Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oshungolangelo  |  Novomba 2015

Omapulo gopaMbiimbeli taga yamukulwa

Omapulo gopaMbiimbeli taga yamukulwa

Mbela oluhepo kombanda yevi onalu ka hule ko ngaa?

Mbela Kalunga ote ke shi enda ngiini a hulithe po oluhepo huka kevi? — Mateus 6:9, 10.

Oomwenyo odhindjidhindji ohadhi kana omumvo kehe kondjala nokomikithi. Iilongo oyindji muuyuni oya hepuluka, ihe aantu oyendji miilongo oyo tuu mbyoka onkee ngaa taya hupu shokadhila nenge taya li moondoloma. Ombiimbeli oye shi popya kutya oluhepo kalu shi oshinima oshipe, ihe olwa kala omukundu omunene mokati kaantu okuza nale. — Lesha Johannes 12:8.

Opo oluhepo lu ze po, opu na okukala epangelo limwe kombanda yevi ndyoka tali vulu okwaandjaganeka oonzo dhiilikolomwa pauyuuki. Epangelo ndyoka oli na okuhulitha po iita, molwaashoka oyo naanaa hayi thigi aantu oyendji ye li moluhepo lu lulila. Kalunga oku uvaneka te ke eta epangelo lya tya ngaaka kombanda yevi. — Lesha Daniel 2:44.

Olye ta ka hulitha po oluhepo?

Kalunga okwa langeka po Omwana, Jesus, a ka pangele ombanda yevi alihe. (Episalomi 2:4-8) Jesus ota ka hupitha oohepele dhi kale itaadhi thiminikwa we nando nokupiyaganekwa. — Lesha Episalomi 72:8, 12-14.

Jesus ota popiwa mOmbiimbeli e li “Omuwa gwombili.” Onkee ano, ote ke eta ombili negameno kombanda yevi alihe. Pethimbo lyepangelo ndyono, kehe gumwe ota ka kala nombili megumbo lye, ta nyanyukilwa iilonga ye noku na iikulya ya gwana okupalutha nayo aanegumbo lye. — Lesha Jesaja 9:6, 7; 65:21-23.