Omufilosofi Omuegipiti gwedhina Philo, ngoka a li ko omimvo 1900 nasha dha ka pita okwa ti: “Kapu na ngoka ta vulu okutseya Kalunga.”

Saulus gwokuTarsus okwa li a lombwele aafilosofi yomuAtena, omimvo 1900 nasha dha ka pita a ti: “Kalunga ke li kokule nomuntu nando ogumwe.”

SHONO sha popiwa kuPhilo naSaulus oshini to tsu kumwe nasho? Aantu oyendji oye hole nohaya hekelekwa koohapu dhaSaulus, ngoka hi ithanwa wo omuyapostoli Paulus. (Iilonga 17:26, 27) Kakele koohapu dhaPaulus, mOmbiimbeli omu na oohapu dhilwe ndhoka tadhi ti kutya otatu vulu okutseya Kalunga. Oshiholelwa shimwe osho shoka shi li moohapu dhegalikano lyaJesus, ndyoka tali shilipaleke lela aalanduli ye kutya otaya vulu okutseya Kalunga ngoka ta vulu oku ya laleka nuuyamba. — Johannes 17:3.

Ihe aafilosofi oyendji mwa kwatelwa Philo inayi itaala oshinima shoka. Ohaya ti kutya kapu na siku tu tseye Kalunga nando. Mbela olye e li mondjila, oPaulus nenge aafilosofi?

Ombiimbeli oye shi yelitha nawa kutya opu na iinima yilwe kombinga yaKalunga mbyoka iidhigu oku uviwa ko kaantu. Pashiholelwa, aantu itaya vulu okuuva ko ethimbo ndyoka Omushiti a kala ko, oondunge dhe, okuyeleka uunongo nowino ye mpoka yi thike. Omolwashike mbela? Iinima ye ayihe oyi vule kokulekule oondunge nomadhiladhilo gaantu. Ihe shono hasho tashi tu imbi tu mu tseye. Okudhiladhila komaukwatya ge, otashi ke tu kwathela tu “hedheni” popepi naye. (Jakob 4:8) Natu tale owala iiholelwa yiinima yimwe mbyoka itaatu vulu okuuva ko. Konima yaashono, otatu ka tala kiinima yaKalunga yimwe mbyoka tatu vulu okuuva ko.

Iinima mbyoka itaatu vulu okuuva ko

KALUNGA OMUKWAALUHE: Ombiimbeli otayi ti kutya Kalunga “kaaluhe oko wa li noto ka kala aluhe sigo aluhe.” (Episalomi 90:2) Shino otashi ti kutya ye ke na etameko nehulilo. Onkee ano, “omwaalu gwoomvula dhe itatu vulu oku gu yalula.” — Job 36:26.

Okutseya kutya Kalunga omukwaaluhe otashi ku etele uuwanawa: Ngele owe mu tseya lela oto ka mona omwenyo gwaaluhe. (Johannes 17:3) Mbela euvaneko ndyono oto ke li inekela ngele Kalunga ke shi omukwaaluhe? “Omukwaniilwa gwaaluhe,” oye owala ta vulu oku li gwanitha po. — 1 Timoteus 1:17.

OMADHILAHDILO GAKALUNGA: Ombiimbeli otayi mu popi tayi ti kutya “owino ye oya nyengana okutseyika.” Itatu vulu oku yi tseya, molwaashoka omadhiladhilo ge oge vule getu kokulekule. (Jesaja 40:28; 55:9) Ombiimbeli otayi tu pula tayi ti: “Olye a tseya omadhiladhilo gOmuwa? Olye ta vulu oku mu tsa omayele?” — 1 Aakorinto 2:16.

Okutseya omadhiladhilo gaKalunga otashi ku etele uuwanawa: Pashiholelwa, Kalunga oha pulakene oshita komagalikano gaantu oyendji. (Episalomi 65:2) Ye oku na ko nasha wo nuudhila uushona ngaashi omanza. Mbela opu na ngaa esiku a ka kale kee na ko nasha nangoye, e ta kala inaa pulakena komagalikano goye? Aawe, omadhiladhilo ge inaga ngambekwa kusha. Shimwe ishewe, ngoye owu “vule omanza ogendji.” — Mateus 10:29, 31.

OONDJILA DHAKALUNGA: Ombiimbeli otayi ti kutya kapu “na omuntu ta tseya iilonga mbyoka Kalunga a longo okuza ketameko sigo okehulilo.” (Omuuvithi 3:11) Shino osha hala okutya, tse katu na siku tu tseye okanima kehe kombinga yaKalunga. Kapu na ngoka ta vulu “okuuva ko oondjila dhe.” (Aaroma 11:33) Ihe nando ongawo, ohe dhi hololele ayehe mboka haya vulika kuye. — Amos 3:7.

Aantu itaya vulu okuuva ko ethimbo ndyoka Omushiti a kala ko, oondunge dhe, okuyeleka uunongo nowino ye mpoka yi thike

Okutseya oondjila dhaKalunga otashi ku etele uuwanawa: Ngele oho lesha Ombiimbeli noku yi konakona, oto ka kala nokwiilonga aluhe iinima iipe kombinga yaKalunga nosho wo oondjila dhe. Uuna to shi ningi, nena oto ka hedha popepyeelela naTate yetu gwomegulu sigo aluhe.

