Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

 IITOPOLWA YI IKOLELELA KOSHIPALANYOLO SHOKOMBANDA | KALUNGA OKWA TALA KO NGIINI IITA?

Etaloko lyaKalunga li na ko nasha niita pethimbo lyonale

Etaloko lyaKalunga li na ko nasha niita pethimbo lyonale

Aantu oya li taya hepekwa. Oya kala taya galikana Kalunga e ya kwathe, ihe ine ya kwatha pethimbo mpoka. Aaisraeli oyo ya li aantu yaKalunga pethimbo lyonale. Oya li taya hepekwa koshigwana oshinankondo shaEgipiti. (Eksodus 1:13, 14) Aaisraeli oya kala ya tegelela uule woomvula, Kalunga e ya mangulule muupika wAaegipiti. Konima yethimbo, Kalunga okwa ka katuka onkatu. (Eksodus 3:7-10) Ombiimbeli oya popi kutya oye mwene a kondjitha Aaegipiti. Okwe ya tumine omageelo ga landulathana nokonima okwa hanagula po omukwaniilwa gwaEgipiti netangakwiita lye mEfuta Etiligane. (Episalomi 136:15) Jehova Kalunga oku ulike kutya ye “ofule” sho a kondjele oshigwana she. — Eksodus 15:3, 4.

Sho Kalunga a kondjitha ye mwene Aaegipiti, otashi ulike kutya ke li ompinge niita ayihe. Oshikando shimwe okwa li a pitike oshigwana she, Israeli, shi hinge iita. Pashiholelwa, okwa li e shi lombwele shi hingile Aakaanana iita, mboka ya li aakolokoshi yo yeneyene. (Deuteronomium 9:5; 20:17, 18) Okwa lombwelele omukwaniilwa gwaIsraeli, David, a hingile aatondi yawo, Aafilisti, iita. Kalunga okwe mu kwathele e ya sinde. — 2 Samuel 5:17-25.

Omahokololo gOmbiimbeli otagu ulike kutya uuna aakolokoshi taya hepeke Aaisraeli, Kalunga okwa li ha katuka onkatu, opo a gamene oshigwana she nosho wo elongelokalunga lyashili. Tala kiitsa itatu ya simana mbyoka tayi popi iita ya pitikwa kuKalunga.

  1. KALUNGA OYE MWENE A LI HA TOKOLA KUTYA OLYE TA KA KUTHA OMBINGA MIITA. Oshikando shimwe Kalunga okwa li a lombwele Aaisraeli a ti: “Itamu pumbwa okukondja.” Omolwashike mbela? Omolwaashoka oye a li ta ka kondja pehala lyawo. (2 Ondjalulo 20:17; 32:7, 8) Okwa li e shi ningi iikando oyindji ngaashi sha popiwa metetekelo lyoshitopolwa shika. Pompito yilwe Kalunga okwa li a lombwele Aaisraeli ya ye molugodhi, opo ya gamene noya kondjele Evi lyEuvaneko. — Deuteronomium 7:1, 2; Josua 10:40.

  2. KALUNGA OYE MWENE A LI HA TOKOLA KUTYA UUNAKE IITA YONTUMBA TAYI KA KONDJWA. Aapiya yaJehova oya li haya tegelele neidhidhimiko ethimbo ndyoka Kalunga a nuna okukondjitha  mboka taye ya hepeke notaya longo uukolokoshi. Kaya li nando haya ka hinga iita kuyo yene. Uuna ye shi ningi kaya li haya pondola. Ombiimbeli oyu ulika kutya uuna Aaisraeli ya ka hinga iita kuyo yene, ihaya sindana. *

  3. Sho Kalunga a kondjitha Aakaanana, okwa hupitha yamwe, ngaashi Rahab negumbo lye

    KALUNGA IHA KALA A NYANYUKWA NGELE AANTU TAYA SI, MWA KWATELWA NAAKOLOKOSHI. Jehova Kalunga oye Onzo yomwenyo noye Omushiti. (Episalomi 36:9) Ina hala nando okumona aantu taya si. Shiyemateka, opu na aantu mboka aakolokoshi haya hepeke nohaya dhipaga yakwawo. (Episalomi 37:12, 14) Opo a hulithe po uupyakadhi mboka, oha hingile aakolokoshi iita. Uule woomvula ndhoka a pitike Aaisraeli ya kuthe ombinga miita, okwa kala ha sile ‘ohenda’ nohi ‘idhidhimikile’ mboka taye ya hepeke. (Episalomi 86:15) Pashiholelwa, Jehova okwa li a lombwele Aaisraeli kutya manga inaaya ponokela oshilando shontumba, oye na ‘oku shi pa ompito yokwiigandja kuyo.’ Kungawo, otaya pe aantu yomoshilando shoka ompito yokulundulula iikala yawo, opo kaaya dhipagwe. (Deuteronomium 20:10-13) Shino otashi ulike kutya Kalunga iha “nyanyukilwa omulunde ta si. Okwa hala, i itedhulule ye a kale e na omwenyo.” — Hesekiel 33:11, 14-16. *

Pethimbo lyonale, Kalunga okwa li a tala ko iita yi li omukalo tagu opalele gwokumangulula aantu momahepeko nokuhulitha po uukolokoshi. Kalunga oye mwene a li ha tokola kutya uunake iita yontumba tayi ka kondjwa nolye ta ka kutha ombinga muyo. Mbela Kalunga okwa li ha hingi iita molwaashoka a hala okutilahi ombinzi? Aawe. Ombiimbeli otayi ti kutya oku tonde etilohi lyombinzi. (Omayeletumbulo 6:16, 17) Mbela etaloko lyaKalunga li na ko nasha niita olya lunduluka sho Omwana, Jesus Kristus, a tameke okuuvitha kombanda yevi?

^ okat. 7 Pashiholelwa, oshikando shimwe Aaisraeli oya li ya sindika kAayamaleki nokAakaanana, sho ya yi kiita inaaya pitikwa kuKalunga. (Numeri 14:41-45) Sho pwa piti oomvula odhindji, omukwaniilwa Josia okwa yile kiita inaa pitikwa kuKalunga, noshe mu etele eso. — 2 Ondjalulo 35:20-24.

^ okat. 8 Aaisraeli kaya li ya pe Aakaanana ompito yokwiigandja kuyo sho ye ya ponokele. Omolwashike mbela? Aakaanana oya li ya pewa oomvula 400 ye ethe uulunde wawo. Sho Aaisraeli ye ya oku ya kondjitha, aantu oyendji oya adhika ya ninga aakolokoshi yo yeneyene. (Genesis 15:13-16) Aakaanana oyendji oya li ya hanagulwa po, ihe mboka ya lundulula omikalo dhawo oya hupu. — Josua 6:25; 9:3-27.