• OMUMVO A VALWA 1954

  • OSHILONGO MOKA A VALELWA KANADA

  • ONDJOKONONA: OMUKENGELELI NOMUNDOMBOLI

ONAKUZIWA YANDJE:

Onda putukila moshilando shaMontreal, mehala hamu ningwa iinima iiwinayi. Tate okwa si, sho nda li ndi na oomwedhi hamano. Okwa li a thigile meme iinakugwanithwa ayihe yomegumbo. Otwa valwa tu li yahetatu, ngame onkelo.

Sho nda koko, onkalamwenyo yandje ya kehe esiku oya kala yi ikolelela miingangamithi, mokundombola, melongithonkondo nonda li he kala naalongi yomiyonena. Sho ndi na oomvula omulongo, onda tameke okukala ndi hole iipala nokulya oongunga. Olundji onda kala nokufundja aantu noku ya heka nosho wo oku ya kengelela. Onkalo ndjoka oya li ya pika ndje shimwe to nyengwa.

Sho nda gwanitha oomvula 14, onda li nda pyokoka nawa mokutula aantu mokatowo. Pashiholelwa, onda li handi landa iinima oyindji yongushu ngaashi oowili dhoshingoli, uugondo nuulinga. Onda li handi takele mo endhindhiliko lyoshingoli shongushu yoohalate 14, e tandi ka landitha momapandaanda nopomahala gomalandithilo mpoka hapu thikama iiyenditho. Onda li nda kuminwa omukalo ngoka gwokwiimonena oshimaliwa. Oshikando shimwe, onda li nda mono oodola 10 000 mesiku limwe.

Sho ndi na oomvula 15, onda tidhwa mosikola omolwokwaavulika nokanda li ndi na mpoka te kala. Onda kala handi lala momapandaanda, momahalandjandja nenge momagumbo gookuume kandje mboka kaaye na ko nasha.

Omolwiikala yandje yokutula aantu mokatowo, onda kala olundji handi pulwapulwa kopolisi. Molwaashono kanda li handi landitha iinima ya yakwa, inandi ya nando onale mondholongo. Nonando ongawo, onda li handi futithwa olundji omolwuulingilingi, okulombwela aantu iifundja nosho wo okulanditha ndaa na epitikilo. Kanda li ndi na uumbanda washa, oshoka iimaliwa mbyoka te pulwa ohandi yi futile po niimalwa mbyoka ya za mokatowo. Osha li sha nika oshiponga nomathimbo gamwe okwa li handi kala nondjembo. Poompito dhimwe, onda li nda longo omuyonena gwalongekidhwa.

NKENE OMBIIMBELI YA LUNDULULA ONKALAMWENYO YANDJE:

Oshikando shotango ndu uvu kombinga yOmbiimbeli, onda li ndi na oomvula 17. Omukadhona ngoka nda li ndo oteka okwa tameke okukonakona Ombiimbeli nOonzapo dhaJehova. Ihe ka nda li nda hala okweetha po oluhondelo. Onkee ano, onde mu  thigi po e tandi yi komukiintu gulwe ngoka a li gwandje natango.   

Elunduluko olye ke ya sho omukadhona ngoka ndi li naye a tameke ishewe okukonakona Ombiimbeli nOonzapo. Okwa ningi omalunduluko monkalamwenyo ye nonda li nda tompwa sho a ningi omunambili nomwiidhidhimiki. Onda li nda yi kokugongala kwOozapo dhaJehova kOshinyanga shUukwaniilwa. Onda li nda taambiwa ko kaantu mboka aanamikalo naanambili. Shino inashi yooloka ko tuu kwaashi ndi shi muuyuni! Yaayetu kaya li ye hole ndje; onda li handi kala nda gwililwa po, oshoka inandi ulukilwa nale ohole nohenda okuza kuunona wandje. Ombepo yuukumwe ndjoka nda mono mokati kOozapo dhaJehova, oyo naanaa nda kala nda halelela. Sho Oonzapo dha pula dhi konakone Ombiimbeli nangame, onda zimine nomutima aguhe.

