Ehangano lyetu oli li apuhe muuyuni noinaali imanga kumwe nomahangano galwe gomalongelokalunga. Oombelewa dhetu oonene odhi li moAmerika, ihe Oonzapo dhaJehova odhindji odhi li miilongo yilwe kongonga yevi. Otu li oomiliyona hetatu nasha, nohatu uvithile aantu miilongo ya konda po 230. Ohatu vulika koohapu dhaJesus ndhoka tadhi ti: “Elaka ndika etoye lyOshilongo otali ka uvithilwa aantu ayehe, li ningile iigwana ayihe onzapo.” —  Mateus 24:14.

Ohatu vulika koompango dhomoshilongo kehe moka tu li, noihatu kutha ombinga mopolotika. Shika ohatu shi ningi, molwaashoka ohatu vulika kelombwelo lyaJesus ndyoka a pa Aakriste tali ti kutya yo “kaye shi yomuuyuni.” Onkee ano, ihatu kutha ombinga miinima yopapolotika noihatu ambidhidha iita. (Johannes 15:19; 17:16) Omolwoshinima shoka, pethimbo lyIita Iitiyali yUuyuni, Oonzapo dhaJehova odha tulwa moondholongo nokuhepekwa nonyanya. Omumbisofi gumwe Omundowishi okwa nyola a ti: “Odho owala tadhi vulu okupopya nemanguluko kutya, inadhi kutha ombinga miita pethimbo lyepangelo lyaNazi moNdowishi.”

Oshifokundaneki hashi ithanwa Nová Svoboda osha ti: “[Oonzapo dhaJehova] ihadhi tengauka ngele tashi ya peihumbato lyadho. Omuntu owa hala andola okulongitha aantu ya tya ngaaka moondondo dhopombanda mepangelo, ihe ku na mpoka to ya adha. . . . Ohaya simaneke aapangeli, ihe oyi itaala owala kutya Epangelo lyaKalunga olyo alike tali ka kandula po omaupyakadhi gaantu.”

Shika inashi hala okutya ihatu endathana naantu ooyakwetu. Jesus okwa galikanene aalanduli ye kuKalunga a ti: “Ngame itandi ku indile, u ya kuthe mo muuyuni.” (Johannes 17:15) Onkee ano, ohatu longo pamwe naantu ooyakwetu, nokulanda mpoka haya landa iinima yawo. Ohatu yi wo koosikola ndhoka dhi li pooha natse.