Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oshungolangelo  |  No. 1 2016

 IITOPOLWA YI IKOLELELA KOSHIPALANYOLO SHOKOMBANDA | KALUNGA OKWA TALA KO NGIINI IITA?

Etaloko lyaKalunga li na ko nasha niita kunena

Etaloko lyaKalunga li na ko nasha niita kunena

Kunena aantu oyendji otaya thindilwa kongudhi. Otaya tsikile nokwiindila Kalunga e ya pe epepelelo, ihe otayi ipula kutya otali ya uunake. Mbela Kalunga oku ya uvite ngaa sho taye mu kugile ekwatho? Ongiini kwaamboka taya hingi iita, opo ya hulithe po omahepeko ngoka? Mbela Kalunga ota ka yambidhidha oonkambadhala dhawo, nokutala ko iita yawo yi li pauyuuki?

Iita ayihe otayi ka hanagulwa po puArmagedon

Kalunga oku wete aantu sho taya mono iihuna kunena, nokwa halelela okuninga po sha. Shoka otashi tu hekeleke lela. (Episalomi 72:13, 14) Oku uvaneka mOohapu dhe kutya mboka taya mono iihuna ‘ote ke ya pa evululuko.’ Uunake mbela te ke shi ninga? Ombiimbeli oya hunganeka ya ti: ‘Ote ke shi ninga, uuna Omuwa Jesus ta ka za megulu pamwe naayengeli ye aanankondo. Ote ke ya a geele mboka inaa tseya Kalunga naamboka inaa vulika kelaka etoye tali popi Omuwa gwetu Jesus.’ (2 Aatessalonika 1:7, 8) Jesus ota ka gwanitha po ehunganeko ndika monakuyiwa. Ota ka hinga “iita mesiku enene lyaKalunga Omunankondoadhihe,” mbyoka hayi ithanwa Armagedon. — Ehololo 16:14, 16.

Miita mbyoka tayi ka kondjwa monakuyiwa, Kalunga ita ka longitha aantu. Ota ka longitha Omwana, Jesus Kristus, pamwe niishitwa yopambepo ya hanagule po aakolokoshi. Etangakwiita lye lyomegulu otali ka hulitha po okumona iihuna akuhe. — Jesaja 11:4; Ehololo 19:11-16.

Sigo okunena, etaloko lyaKalunga li na ko nasha niita inali lunduluka. Natango okwa tala ko iita yi li omukalo tagu opalele gwokumangulula aantu momahepeko nokuhulitha po uukolokoshi. Mondjokonona ayihe, Kalunga oye mwene ha tokola kutya uunake iita yontumba tayi ka kondjwa nosho wo kutya olye ta ka kutha ombinga muyo. Ngaashi twe shi mono metetekelo, Kalunga okwa tokola nale kutya iita mbyoka tayi ka hulitha po uukolokoshi, otayi ka ningwa monakuyiwa.  Omwana, Jesus Kristus, oye ta ka kondja miita mbyoka. Iita mbyoka yi li kombanda yevi kunena, inayi pitikwa kuKalunga, nonando oyi kale tayi monika ya fa tayi eta uuwanawa.

Natu shi thaneke ngeyi: Natu tye ando opu na aamwayina yaali taya kondjo manga he kee po. Oye etha po okukondja uule wokathimbo e taya dhengele he. Omumwayina gumwe okwa ti kutya mukwawo oye a tameke te mu dhenge. Omanga mukwawo okwa ti omumwayina oye e mu hindi. Ayehe otaya lopota kuhe, molwaashoka ya hala he a kuthe ombinga moontamanana dhawo. Konima sho he a pulakene komahokololo gawo, okwe ya lombwele kaaya kondje we noya tegelele sigo a galuka, opo e ye a kandule po uupyakadhi wawo. Aamwayinathana mboka oya kala ya tegelela uule wethimbo, ihe natango oya ka tameka okukondja. Sho he a galuka, okwa li e ya geela noonkondo, sho inaaya vulika kuye.

