Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oshungolangelo  |  Juli 2015

Omapulo gopaMbiimbeli taga yamukulwa

Omapulo gopaMbiimbeli taga yamukulwa

Esiku lyepangulo oshike?

Omolwashike esiku lyepangulo tali ka kala ethimbo lyenyanyu?

Pethimbo lyOmbiimbeli, Kalunga okwa li ha longitha aapanguli ya pangule aantu ye pauyuuki. (Aatokolihapu 2:18) Ombiimbeli oya yelitha Esiku lyepangulo monakuyiwa kutya oli li ethimbo lyenyanyu, sho Jehova omupanguli gwaantu ayehe, ta ka hupitha aantu kokwaahe na uuyuuki. —  Lesha Episalomi 96:12, 13; Jesaja 26:9.

Kalunga okwa langeka po Jesus, a ninge omupanguli omuuyuki gwaanamwenyo naasi. (Iilonga 10:42; 17:31) Aantu oyendji oya sa inaaya tseya Kalunga. Mesiku lyepangulo, Jesus ota ka galulila aantu mboka momwenyo, opo ya tseye nokukala yehole Kalunga kashili. —  Lesha Iilonga 24:15.

Omolwashike Esiku lyepangulo tali ka kutha uule woomvula eyuvi?

Oonakusa otaya ka yumudhwa pethimbo lyoomvula eyuvi. (Ehololo 20:4, 12) Otaya ka kala ya pumbwa ethimbo yi ilonge oondjila dhe nokukala haya vulika kuye. Mepingathano naashoka shi shiwike apuhe muuyuni, Ombiimbeli oyu ulika kutya aantu otaya ka pangulwa shi ikolelela kiilonga yawo konima ngele ya yumudhwa. —  Lesha Aaroma 6:7.

Ombiimbeli oya yelitha wo esiku lyepangulo kutya otali ya ombaadhilila, manga oomvula eyuvi inaadhi tameka. Esiku ndyoka otali ithanwa wo ehulilo, ngaashi sha kundathanwa petameko lyoshifo shika. Mesiku ndyoka, Kalunga ota ka hanagula po aakolokoshi ayehe. (2 Petrus 3:7) Onkee ano, otu na okuninga ookambadhala twa mana mo, tu ulike kutya otu hole Kalunga. —  Lesha 2 Petrus 3:9, 13.