Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oshungolangelo  |  Septemba 2015

 OMBIIMBELI OHAYI LUNDULULA ONKALAMWENYO YAANTU

Onkalamwenyo yandje oya li yu uka lela kuuwinayi

Onkalamwenyo yandje oya li yu uka lela kuuwinayi
  • OMUMVO A VALWA 1952

  • OSHILONGO MOKA A VALELWA AMERIKA

  • ONDJOKONONA ONDA LI OMUHAHU

ONAKUZIWA YANDJE:

Onda putukila moLos Angeles, moCalifornia, moAmerika. Onda li handi zi mepandaanda mu na oongenga dhaakolokoshi nohamu longithwa iingangamithi. Otwa valwa yahamano. Ongame nda landula osheeli.

Otwa putukila mongeleka yevaangeli moka mwa kala meme. Ihe manga ndi na oomvula omulongo nasha, onda tameke okukala ndi na onkalamwenyo yopaali. Osoondaha ohandi yi kosikola yOsoondaha. Ihe moshiwike ohandi kala nongenga yimwe yaantu haya longitha iingangamithi noye hole iipala.

Onda tameke okukala omuhahu. Ngele onda geye, ohandi toola owala kehe shoka nda adha, osho ndi dhengithe. Shoka ndi ilongo kongeleka inashi kwatha ndje sha. Onda li ndi hole okutya: “Egeelo olyOmuwa, ngame oshilongitho she owala.” Mo 1960 nasha, sho ndi li koseko, onda wayimine ongundu yimwe yopapolotika hayi ithanwa Black Panthers, ndjoka ya li tayi kondjele uuthemba waantu aniwa. Onda ningi oshilyo shehangano lyaanasikola taya kondjele uuthemba waantu. Otwa li hatu ningi omakanka, nosikola yetu oya li hayi pata olundji.

Omakanka ngoka twa kala nokuninga, inage etela ndje uuwanawa washa. Onkee ano, onda tameke okulonga omiyonena. Pashiholelwa, oshikando shimwe ngame nookuume kandje otwa li tatu tala ofilima tayi ulike aapika Aayafrika, taya monithwa iihuna moAmerika. Otwa li tu uvithwa nayi komahepeko ngoka gaahe li pauyuuki, notwa ponokele aagundjuka yiilumbu mboka ya li mehala moka. Otwa yi momagumbo giilumbu pomudhingoloko tu yi dhenge.

Ethimbo ndyoka onda li ndi na oomvula omulongo nasha. Okamwamememati kamwe oka li mongenga yimwe ya nika oshiponga, nonda li nda ningi oshilyo shayo. Onkalamwenyo yandje oye ende yu uka kuuwinayi. Omiyonena odhindji ndhoka twa ningi odhu uvika. Osho nee twa adhika kwaamboka haya kaleke po oveta nelandulathano.

NKENE OMBIIMBELI YA LUNDULULA ONKALAMWENYO YANDJE:

Kuume kandje gumwe aavali ye oya li Oonzapo dhaJehova. Oya hiya ndje kokugongala kwawo, nonda yi pamwe nayo. Esiku owala nda ya ko, onda mono kutya nani Oonzapo aantu ye li shimwe shi ili. Kehe gumwe okwa li e na Ombiimbeli, te yi longitha. Aagundjuka nayo oya li taya gandja nokuli iipopiwa pokugongala. (Episalomi 83:18, NW) Onda li nda kumwa okuuva kutya edhina lyaKalunga, oJehova. Osha li wo sha kumitha ndje okuuva tali longithwa. Megongalo omwa li mu na aantu yomihoko dhi ili nodhi ili, ihe inandi mona mo nando iikala yokakombo noludhi.

 Petameko kanda li nda hala okukonakona Ombiimbeli nOonzapo, ihe onda li owala ndi hole okuya kokugongala kwadho. Ongulohi yimwe, manga ongenga yetu ya ya kondanisa, ngame onda yi kokugongala kwOonzapo. Kondanisa oya dhenge ko omugundjuka gumwe e ta si, molwaashoka ka li a hala oku ya pa ondjatha ye yomukoya. Esiku lya landula ko, oya li tayi itangele shoka ya ninga. Sho ye li mompangu, oya li owala taya yolo kaaye na ko nasha. Oyendji yomuyo oya li ya pewa egeelo ya kale mondholongo onkalamwenyo yawo ayihe. Onda li nda nyanyukwa shili, sho kaanda li pamwe nayo ongulohi ndjoka. Onda li nda tokola toko ndi lundulule onkalamwenyo yandje, e tandi tameke okukonakona Ombiimbeli.

