Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oshungolangelo  |  Mei 2015

Owe shi tseya ngaa?

Owe shi tseya ngaa?

Omolwashike sha li oshiwanawa komuyapostoli Paulus okukala e na uukwashigwana waRoma?

Paulus okwa tseyitha ta ti: “ngame otandi igameke komupangeli Omuroma!”

Omukwanepangelo gumwe Omuroma, Cicero, gwomethelemumvo lyotango K.E.N., okwa popi kombinga yuuthemba mboka a ti: “Oshi li omuyonena okumanga omukwashigwana gwaRoma; oku mu ehameka shinyanyalitha oshi li uukolokoshi; oku mu dhipaga,” ongaashi naanaa wa dhipaga omuvali gwoye nenge omupambele gwopopepi.

Omuyapostoli Paulus okwa li u uvitha muRoma alihe koonono. Okwa longitha uuthemba we e li Omukwashigwana gwaRoma lwiikando itatu mbyoka ya nyolwa mOmbiimbeli: (1) Okwa tseyithile aapanguli yomuFilippi kutya inaya simaneka uuthemba we sho ye mu dhenge. (2) Okwa holola uuthemba we, opo a yande okweehamekwa kolutu muJerusalem. (3) Okwe eta oshipotha she kOmukeesali, omupangeli muRoma, opo shi pulakenwe. — Iilonga 16:37-39; 22:25-28; 25:10-12.

Aasita pethimbo lyOmbiimbeli oya li haya futwa ngiini?

Ondokumende yonale yeuvathanotsokumwe yokulanda oonzi niikombo, yopoomvula dho 2050 K.E.N.

Tatekulululwa Jakob okwa kala omusita gwiimuna yahekulu Laban uule womimvo 20. Jakob okwa longo tango omimvo 14 omolwoyanakadhona yaLaban yaali, nokonima sho a kala po omimvo hamano okwa futwa iimuna. (Genesis 30:25-33) Oshifo shimwe shopaMbiimbeli osha ti: “Omauvathano ngoka ga kala pokati kaasita yiimuna ngaashi ngoka ga li pokati kaLaban naJakob, oga li ge shiwike nawa kaanyoli yonale nosho wo kaaleshi yopethimbo lyOmbiimbeli.”

Omauvathanotsokumwe gaalafululi yonale yomuNuzi, Larsa nosho wo komahogololwahala gamwe gomuIraq shokunena ogu ulika omauvathano ngoka. Euvathanotsokumwe lyoludhi ndoka lwokukulula oonzi olya li hali ningwa omumvo nomumvo. Aasita ohaya taamba ko iinakugwanithwa yawo yokutonatela iimuna yomwaalu gwokondandalunde shi ikolelela koomvula dhawo nosho wo kuukashikekookantu. Konima yomvula, mwene gwoonzi oha mono omafufu goonzi, omahini, uunzigona nosho tuu. Kehe shoka sha hupa po, ohashi pewa omusita.

Okwiindjipala kwoonzi okwi ikolelela kuuwindji waandhi oosimba dhi inekelelwa omusita. Konyala oonzi ethele oosimba odha li dha tegelelwa dhi ete po uunzigona 80. Omusita okwa li e na okulonga nawa, opo kaadhi kane. Onkee ano, oku na okulonga nuudhiginini a sile oshimpwiyu nawa iimuna ye mbyoka yi li metonatelo lye.