Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oshungolangelo  |  Juli 2015

 IITOPOLWA YI IKOLELELA KOSHIPALANYOLO SHOKOMBANDA

Mbela ehulilo oli li popepi?

Mbela ehulilo oli li popepi?

Mbela Kalunga ote ke etha ngaa aantu ya tsikile okupangela nokutula onkalamwenyo yaantu moshiponga? Hasho nando. Otu shi shi kutya Kalunga ota ka katuka onkatu a hulithe po uuwinayi nomahepeko ngoka ga kala po ethimbo ele. Omushiti gwaantu nogwevi okwa hala wu tseye kutya ethimbo lye lyokukatuka onkantu olya thikana. Ontseyo ndjoka ya simanenena okwe yi holola ngiini?

Tala kethaneko: Uuna to hingi ohauto, otashi vulika wu tale komandhindhiliko gomoondjila, komathano nosho wo kokaalita. Uuna wa mono omandhindhiliko nosho wo omathano ngoka taga tsu kumwe naampoka wu uka, oho kala wu wete kutya owu li popepi nokuthika. Momukalo gwa faathana, Kalunga okwe tu pa Oohapu dhe, ndhoka dha popya omalunduluko ngoka taga holoka muuyuni. Ngele tatu tala kiiningwanima mbyoka tayi ningwa, ohatu kala twa tompwa kutya otu li methimbo ndyoka tali tu fala pehulilo lyuuyuni.

Ombiimbeli otayi ti kutya uuyuni otawu ke ya ponkatu yi ikalekelwa mpoka tawu ka hulithwa po. Ethimbo ndyoka muuyuni otamu ka holoka iiningwanima nosho wo oonkalo ndhoka inaadhi monika nando onale mondjokonona yaantu. Tala iinima yimwe mbyoka ya popiwa mOmbiimbeli.

1. UUYUNI OTAWU KA PIYAGANA Ehunganeko limwe lya popiwa muMateus ontopolwa 24 olya holola iiningwanima oyindji mbyoka tayi ningwa kombanda yevi yi li omandhindhiliko. Ovelise 3, 14 otayi ti kutya: Omandhindhiliko ngoka otaga ulike “ehulilo lyonkalelo yiinima” (NW) ndjoka tayi fala sigo opethimbo sho ‘ehulilo tali ya.’ Ovelise 6-26 otayi ti kutya: Iinima mbika oya kwatela mo iita iinene, ompumbwe yiikulya, omakakamo gevi omanene, eindjipalo lyokwaahe na uuyuuki, ohole tayi huhwa nosho wo omafundjaleko ngoka taga ningwa kaawiliki yomalongelokalunga, opo ya pukithe aantu. Odhoshili kutya iiningwanima yimwe yoludhi ndoka oya kala nokuningwa oomvula omathele dha ka pita. Onkee ano, sho ehulilo tali hedha popepi, omaupyakadhi agehe ngoka otaga ka kala nokuholoka muuyuni pethimbo limwe. Iiningwanima mbika oya kwatela mo wo omandhindhiliko gatatu taga landula.

2. IIKALA YAANTU Ombiimbeli otayi ti: “Momasiku gahugunina,” (NW) sho omathimbo gu uka pehulilo, iikala yaantu otayi ka kala ya nayipala. Otayi ti kutya: “Aantu otaa ka kala nokwiihola, ye hole eliko, aainomi noye hole uuntsa. Otaa ka kala aasheki, ihaa vulika kaakuluntu yawo, ihaa pandula noya pota. Oyo otaa ka kala yaa na olukeno nohenda, haa lundilathana, aapwidhi naadhudhu; otaa kala ye tonde uuwanawa. Otaa kala aakotokeli, ihaa yawala, haa tuwalala noye hole olundundu peha lyokuhola Kalunga.” (2 Timoteus 3:1-4) Odhoshili kutya okwaahe na esimaneko kwaantu kaku shi oshinima oshipe, ihe ‘momasiku gahugunina’ (NW), iikala mbyoka otayi ka kala yi igalala noyi li ‘omathimbo omadhigu’ okukaliwa mugo. Mbela owa ndhindhilika iikala mbika iiwinayi maantu?

3. EVI OLYA YONAGULWA Ombiimbeli oya popya kutya Kalunga ota ka ‘hanagula po mboka taa yonagula po evi!’ (Ehololo 11:18) Omomikalo dhini aantu taya yonagula evi? Ngaashi sha li pethimbo lyaNoa osha faathana nopethimbo lyetu: ‘Aantu ayehe oya li aawinayi koshipala shaKalunga, niikolokosha oya li ya taandela shaampoka. Kalunga okwa tala uuyuni nokwa mono kutya owo uuwinayi.’ Okwa popi aantu mboka ya yonuka a ti: “Otandi ya kombo po thiluthilu.” (Genesis 6:11-13) Mbela owa ndhindhilika nawa kutya evi olyu udha uuwinayi? Oshikwawo, aantu oye li poshitsa shi ikalekelwa mondjokonona: Oye na iikondjitho yolute mbyoka tayi vulu okuhanagula po evi nakehe shimwe hashi kaleke po omwenyo. Iikondjitho mbyoka oya nika oshiponga. Iinima mbyoka hayi kaleke po omwenyo ngaashi ombepo ndjoka hatu fudha, iinamwenyo, iimeno nosho wo omafuta nayo oyi li moshiponga.

