Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oshungolangelo  |  Januali 2013

 HEDHA POPEPI NAKALUNGA

“Ongoye we yi . . . hololele mboka ya fa uunona”

“Ongoye we yi . . . hololele mboka ya fa uunona”

Mbela owa hala okutseya oshili kombinga yaKalunga, kutya oye lye, shoka e hole naashoka e tonde nonokutya elalakano lye olini? MOohapu dhe, Ombiimbeli, Jehova Kalunga okwa holola oshili ayihe kombinga ye. Ihe hakehe gumwe ta vulu okulesha Ombiimbeli e tu uvu ko nawa oshili ndjoka. Omolwashike mbela? Omolwaashoka okuuva ko oshili ndjoka yopambepo oshi li uuthembahenda mboka itaawu vulu okumonika kukehe gumwe. Natu tale kushoka Jesus a li a popi shi na ko nasha naashika. —  Lesha Mateus 11:25.

Ovelise ndjoka oya tameka noohapu tadhi ti: “Pethimbo olyo tuu ndyoka Jesus okwa tameke okupopya.” Shoka Jesus a li e li pokupopya otashi vulika sha li shi ikolelela kwaashoka sha adhika opo sha ningwa. Okwa adhika owala opo a ganda aantu mboka ya li inaaya hala okuninga aalongwa ye miilando itatu yaGalilea moka a li a longele iilongankondo. (Mateus 11:20-24) Otashi vulika wi ipule to ti: ‘Ongiini omuntu ta vulu okumona Jesus ta longo iilongankondo e ta kala inaa taamba oshili ndjoka a longo aantu?’ Aantu mbaka oya li inaaya hala okuninga aalongwa ye, molwaashoka oya li ya kukutika omitima dhawo. —  Mateus 13:10-15.

Jesus okwa li e shi shi kutya opo tu uve ko oshili kombinga yaKalunga otwa pumbwa iinima iyali tayi landula: Ekwatho lyaKalunga nokukala tu na omutima gu uka. Jesus okwa popi a ti: “Otandi ku hambelele, Tate, Omuwa gwegulu nogwevi, oshoka iinima mbika ongoye we yi holeke aanongo naanamayele nowe yi hololele mboka ya fa uunona.” Mbela owu uvite ko kutya omolwashike okuuva ko oshili yopambepo ndjoka yi li mOmbiimbeli shi li uuthembahenda mboka itaawu vulu okumonika kukehe gumwe? Jehova “Omuwa gwegulu nogwevi” oku na uuthemba wokutokola kutya oshili ote yi hololele oolye. Ihe Kalunga ke na ontondo mokuholola oshili ndjoka. Oolye ha hololele oshili yOmbiimbeli nomolwashike?

Kalunga ota sile ohenda aaifupipiki, ihe haanuuntsa. (Jakob 4:6) Oshili ye ohe yi holeke “aanongo naanamayele,” aantu mboka ya talika ko ye li aanongo naalongwantu muuyuni mboka ihaaya taamba ko ekwatho lye omolwuuntsa wawo. (1 Aakorinto 1:19-21) Ihe ohe yi hololele “uunona,” aantu mboka haye ya kuye nomutima gu uka tayu ulike eifupipiko ya fa uunona. (Mateus 18:1-4; 1 Aakorinto 1:26-28) Jesus, Omwana gwaKalunga, okwa li a tsakaneke aantu yomaludhi ngoka. Oyendji yomaawiliki yelongelokalunga mboka ya li ya longwa naanuuntsa kaya li ya taamba ko etumwalaka lyaJesus, ihe aayuli yoohi aaifupipiki oya li ye li taamba ko. (Mateus 4:18-22; 23:1-5; Iilonga 4:13) Ihe pompito opo tuu mpoka yamwe mboka ya li aayamba naalongwantu oya li yu ulike kutya oyi ifupipika shili noya ningi aalanduli yaJesus. —  Lukas 19:1, 2, 8; Iilonga 22:1-3.

Ngashingeyi otwa galukila kepulo ndyoka lya pulwa petameko tali ti: Mbela owa hala okutseya oshili kombinga yaKalunga? Ngele osho, otashi vulika wa mona kutya otashi hekeleke okutseya kutya Kalunga ina hokwa mboka yi itala ko ye li aanongo muuyuni. Mepingathano naashoka, okwa hokwa mboka tashi vulika ya dhinika kaanongo yuuyuni mbuka. Ngele owa konakona Oohapu dhaKalunga neifupipiko, otashi vulika wu ka kale gumwe gwomwaamboka Jehova ta ka pa omagano gondilo, euvoko lyoshili kombinga ye. Ngele owu uvu ko oshili ndjono, oto ka kala nenyanyu tali hunga monkalamwenyo yoye ngashingeyi noto vulu oku ka kala ‘nokukalamwenyo kwashili,’ onkalamwenyo yaa na ehulilo, ndjoka Kalunga u uvaneka muuyuni uupe moka tamu ka longwa uuyuuki. * —  1 Timoteus 6:12, 19; 2 Petrus 3:13.

ELESHO LYOMBIIMBELI

Mateus 1–21

^ okat. 7 Oonzapo dhaJehova otadhi ka kala dha nyanyukwa oku ku kwathela wi ilonge kombinga yoshili yaKalunga nomalalakano ge. Ohadhi longo aantu Ombiimbeli oshali pomagumbo gawo tadhi longitha embo Omalongo gashili gOmbiimbeli ogeni naanaa?