Kunena uuna iigwana tayi yi kiita ohayi kala tayi pula Kalunga e yi kwathele, ihe Kalunga iha kutha ombinga miita mbyoka. Okwa popya mOmbiimbeli ta ti: “Ngele ku na ngoka te mu ningile uuwinayi, inamu mu shunithila uuwinayi.” Okwa ti wo kutya “inamu shunithila omuntu uuwinayi.” (Aaroma 12:17, 19) Okwa lombwela aantu kutya nayi ‘idhidhimike e taye mu tege’ a katuke onkatu puArmagedon. (Episalomi 37:7) Iigwana oyindji inayi hala okutegelela Kalunga a ninge po sha. Ohayi tokola okukatuka kuyo yene yi hinge iita. Kalunga ina panda iita mbyoka. Okwe yi tala ko yi li euliko kutya aantu mboka oyi inenepeka. Onkee ano, puArmagedon ota ka ulika ondjahi ye e ta hulitha po iita mbyoka yi li pokati kiigwana. Ota ka “hulitha po omalugodhi kombanda yevi alihe.” (Episalomi 46:9; Jesaja 34:2) Iita yaArmagedon otayi ka hulitha po iita ayihe kombanda yevi.

Uukwaniilwa waKalunga otawu ka eta omalaleko nuuyamba ogendji mwa kwatelwa okuhulitha po iita. Jesus okwa li e shi popi megalikano ndyoka lya tseyika nawa, a ti: ‘Oshilongo shoye nashi ye, ehalo lyoye nali gwanithwe kombanda yevi wo ngaashi megulu.’ (Mateus 6:10) Oshilongo nenge Uukwaniilwa waKalunga itawu ka hulitha po owala iita, ihe otawu ka hulitha po wo uukolokoshi mboka hawu etitha iita. * (Episalomi 37:9, 10, 14, 15) Aalanduli yaJesus oya tegelela nondjuulukwe omalaleko nuuyamba ngoka tage ke etwa kUukwaniilwa waKalunga. — 2 Petrus 3:13.

Mbela otu na okutegelela uule wethimbo li thike peni, opo Uukwaniilwa waKalunga wu hulithe po okumona iihuna, okwaanuuyuuki nuukolokoshi? Omahunganeko gomOmbiimbeli ngoka ga gwanithwa nale otagu ulike kutya otu li ‘momasiku gahugunina.’ (2 Timoteus 3:1-5, OB-1954) * Masiku Uukwaniilwa waKalunga otawu ka hulitha po omasiku ngaka gahugunina niita yaArmagedon.

Ngaashi sha popiwa metetekelo, mboka taya ka hanagulwa po piita yaArmagedon, oomboka inaaya hala ‘okuvulika kelaka etoye tali popi Omuwa gwetu Jesus.’ (2 Aatessalonika 1:8) Dhimbulukwa kutya Kalunga iha kala a nyanyukwa ngele omuntu ta si, mwa kwatelwa nomukolokoshi. (Hesekiel 33:11) Ombiimbeli otayi ti kutya “ina hala, ku kale nando ogumwe ta geelwa” nenge ta hanagulwa po piita mbyoka. Onkee ano, ota shilipaleke kutya onkundana ombwanawa kombinga yOmuwa gwetu Jesus otayi ‘uvithilwa aantu ayehe, yi ningile iigwana ayihe onzapo,’ manga ehulilo inaali ya. (2 Petrus 3:8, 9; Mateus 24:14; 1 Timoteus 2:3, 4) Okupitila miilonga yokuuvitha mbyoka tayi longwa muuyuni awuhe kOonzapo dhaJehova, aantu kunena oye na ompito yokutseya Kalunga. Oye na wo ompito yokuvulika konkundana ombwanawa kombinga yaJesus noyokumona sho iita tayi ka hulithwa po sigo aluhe.

^ okat. 9 Uukwaniilwa waKalunga otawu ka hulitha po eso ndyoka li li omutondi gwetu. Ngaashi sha popiwa moshitopolwa shoka shi li pepandja 16, Kalunga ota ka yumudha aantu omamiliyona mwa kwatelwa mboka ya sila miita.

^ okat. 10 Opo wu mone uuyelele owundji kombinga yomasiku gahugunina, lesha Ontopolwa 9 yembo Omalongo gashili gOmbiimbeli ogeni naanaa?, lya nyanyangidhwa kOonzapo dhaJehova.