Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oshungolangelo  |  No. 1 2016

 IITOPOLWA YI IKOLELELA KOSHIPALANYOLO SHOKOMBANDA

Kalunga okwa tala ko ngiini iita?

Kalunga okwa tala ko ngiini iita?

Oto ka yamukula ngiini uuna wa pulwa epulo ndyono? Aantu oyendji ohaya dhiladhila kutya Kalunga okwa pitika iita. Ohaya ti kutya okwa li a lombwele aalongeli ye yonale ya kuthe ombinga miita. Ohaya ti wo kutya Ombiimbeli oye shi koleka. Yalwe ohaya ti kutya Omwana gwaKalunga, Jesus, okwa longa aalanduli ye ya kale ye hole aatondi yawo. (Mateus 5:43, 44) Ohaya ti kutya Kalunga okwa li a lundulula etaloko lye kombinga yiita, ihe kunena ine yi pitika we.

Ngoye oto dhiladhila ngiini? Mbela Kalunga okwa pitika iita? Ngele osho, oha kala a gama kombinga yoolye momaipumomumwe gokunena? Omayamukulo gomapulo ngoka, otage ku kwathele wu konakone nawa etaloko lyoye li na ko nasha niita. Pashiholelwa, ngele owu shi kutya Kalunga okwa pitika iita, nokwa gama kombinga hoka wu li, osha yela kutya oto ka kala wu uvite nawa. Oto ka kala wu na einekelo kutya ombinga yeni otayi ka sindana. Mbela oto ka kala wu uvite ngiini ngele owa mono kutya Kalunga okwa gama kombinga hoka waa li? Osha yela kutya oto ka za ko.

Ngele owa tseya kutya Kalunga okwa tala ko ngiini iita, otashi ka lundulula etaloko lyoye kombinga ye. Ngele owu li gumwe gwomaantu omamiliyona mboka ye ehamekwa kiita, kapu na omalimbililo oto ka kala wa hala okuuva eyamukulo kepulo ndika: Mbela Kalunga okwa fa omuhwahwameki gwiita ngoka ha pitike nenge ha humitha komeho iihuna mbyoka hayi etithwa kiita? Mbela ke na ko nasha naantu mboka taya hepekwa miita?

Otashi vulika wu kale wa kumwa sho to ilongo kutya shoka Ombiimbeli tayi ti osha yooloka ko komadhiladhilo ngoka. Okuza nale sigo okunena etaloko lyaKalunga li na ko nasha niita inali lunduluka. Natu konakone Ombiimbeli tu tale shoka tayi popi kombinga yetaloko lyaKalunga li na ko nasha niita, manga Jesus inee ya kombanda yevi naasho a li kombanda yevi. Shoka otashi tu kwathele tu mone nkene Kalunga ha tala ko iita kunena nosho wo ngele opo tayi ka kala monakuyiwa.