 Owe shi tseya ngaa kutya ‘muule woomvula ethele dha ka pita, aantu kaya li ye na iikala iwinayi ya fa mbyoka?’ Ihe ngashingeyi aantu oya huma komeho mokulonga iikondjitho nosho wo mokuhanagula po omidhingoloko. Ehumokomeho miinima yopaunongononi, otali monika lye eta po iilanduliko mbyoka ya pitilila oondunge dhopantu. Ihe nonando ongawo, omuntu ita vulu okupangela evi. Manga aantu inaaya yonagula po evi, Kalunga ota ka katuka onkantu a hanagule po mboka taye li yonagula po. Ndika kali shi tuu euvaneko ewanawa!

4. IILONGA YOKUUVITHA MUUYUNI AWUHE Oshitopolwa shimwe shendhindhiliko lyehulilo lyuuyuni osha popiwa kutya osho iilonga yokuuvitha mbyoka yi li metifa: “Elaka ndika etoye lyOshilongo otali ka uvithilwa aantu ayehe, li ningile iigwana ayihe onzapo; notaku ya ihe ehulilo.” (Mateus 24:14) Iilonga mbika iindhindhilikwedhi yokuuvitha, oya yooloka ko komauvitho ngoka haga ningwa komalongelokalunga ogendji okuza moomvula omathele dha ka pita. Pethimbo ndika tu li lyomasiku gahugunina: “Elaka ndika etoye lyOshilongo” otali tsuwa omuthindo kondandalunde. Mbela owu shi elongelokalunga lyontumba hali tsu omuthindo etumwalaka ndyono? Ngele yamwe ohaya monika ya fa taya uvitha etumwalaka ndyono, mbela oye li ngaa ongundu ndjoka tayi taandelitha elaka etoye ‘kaantu ayehe, li ningile iigwana ayihe onzapo?’

Uukwaniilwa waKalunga owa kala nokutseyithwa muuyuni awuhe momalaka ogendji

Epandja lyetu lyokOintaneta ko-jw.org, otali taandelitha “elaka ndika etoye lyOshilongo.” Iileshomwa mbyoka yi li ko, otayi tseyitha etumwalaka ndyoka momalaka ge vulithe po 700. Mbela owu shi aantu yalwe mboka ya katuka onkatu mokutaandelitha elaka etoye muuyuni awuhe? Nale manga kaapwa li Ointaneta, Oonzapo dhaJehova odha kala dhi shiwikile oonkambadhala dhadho dhokutaandelitha onkundana ombwanawa yUukwaniilwa waKalunga. Okuza mo 1939, efo kehe lyokombanda lyOshungulangelo olya nyolwa etumbulo tali ti: “Tayi tseyitha Uukwaniilwa waJehova.” Embo limwe hali longithwa komalongelokalunga, olya popi kutya iilonga yokuuvitha yOonzapo dhaJehova “oyi li pombanda noonkondo noita yi yelekwa nasha.” Uunzapo mbuka otawu yelitha onkundana ombwanawa kutya masiku ‘ehulilo otali ya’ sho Uukwaniilwa waKalunga tawu ka katuka onkatu.

OSHITSA SHA SIMANA MONDJOKONONA YUUYUNI

Mbela owa ndhindhilika kutya omandhindhiliko agehe gane gomomalondodho gOmbiimbeli ngoka ga popiwa moshikundathanwa shika ogi iwetikile monkalo ndjika tu li? Muule woomvula ethele dha ka pita, oshifo shika osha kala nokugandja uuyelele kaantu kombinga yiiningwanima yuuyuni, opo shi  ya kwathele paumwene ya mone kutya otu li popepi nehulilo. Yamwe mboka ihaa itaale sha, oya tsu omuthindo kutya uushili mboka nosho wo omauyelele ngoka otaga tsu kumwe notaga vulu okulongithwa. Oya ti ishewe sho omakwatathano muuyuni taga humu komeho, oonkalo dhuuyuni otadhi ende owala tadhi nayipala. Nonando ongawo, opu na uunzapo wa yela kutya otu li pehulilo lyomathimbo gi ikalekelwa mondjokonona yaantu.

Aanawino yamwe oye wete kutya otu li pokwaadha omalunduluko omanene kombanda yevi. Pashiholelwa, mo 2014, Ehangano lyuunongononi nolyegameno lyedhina Bulletin of the Atomic Scientists olya londodha Olaata yEgameno yIigwana yaHangana kombinga yiiponga iinene mbyoka tayi ningilwa aantu. Aanongononi mboka oya popi kutya: “Okukonakona nawa iiponga mbika, otashi tu eta pehulithodhiladhilo kutya ehumokomeho olye etelela iinima iiwinayi mbyoka ya tula oomwenyo dhaantu moshiponga.” Aantu oyendji oya zimina kutya otwa adha oshitsa sha simana mondjokonona yuuyuni. Aanyanyangidhi yoshifo shika naaleshi yasho oyendji, kaye li momalimbililo kutya ethimbo ndika tu li oli li shili omasiku gahugunina nosho wo kutya ehulilo oli li popepi. Ihe pehala lyokukala wa tila onakuyiwa, oto vulu okukala wa nyanyukilwa shoka tashi ya. Omolwashike mbela? Omolwaashi oto vulu oku ka hupa pehulilo.