Mbela otatu vulu ngaa okutseya oshili kombinga yaKalunga?

Omolwashike Kalunga a hala tu tseye oshili? Lesha Johannes 17:3

Kalunga okwa li ha popi naantu. Okwa longitha ombepo ondjapuki, opo a tule omadhiladhilo ge maanyoli yOmbiimbeli. (2 Petrus 1:20, 21) Otatu vulu okutseya oshili kombinga yaKalunga uuna tatu konakona Ombiimbeli. — Lesha Johannes 17:17; 2 Timoteus 3:16.

Kalunga okwa holola iinima oyindji kombinga ye mOmbiimbeli. Okwa popya kutya omolwashike a shiti aantu, shoka te ke ya ningila nankene a hala ya kale. (Iilonga 17:24-27) Jehova Kalunga okwa hala tu tseye oshili kombinga ye. — Lesha 1 Timoteus 2:3, 4.

Omolwashike Kalunga e hole aantu mboka ye hole oshili?

Jehova oye Kalunga kashili, okwa tuma Omwana, Jesus, a longe aantu oshili. Mboka ye hole oshili ohaya pulakene kuJesus. (Johannes 18:37) Kalunga okwa hala aantu mboka ya ninge aalongeli ye. — Lesha Johannes 4:23, 24.

Satana Ondiyapoli okwi imba aantu oyendji kaaya tseye Kalunga moku ya longa omalongo giifundja. (2 Aakorinto 4:3, 4) Aantu mboka kaaye hole oshili oya pukithwa kiifundja yaSatana. (Aaroma 1:25) Aantu oomiliyona mboka ye na omitima omiwanawa oya tseya oshili, sho ya konakona Ombiimbeli. — Lesha Iilonga 17:11.