Oshikweyithomanya osha li hashi longithwa ngiini nale?

Oshikweyithomanya osha li hashi longithwa okunyanyula iilya, opo yi ninge uusila wokuteleka oomboloto. Osha li hashi longithwa esiku kehe kaakiintu, nenge kaapika mboka haya longo momagumbo ogendji. Monale, aapika oya li hayi imbi sho taya nyanyula iilya. —  Eksodus 11:5; Jeremia 25:10.

Aaegipiti yonale oya li ya hongo ethano limwe ndyoka tali ulike nkene oshikweyithomanya sha li hashi longo. Iilya ohayi tulwa kemanya lya mbatalala lya fa ongalo, omathimbo gamwe ohali ithanwa ongalo yokukweya iilya. Iilya ohayi tulwa kemanya hoka, taku longithwa okamanya okashona koku yi nyanyagula. Omuntu oha kala ta wege u ukitha komeho nokonima a tsa oongolo, sigo iilya ayihe ya nyanyuka e tayi ningi uusila. Embo limwe otali ti emanya ndyoka oli na ondjundo yookilohalama mbali nenge ne. Ngele owe li dhengitha omuntu, otali vulu oku mu dhipaga thiluthilu. —  Aatokolihapu 9:50-54.

Aanamagumbo yopethimbo lyonale oya li ya lenga okunyanyagula iilya nenge oku yi kweya. Ombiimbeli oyi indika okukwata po oshikweyithomanya ombambyona. Deuteronomium 24:6 ota ti: “Kape na ngoka ta kutha po oshini ombambyona, oshoka oshini osho hashi tsilwa iilyamwenyo gwomuntu.” ▪

Uutumbulilo “ngoka a kala mekolo” otawu ti ngiini?

Ombiimbeli otayi ti kutya Jesus, oye Epona “ngoka a kala mekolo lyaHe.” (Johannes 1:18, OB-1954) Uutumbulilo mbuka otawu ulike kekwatathano lyopothingo nohole ndjoka Jesus e na naKalunga. Oohapu ndhika otadhi popi kombinga yomukalondjigilile ngoka gwa li hagu landulwa kAajuda uuna taya li.

Pethimbo lyaJesus, Aajuda oya li haya kuutumba kiipundi ya fa omatalashe ya dhingoloka oshitaafula shokulila. Omutse gwakehe ngoka ta li ogwa li hagu kala gu uka koshitaafula, dho oompadhi dhe odha taandela dhe shi puguma. Oha kala wo i ikolelela kokagwilo nokwaako kwe kwokolumoho. Kungawo, oshikaha she shokolulyo ohashi kala sha manguluka. Ayehe mboka taya li ohaya kala ye endekela kombinga yokolumoho. Embo limwe otali ti kutya “omutse gwomuntu kehe ogwa li hagu kala gu li popepi nontulo yamukwawo ngoka e li pooha dhe, nomolwaashono kwa li taku vulu okutiwa kutya ‘oku li mekolo lyamukwawo.’ ”

Omuntu ngele oku li mekolo lyamwene gwegumbo nenge lyanakumuhiya, osha li sha talika ko kutya okwa simanekwa nenge a lengwa. Muusiku wOpaasa yahugunina, “gumwe gwomaalongwa ngoka Jesus a li e mu hole,” omuyapostoli Johannes, oye a li mekolo lyaJesus. Onkee ano, Johannes okwa li ‘e egamena pontulo yaJesus’ sho te mu pula kutya olye te ke mu gwaaleka. —  Johannes 13:23-25; 21:20