Aantu oya li taya hepekwa. Ngaashi oohekulululwa yonale, Aajuda yopethimbo lyaJesus oya kala taya hepekwa kepangelo lyaRoma. Oya kala nokugalikana Kalunga e ya pe epepelelo. Konima yamwe yomAajuda oyu uvu kombinga yaJesus. Mbela oye ngaa a li ta ka kala Mesiasa omuuvanekwa? Oyendji oya li ‘yi inekela kutya omulumentu nguka oye ngoka e na okuhupitha Aaisraeli’ mokuhepekwa kAaroma. (Lukas 24:21) Nonando osho ya li yu uvite ngawo, inaya mona epepelelo lyasha. Momumvo 70, etangakwiita lyaRoma olya hanagula po Jerusalem notempeli yasho.

Oshike sha li sha ningwa po? Omolwashike Kalunga inaa kondjela Aajuda, ngaashi e shi ningile nale? Omolwashike inee ya pitika ya kondjithe mboka ya li taye ya hepeke? Mbela etaloko lyaKalunga li na ko nasha niita olya lunduluka? Aawe. Aajuda oyo ya li ya lunduluka. Oya tindi okwiitaala kutya Jesus, Omwana gwaKalunga, oye Mesiasa. (Iilonga 2:36) Ye li oshigwana, oya kanitha ekwatathano lyawo li ikalekelwa naKalunga. — Mateus 23:37, 38.

Aajuda nosho wo Evi lyEuvaneko kaya li we megameno lyaKalunga. Kaya li we taya ka kutha ombinga miita mbyoka ya pitikwa nenge tayi ambidhidhwa kuKalunga. Ngaashi Jesus e ya lombwele, omalaleko nuuyamba ngoka ga li ge na okupewa oshigwana shAajuda shopanyama, otaga ka pewa oshigwana oshipe, Israeli shopambepo, ano oshigwana shaKalunga. (Mateus 21:43) Egongalo lyAakriste aagwayekwa olyo lya ka ninga oshigwana shaKalunga shopambepo, Israeli yaKalunga. Pethimbo lyaJesus oya li ya lombwelwa kutya ‘ngashingeyi omwa ningi aantu yaKalunga.’ — 1 Petrus 2:9, 10.

Aakriste yonale sho ya ningi “aantu yaKalunga,” mbela Kalunga okwa li e ya kondjele, kaaya hepekwe kAaroma? Mbela okwa li e ya pitike ya kondjithe aahepeki yawo? Hasho nando. Omolwashike mbela? Ngaashi sha popiwa miitopolwa ya tetekele, Kalunga oye mwene ha tokola kutya uunake iita tayi ka kondjwa. Kalunga ina kondjela nando Aakriste yopethimbo lyaJesus noine ya pitika ya kuthe ombinga miita. Osha yela kutya, pethimbo lyaJesus hapo nando pwa li pethimbo lyaKalunga lyokuhulitha po uukolokoshi nomahepeko.

Ngaashi aalongelikalunga mboka ya li ko manga Jesus inee ya kombanda yevi, Aakriste yopethimbo lyaJesus oya li ye na okutegelela sigo ethimbo ndyoka Kalunga ta ka hulitha po uukolokoshi nomahepeko. Manga ya tegelela, Kalunga ka li nando e ya pitike ya katuke kuyo yene ya ka kondjithe aatondi yawo. Jesus Kristus okwa li e shi yelitha nawa mwaashoka a longo aantu. Pashiholelwa, ina lombwela aalanduli ye ya kuthe ombinga miita, ihe okwe ya lombwele a ti: “Holeni aatondi yeni, galikaneneni aahepeki yeni.” (Mateus 5:44) Jesus sho a popi kutya Jerusalem otashi ka ponokelwa ketangakwiita lyaRoma, okwa lombwele aalongwa ye kutya inaya kondja, ihe naya tembuke mo. Oya ningi ngaashi e ya lombwele. — Lukas 21:20, 21.

Oshikwawo, omuyapostoli Paulus okwe ya ladhipike ta ti: ‘Aaholike, inamu shunithila omuntu uuwinayi, oshoka enyolo otali ti egeelo olyandje, ongame mwene tandi ka geela, Omuwa osho ta ti.’ (Aaroma 12:19) Paulus okwa li a popi shoka sha popilwe kuKalunga pethimbo lyaMoses muLevitikus 19:18 nomuDeuteronomium 32:35. Ngaashi sha popiwa moshitopolwa sha zi ko, pethimbo lyonale Jehova okwa li a geele mboka ye tonde Aaisraeli, mokupitika Aaisraeli ye ya kondjithe. Oohapu dhaPaulus otadhi ulike kutya  etaloko lyaKalunga li na ko nasha niita inali lunduluka. Pethimbo lyaJesus, Kalunga okwa li a tala ko natango iita yi li omukalo tagu opalele gwokugeela aatondi yaapiya ye. Iita oya li wo omukalo tagu opalele gwokuhulitha po omahepeko nuukolokoshi. Ngaashi e shi ningile nale, Kalunga oye mwene a li ha tokola kutya uunake iita yi na okukondjwa nolye ta ka kutha ombinga muyo.

Osha yela kutya Kalunga ka li nando a pitika Aakriste yopethimbo lyaJesus ya kuthe ombinga miita. Ongiini kunena? Mbela Kalunga okwa pitika ongundu yaantu yontumba ya kuthe ombinga miita? Mbela ndika olyo ethimbo lyaKalunga lyokukondja pehala lyaapiya ye? Mbela Kalunga okwa tala ko ngiini iita kunena? Oshitopolwa tashi landula otashi ka yamukula omapulo ngoka.