Iinima mbyoka tatu vulu oku uva ko

Itashi ti kutya sho pu na iinima yimwe mbyoka itaatu vulu okuuva ko kombinga ye, itatu vulu oku mu tseya nando. Ombiimbeli oyi na iiholelwa oyindji mbyoka tayi tu kwathele tu tseye nawa Kalunga. Mpaka otapu landula yimwe yomuyo:

EDHINA LYAKALUNGA: Ombiimbeli otayi ti kutya Kalunga oku na edhina. Otayi ti: “Jehova ofule, edhina lye Jehova.” Edhina lyaKalunga olya li lya holoka lwiikando 7000 lwaampoka, sho Ombiimbeli ya nyolwa petameko. — Eksodus 15:3, OB-1954.

Okutseya edhina lyaKalunga otashi ku etele uuwanawa: Jesus okwa galikana a ti: “Tate yetu, ngu u li megulu; Edhina lyoye nali yapulwe.” Egalikano ndyoka oli shiwike nawa. (Mateus 6:9) Ngele to galikana, kala ho longitha edhina lyaKalunga, Jehova. Ota ka hupitha kehe gumwe ngoka ha simaneke edhina lye. — Aaroma 10:13.

MPOKA KALUNGA HA KALA: Jesus okwa li a lombwele aantu ta ti: “Ne omwa za huka kevi, ihe ngame onda za kombanda.” Kevi oko haku kala aantu. Omanga iishitwa yopambepo hayi kala megulu. (Johannes 8:23; 1 Aakorinto 15:44) Olundji uuna Ombiimbeli tayi popi ‘egulu,’ otayi ulike kehala moka hamu kala iishitwa yopambepo. Omushiti oha “kala” mehala lye, “megulu.” — 1 Aakwaniilwa 8:43.

 Okutseya mpoka Kalunga ha kala otashi ku etele uuwanawa: Oto ke mu tseya nawa. Omushiti ke shi oonkondo dhi li apuhe nomoshinima kehe. Jehova omuntu gwolela noku na ehala mpoka ha kala. Ihe “kaku na nando oshinima shimwe sha holekwa Kalunga.” — Aahebeli 4:13.

UUKWATYA WAKALUNGA: Ombiimbeli otayi tu lombwele kutya Jehova oku na uukwatya uuwanawa. “Kalunga oye ohole.” (1 Johannes 4:8) Ye iha fundju. (Titus 1:2) Kuye aantu ayehe oye thike pamwe. Oku na ohenda, olukeno noiha geye mbala. (Eksodus 34:6; Iilonga 10:34) Okwa hala okukala ‘kuume’ kopothingo kaamboka haye mu simaneke. Aantu oyendji ohaya kala ya kuminwa oshinima shoka. — Episalomi 25:14.

Okutseya uukwatya waKalunga otashi ku etele uuwanawa: Ota vulu okukala kuume koye. (Jakob 2:23) Sho to ende to tseya uukwatya waJehova, oto ka vula okuuva ko nawa shoka shi li mOmbiimbeli.

“KALA NOKU MU KONGA”

Ombiimbeli otayi ku kwathele wu mone nawa nkene Jehova Kalunga a tya. Ye okwa hala wu mu tseye lela. Ombiimbeli oyu uvaneka tayi ti: “Ngele to kala noku mu konga,” oye note ku taamba. (1 Ondjalulo 28:9, OB-1954) Opo wu tseye Kalunga, kala ho lesha Ombiimbeli nokudhiladhila muule kwaashoka to lesha. Hedha kuKalunga “nota hedha” kungoye ngaashi Ombiimbeli yu uvaneka. — Jakob 4:8.

Ngele oho lesha Ombiimbeli noku yi konakona, oto ka kala nokwiilonga aluhe iinima iipe kombinga yaKalunga nosho wo oondjila dhe

Otashi vulika wi ipule to ti: ‘Ngele itandi vulu oku uva ko iinima ayihe kombinga yOmushiti, mbela otandi vulu ngaa okukala kuume ke?’ Tala keyelekanitho tali landula. Mbela kuume kopothingo kandohotola naye oku na wo okukala ondohotola? Aawe. Omuntu ngoka e na eithano li ili ota vulu okukala kuume kandohotola kopothingo. Sho shi na oshilonga, okukala owala ye shaathane nawa. Onkee ano, nangoye oto vulu okwiilonga mOmbiimbeli kutya Jehova omuntu a tya ngiini. Shono osho owala sha pumbiwa, opo wu pange uukuume naye.

Ombiimbeli otayi ku pe uuyelele wi ihwa po mboka tawu ku kwathele wu tseye nawa Kalunga. Mbela ino hala okwiilonga oshindji kombinga ye? Oonzapo dhaJehova ohadhi longo aantu Ombiimbeli oshali. Kwatathana nadho moshitopolwa sheni, nenge wu ye kepandja lyadho lyokointaneta, www.jw.org/ng.