Sho nde etha po ombepo yokatongotongo, onda li nda kuminwa iinima mbyoka Oonzapo hadhi ningi. Pashiholelwa, sho Onzapo yimwe yoshilumbu ya li ya zi po, oya thigi oyana pegumbo lyOnzapo yomuluudhe. Shimwe ishewe, aanegumbo yamwe yOonzapo aatiligane oya li ye edhilile megumbo lyawo omugundjuka omuluudhe ngoka a li kee na mpoka ta kala. Onda li nda yelelwa kutya Oonzapo dhaJehova odho tadhi popiwa koohapu dhaJesus ndhoka dhi li muJohannes 13:35 tadhi ti: “Ngele omu holathane, nena aantu ayehe otaa ka dhimbulula kutya one aalongwa yandje.” Onda li nda mono kutya ondi imonena aamwatate yashili meitaalo.

Sho nda konakona Ombiimbeli, onda mono kutya ondi na okulundulula iikala yandje. Ondi na okushitukitha omadhiladhilo gandje, sha hala okutya, oku ga lundulula ndi kale omunambili nondi mone wo kutya ndjika oyo onkalamwenyo ya dhenga mbanda. (Aaroma 12:2) Onde ende tandi ningi ehumokomeho. Onda ninginithwa muJanuali 1974, e te ningi Onzapo yaJehova.

Ondi na okushitukitha omadhiladhilo gandje, sha hala okutya, oku ga lundulula ndi kale omunambili nondi mone wo kutya ndjika oyo onkalamwenyo ya dhenga mbanda

Konima sho nda ninginithwa, onda li ndi na okukondjitha iikala yokugeya nayi. Oshikando shimwe manga tatu longo egumbo negumbo muukalele, onda li nda tidha omufuthi ngoka a yaka oradio mohauto yandje. Sho nde mu hedha popepi, oradio okwe yi ekelehi e ta fadhuka po. Sho nde shi hokololele mboka nda li tandi longo nayo kutya onde yi mona, omukuluntugongalo gumwe okwa pula ndje a ti: “Stephen, ando omufuthi owe mu kwatele, ando owe mu ningile shike?” Epulo ndyoka olya li lya dhiladhilitha ndje muule, nolyi inyengitha ndje ndi kokeke uukwatya wokukala omunambili.

MuKotoba 1974, iilonga yandje oya kala owala okuuvithila aantu, handi longo oowili 100 momwedhi kehe. Konima yethimbo, onda mono uuthembahenda wokulonga kombelewa onene yOonzapo dhaJehova moBrooklyn, moNew York. Mo 1978 onda shuna koLos Angeles, opo ndi ka sile meme oshimpwiyu ngoka a li te ehama. Konima yoomvula mbali, onda hokana omuholike gwandje, Aarhonda. Okwa li ekwatho enene kungame sho tatu sile meme oshimpwiyu sigo a si. Otwa li twa yi kOsikola yOmbiimbeli yo-Watchtower yaGilead. Otwa tuminwa koPanama, hoka twa ka tsikila niilonga yuutumwa.

Okuza sho nda ninginithwa, opwa kala natango iinima oyindji mbyoka hayi geyitha ndje nayi. Onda li ndi ilongo okukala handi zi po paantu mboka taya kambadhala okugeyitha ndje, nenge ndi ngungumaneke onkalo momukalo kehe tagu vulika. Aantu oyendji mwa kwatelwa nekulu lyandje, ohaye shi pandulile ndje. Ondi i kuminwa lela. Itandi i pandula mwene sho nda lundulula iikala yandje. Pehala lyaashono, ondi wete kutya shika otashi ulike kutya Ombiimbeli oyi na oonkondo okulundulula omuntu. —  Aahebeli 4:12.

UUWANAWA MBOKA NDA MONA:

Sho nda konakona Ombiimbeli, onkalamwenyo yandje oya kala yi na eityo. Ombiimbeli oya longa ndje okukala omunambili. Ihandi dhenge we aantu, ihe ohandi ya kwathele ya aluke pambepo. Onda kwathela nokuli omuntu gumwe ngoka a li omutondi gwandje koseko, a konakone Ombiimbeli. Sho a ninginithwa, otwa kala uule wethimbo hatu lala mondunda yimwe ayike naye. Sigo okunena oku li kuume kandje kopothingo. Ngame nanekulu lyandje, otwa kwathela aantu ye vulithe po 80 ya ninge Oonzapo dhaJehova mokukonakona nayo Ombiimbeli.

Onda pandula Jehova noonkondo sho ndi na onkalamwenyo tayi ti sha noyi na ombili, naasho ndi na aamwatate yashili meitaalo.