonga aantu oshili kombinga yOmbiimbeli nosho wo uunongononi. Longitha iiholelwa mbyoka wu nyole omafalomo goye mwene.

OMALIKO OKUZA MOOHAPU DHAKALUNGA

Elongelokalunga lya yogoka lya tungululwa

Emoniko lyaHesekiel lyotempeli olya li lya shilipaleke oshihupe shAajuda muupongekwa kutya elongelokalunga lya yogoka otali ka tungululwa.

ONKALAMWENYO YOPAKRISTE

Omolwashike wa lenga elongelokalunga lya yogoka?

Elongelokalunga lya yogoka oli itumba kombanda yoondundu adhihe. Oho dhiladhila ngaa aluhe kuuthembahenda wokukala wu shi Jehova Kalunga nowoku mu longela?

OMALIKO OKUZA MOOHAPU DHAKALUNGA

Omayambeko ngoka aantu taya ka nyanyukilwa moshilongo shaIsraeli sha tungululwa

Emoniko lyaHesekiel lyotempeli otali ulike kutya elongelokalunga lya yogoka otali ka tungululwa, notali ulike kutya aantu otaya ka kala ya hangana, taya longele kumwe noya gamenwa.

OMALIKO OKUZA MOOHAPU DHAKALUNGA

Okukala omudhiginini kuJehova ohaku eta omayambeko

Ehokololo lyaShadrak, Meshak naAbednego otali vulu okukoleka etokolotoko lyetu lyokukala aadhiginini kuJehova Kalunga.

ONKALAMWENYO YOPAKRISTE

Kala omudhiginini uuna to makelwa

Sho Jesus Kristus a li ta makelwa okwa kala omudhiginini kuKalunga. Uuna aantu inaaya gwanenena taya thiminikwa, mbela otaya vulu ngaa okukala aadhiginini kuKalunga?

ONKALAMWENYO YOPAKRISTE

Kala omudhiginini uuna omuntu gwaandjeni a kondwa

Uuna omuntu gwaandjeni a kondwa, uudhiginini wetu kuJehova Kalunga ohawu makelwa. Oshike tashi ke tu kwathela tu kale aadhiginini?

OMALIKO OKUZA MOOHAPU DHAKALUNGA

Oto tsikile ngaa okulongela Jehova nuudhiginini?

Daniel okwa longele Kalunga nuudhiginini. Ka li a pitike nando osha shi mu imbe a ninge aluhe iinima yopambepo.

ONKALAMWENYO YOPAKRISTE

Dheula aakonakonimbiimbeli ya tsikile okulongela Jehova nuudhiginini

Dheula aavuthi aape petameko ya kale aluhe haya uvitha nuulaadhi. Kwathela aakonakonimbiimbeli ya ninge aauvithi ya pyokoka.