Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

 Ombiimbeli Ohayi Lundulula Onkalamwenyo Yaantu

Onda li ndi shi onkalamwenyo yandje ombwanawa

Onda li ndi shi onkalamwenyo yandje ombwanawa
  • OMUMVO A VALWA: 1982

  • OSHILONGO MOKA A VALELWA: POLAND

  • ONDJOKONONA: ONDA LI NDI HOLE OKUKONDJA, OKULONGITHA IINGANGAMITHI NOKULALAKANENA ESIMANO

ONAKUZIWA YANDJE:

Onda valelwa mokandoolopa, ke li popepi noongamba dhaNdowishi, moPoland. Onda li ndi hole mo, oshoka oka kundukidhwa komapya, koohambo nokomakuti. Aavali yandje oya li ya ladhipike ndje ndi kale handi ihumbata nawa, handi ilongo nondi lalakanene iilonga hayi futu nawa.

Uupyakadhi wandje owa tameke sho nda yi ndi ki ilongele uutseyiveta kOuniveesiti yomoshilandopangelo Wrocław. Sho nda yi kokule naavali yandje, onda hogolola ookuume aawinayi. Onda kala aluhe ndi hole etanga lyokoompadhi, ihe sho nda nwethwa mo kookuume, onda ningi omupika gwalyo. Osipana ndjoka nda li ndi hole oya za koWarsaw, nomomahuliloshiwike onda li handi yi nayo kehe mpoka tayi ka dhana. Momalweendo moka ondi ilongele mo okunwa nokulongitha iingangamithi. Omathimbo gamwe onda li handi kondjo naamboka haya ambidhidha oosipana dhilwe. Onda li ndu uvite kutya otashi kwathele ndje kaandi ndi kale nda gwililwa po komaiyuvo, nonando onda li ndi shi kutya ngele onda kwatwa po kopolisi, otashi ki imba ndje ndi tsikile neilongo lyandje.

Ngame nookuume kandje otwa li tu hole okuya koondanisa, kookalaba nokoodisiko. Olundji otwa li hatu iyadha tatu kondjo naantu momapandaanda. Onda li nda kwatwa po kopolisi lwiikando, ihe onda li handi ipopile kaandi ye mondholongo, molwaashono onda li ndi shi ompango. Omathimbo gamwe onda li handi ya futu ombumbo. Onda li ndi uvite kutya onkalamwenyo yandje ombwanawa lela, ihe momutima gwandje onda li ndi shi kutya shoka handi ningi osha puka. Onda li handi yi kongeleka Osoondaha kehe, opo eiyuvo lyandje li kale itaali nyenyetele ndje.

NKENE OMBIIMBELI YA LUNDULULA ONKALAMWENYO YANDJE:

Mo 2004 Oonzapo dhaJehova odhe ya paandjetu, nonda zimine dhi kundathane Ombiimbeli nangame. Sho ndi ilongo kutya okukala Omukriste gwashili otashi ti shike, eiyuvo lyandje olya tameke okunyenyetela ndje. Onda li ndi shi kutya ondi na okweetha okunwa, okulongitha iingangamithi nokweendathana naamboka kaaye shi omithikampango dhOmbiimbeli. Onda mono wo kutya ondi na okulundulula iikala yandje yokugeya noyokukondja. Nonando ongawo, ondi iyadha tandi ningi ishewe iinima ya puka.

Ongulohi yimwe onda li nda kondjo naalumentu yahetatu. Otandi dhimbulukwa nda lala mepandaanda, tandi dhengwa noongonyo notandi thangwa komutse. Onda li ndi uvite ndi li pokusa, nonda tameke tandi galikana te ti: “Ombili Jehova sho inaandi taamba ko Oohapu dhoye. Ngele  onda hupu, otandi ka konakona Ombiimbeli nOonzapo dhaJehova e tandi opaleke onkalamwenyo yandje.” Onda li nda kumwa lela sho nda hupu. Konima yoshiningwanima shoka, onda tokola ndi gwanithe po euvaneko lyandje lyokukonakona Ombiimbeli..

Mo 2006 onda yi koIngilanda, ndi ka konge oshimaliwa, opo ndi shune koPoland ndi ka tsikile neilongo lyandje lyuutseyiveta. Sho nda tsikile okukonakona Ombiimbeli, onda li nda gumwa noonkondo kAafilippi 3:8 moka omuyapostoli Paulus a ti: “Eeno shili, iinima ayihe yilwe oyo ekanitho lyowala, ngele tandi yi yeleke nokutseya Jesus Kristus, Omuwa gwandje, shoka osho oshinima shondilo shi vule ayihe. Omolwe onde ekelehi iinima ayihe nonde yi tala oyo iiyagaya yowala, opo ndi likole Kristus.” Paulus okwa li a mona elongo lyuutseyiveta ngaashi ngame, nokwa li wo e hole elongithonkondo. (Iilonga 8:3) Okwa li a mono kutya, opo a kale e na onkalamwenyo ombwanawa, oku na okulongela Kalunga nokukambadhala a holele Jesus. Sho nda dhiladhila muule koshiholelwa shaPaulus, onda mono kutya okukala ndi na iilonga hayi futu nawa nondi hole elongithonkondo itashi etele ndje enyanyu. Onda li nda tompwa kutya ngele Paulus okwa li a vulu okulundulula, nangame otandi vulu. Onda tokola okukala moIngilanda nonde etha po okwiilongela uutseyiveta.

Okwiilonga oshindji kombinga yaJehova, okwi inyengitha ndje ndi hedhe popepi lela naye. Onda li ndi inyengithwa keuvaneko lye lyokudhimina po mboka ya halelela okuninga omalunduluko. (Iilonga 2:38) Uuna tandi dhiladhila 1 Johannes 4:16 ndjoka tayi ti kutya “Kalunga oye ohole,” onda tseya kutya omolwashike Kalunga e tonde elongithonkondo.

Onda li nda halelela okuninga Onzapo yaJehova, opo ndi kale nda nyanyukwa ngaashi dho

Onda li wo nda kumithwa keihumbato lyOonzapo. Ondi wete kutya ohadhi kambadhala okwiihumbata metsokumwe nOmbiimbeli. Onda li nda halelela okuninga gumwe gwomudho, opo ndi kale nda nyanyukwa ngaashi dho. Konima sho nda kambadhala okuninga omalunduluko, onda ninginithwa mo 2008.

Ngame naEsther otwa nyanyukwa sho tatu longo aantu yelaka lyOshipoole kombinga yOmbiimbeli

UUWANAWA MBOKA NDA MONA:

Ombiimbeli oya lundulula ndje kaandi lalakanene esimano, kaandi kale ndi hole elongithonkondo, okulongitha iingangamithi, okunwa sha pitilila nokukala nda pikwa ketanga lyokoompadhi. Ngashingeyi ohandi longele Kalunga nohandi longo aantu Ombiimbeli nenyanyu. Ondi hole natango okutala etanga, ihe inandi pikwa komainyanyudho ngaashi nale.

Otandi nyanyukilwa ondjokana yetu naEsther ngoka ha longele Jehova nuudhiginini. Ohatu nyanyukilwa okulonga aantu yelaka lyOshipoole Ombiimbeli kuumbangalantuninginino waIngilanda. Ngashingeyi ondi uvite kutya onda gwanenwa monkalamwenyo. Ondi na eiyuvo lya yela, nonkalamwenyo ombwanawa shili.