Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oshungolangelo  |  Novomba 2015

 IITOPOLWA YI IKOLELELA KOSHIPALANYOLO SHOKOMBANDA | OONZAPO DHAJEHOVA ODHO OOLYE?

Oonzapo dhaJehova odhi itaala shike?

Oonzapo dhaJehova odhi itaala shike?

Odhi itaala kutya “Enyolo kehe olya nyolithwa kOmbepo yaKalunga noli na oshilonga shokulonga oshili.” (2 Timoteus 3:16) Ohatu longitha Ombiimbeli oyo yi tu wilike sho tatu ilongo kombinga yOmushiti. Oyo wo hatu longitha yi tu kwathele tu kale nonkalamwenyo tayi ti sha.

Ombiimbeli otayi ti: “Jehova Ofule; edhina lye Jehova.” (Eksodus 15:3, OB-1954) Onkee ano, tse ohatu longele owala Jehova Kalunga. Otwa tokola toko oku tseyithila wo yalwe edhina lye, shaashi tse Oonzapo dhe. —  Jesaja 43:10-12.

Aakriste ayehe oyi itaala kutya Jesus oye “Omuna gwaKalunga.” * Oyi itaala wo kutya Jesus okwi ile kombanda yevi, na Kalunga okwe mu gwayeke a ninge Omukwaniilwa gwetu. (Johannes 1:34, 41; 4:25, 26) Sho Jesus a si, okwa yumudhwa. (1 Aakorinto 15:3, 4) Konima yethimbo okwa londo a yi megulu, nokwa kuutumba kolulyo lwaKalunga he. Okuza mpono Kalunga okwe mu ningi omukwaniilwa gUukwaniilwa We. (Ehololo 11:15) Uukwaniilwa mboka owo epangelo lyolela ndyoka tali ke eta Oparadisa kombanda yevi. (Daniel 2:44) Ombiimbeli otayi ti: “Aayifupipiki otaa ka thigulula evi notaa ka mona uulinawa nombili.” —  Episalomi 37:11, 29.

Omusita gwaKatoolika, Benjamin Cherayath okwa popi moshifo shimwe shOshindowishi a ti: “Uuna [Oonzapo] tadhi lesha Ombiimbeli, odhi itaala kutya Kalunga oye ta popi nadho. Ngele omwa holoka uupyakadhi monkalamwenyo yadho ohadhi kongo omayele mOohapu dhaKalunga. . . . Kudho Oohapu dhaKalunga odhi na omwenyo.”

Oonzapo dhaJehova odhi itaala kutya omayele gOmbiimbeli otaga vulu okukwathela aantu nokunena. (Jesaja 48:17, 18) Nomolwashoka, dho ohadhi vulika kugo. Pashiholelwa, Oonzapo ihadhi hili omakaya, dho ihadhi longitha iingangamithi. Omolwashike mbela? Omolwaashoka Ombiimbeli otayi londodha aantu kaaya nyateke omadhiladhilo nomalutu gawo. (2 Aakorinto 7:1) Ohadhi iyageke wo okuninga iinima mbyoka yi indikwa kOmbiimbeli ngaashi: okukolwa, oluhondelo, ohole yiipala nokuyaka. —  1 Aakorinto 6:9-11.

^ okat. 5 Ombiimbeli otayi popi wo Jesus e li “Omuvalwa awike gwaKalunga,” oshoka Kalunga okwe mu shita tango, nopwaahe na ekwatho lyagumwe. —  Johannes 3:18; Aakolossa 1:13-15.