Shoka ndi ilongo mOmbiimbeli osha hupitha omwenyo gwandje shili. Onda kala tandi dhiladhila ndi ka yake nookuume kandje yaali, opo ndi mone oshimaliwa shokufutila po oongunga dheshina lyandje lyokundombola, ndyoka lya li tali pula oodola dha konda po 50 000. Ihe inaandi shi ninga. Ookuume kandje oya pula komeho nedhiladhilo lyawo lyoku ka yaka. Gumwe okwa li a mangwa po nomukwawo okwa dhipagwa. Ngame ondi na elago shili.

Sho nda tsikile okukonakona Ombiimbeli, onda mono kutya onda pumbwa okuninga omalunduluko ogendji. Pashiholelwa, ondi ilongo shoka Ombiimbeli tayi ti mAakorinto yotango 6:10, ndjoka tayi ti: “Aafuthi, aanalwiho, oonkolwi, aasheki naayugi, kaku na nando ogumwe gwomaantu ya tya ngeyi ta ka ya mOshilongo shaKalunga.” Uuna tandi lesha ovelise ndjoka, omahodhi ohaga tameke taga polinda omwolwonkalo ndjoka nda pita muyo. Onda dhimbulula kutya onda pumbwa okulundulula onkalamwenyo yandje thiluthilu. (Aaroma 12:2) Onda li ndi hole elongithonkondo nohandi geye mbala. Onkalamwenyo yandje ayihe oya li yi ikolelela kiifundja.

Onkee ano, ondi ilongo wo mOmbiimbeli kutya Jehova omunahenda noha dhimine po. (Jesaja 1:18) Onda galikana kuJehova nda mana mo a kwathele ndje ndi ethe po okukalamwenyo kwandje okuwinayi. Kekwatho lyaJehova, kashona nakashona onda ningi omalunduluko monkalamwenyo yandje. Onkatu ya simanenena oye ya sho ngame nomukadhona gwandje twa hokana paveta.

Ondi li momwenyo sigo onena, molwaashono onda tula miilonga omakotampango gOmbiimbeli

Onda hokana ndi na oomvula 24, nonda adhika ndi na nale aanona yatatu. Okuza mpono, onda li ndi na okukonga iilonga yilwe. Mupyamunene, inandi mona elongo lya gwana nokanda li ndi na ontseyo yasha. Pompito ndjoka onda galikana kuJehova nda mana mo. Konima, onda ka konga iilonga. Onda lombwele aagandji yiilonga kutya onda hala okulundulula onkalamwenyo yandje nokulonga iilonga yi li paushili. Omathimbo gamwe, ohandi yelitha kutya onda konakona Ombiimbeli nonda hala okulundulula onkalo yandje yonale. Aagandji yiilonga oyendji oya tindi okupa ndje iilonga. Lwahugunina, momapulapulo galwe onda popi onkalo yandje yonale, nomugandji gwiilonga okwa ti: “Kandi shi wo naanaa kutya omolwashike ndi na oku ku pa iilonga, ihe opu na sha sha lombwele ndje ndi shi ninge.” Onda li ndi itaala kutya ndika olya li eyamukulo komagalikano gandje. Mokweendela ko kwethimbo, ngame nomukadhandje otwa ninginithwa tu li Oonzapo dhaJehova.

UUWANAWA MBOKA NDA MONA:

Ondi li momwenyo sigo onena, molwaashono onda tula miilonga omakotampango gOmbiimbeli nondi li Omukriste. Aanegumbo yandje ito ya pewa lwaali. Onda tompwa kutya Jehova okwa dhimina ndje po nondi na eiyuvo lyayela.

Muule woomvula 14 dha ka pita, onda kala miilonga yethimbo lyu udha, te kwathele yalwe yi ilonge shoka Ombiimbeli tayi ti. Konima yethimbo, omukulukadhi gwandje okwa wayimine ndje miilonga yethimbo lyuudha. Muule woomvula 30 dhaka pita, onda li nda nyanyukilwa okukwathela aaniilonga pamwe nangame ye li 22 ya tameke okulongela Jehova. Ohandi yi natango komahala gomalandithilo, ihe ihandi ka tula we aantu mokatowo ngaashi nale. Ngashingeyi, ohandi ke ya uvithila kombinga yetegameno lyoku ka kala nomwenyo muuyuni uupe moka itaamu ka kala uulingilingi. —  Episalomi 37:10, 11.