Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oshungolangelo  |  Januali 2013

 OMAPULO GOPAMBIIMBELI TAGA YAMUKULWA

Omapulo gopaMbiimbeli taga yamukulwa

Edhina lyaKalunga olye?

Aantu ayehe momagumbo getu oye na omadhina. Nokuli niinamwenyo yomegumbo oyi na omadhina. Mbela kashi li nando pandunge Kalunga naye a kale e na edhina? MOmbiimbeli omwa popiwa omadhinasimaneko gaKalunga ogendji, ngaashi Kalunga Omunankondoadhihe, Omuwa Omunamapangeloagehe nosho wo Omushiti, ihe oku na wo edhina lyopaumwene. —  Lesha Eksodus 15:3, OB-1954.

MEpisalomi 83:18, Oombiimbeli odhindji odhi na edhina lyaKalunga. Pashiholelwa, mOmbiimbeli yo-New World Translation of the Holy Scriptures, ovelise ndjoka otayi ti: “Ngoye ngoka edhina lyoye Jehova, ongoye Omupangeliawike kombanda yevi alihe.”

Omolwashike tu na okulongitha edhina lyaKalunga?

Kalunga okwa hala tu longithe edhina lye. Ngele tatu popi naaholike yetu, ngaashi ookuume ketu kopothingo, ohatu longitha omadhina gawo. Mbela opu na okukala eyooloko ngele tashi ya pokupopya naKalunga? Oshikwawo, Jesus Kristus okwa li a kumagidha aantu ya longithe edhina lyaKalunga. —  Lesha Mateus 6:9; Johannes 17:26.

Ihe nonando ongawo, opo tu ninge ookuume kaKalunga katu na owala okukala tu shi edhina lye. Pashiholelwa, otu na okutseya omayamukulo komapulo ngaashi Kalunga okwa tya ngiini? Mbela otatu vulu ngaa okuhedha popepi naKalunga? Omayamukulo gomapulo ngoka oto vulu oku ga adha mOmbiimbeli.