Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

OSHUNGOLANGELO No. 1 2016 | Kalunga okwa tala ko ngiini iita?

Omayamukulo ngoka ge li mOmbiimbeli otashi vulika ge ku kumithe.

OSHIPALANYOLO SHOKOMBANDA

Kalunga okwa tala ko ngiini iita?

Pethimbo lyonale Kalunga okwa li ha lombwele aantu ya hinge iita. Konima yethimbo Jesus okwa longo aantu ya kale ye hole aatondi yawo. Oshike sha lunduluka?

OSHIPALANYOLO SHOKOMBANDA

Etaloko lyaKalunga li na ko nasha niita pethimbo lyonale

Iitsa itatu ya simana tayi ulike iita mbyoka ya pitikwa kuKalunga.

OSHIPALANYOLO SHOKOMBANDA

Etaloko lyaKalunga li na ko nasha niita pethimbo Jesus a li kombanda yevi

Nonando etaloko lyaKalunga inali lunduluka, opwa li oshiningwanima oshinene shoka shu ulike kutya opu na sha shoka sha lunduluka.

OSHIPALANYOLO SHOKOMBANDA

Etaloko lyaKalunga li na ko nasha niita kunena

Masiku Kalunga ota ka hulitha po iita ayihe kombanda yevi.

OUR READERS ASK

Iinima oyindji yini ya puka hayi ningwa poKrismesa?

Ngele iinima mbyoka hayi ningwa pOkrismesa oya za kaapagani, mbela shoka oshi na okwiimba aantu ye yi dhane?

THE BIBLE CHANGES LIVES

Onda li ndi shi onkalamwenyo yandje ombwanawa

Pawel Pyzara okwa li e hole okukondja, okulongitha iingangamithi nokulalakanena iilonga iiwanawa yuutseyiveta. Okwa ka ninga elunduluko enene konima sho a kondjo naalumentu yahetatu.

IMITATE THEIR FAITH

“Oye omumwandje omuholike nomwiinekelwa mOmuwa”

Oshike sha kwathele Timoteus kaa kale e na ohoni, opo a vulu okukwatela komeho momagongalo?

Omapulo gopaMbiimbeli taga yamukulwa

Omolwashike Kalunga ha taamba ko mboka ye hole oshili?