Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

OSHUNGOLANGELO Januali 2013 | Mbela owu na okukala wa tila ehulilo lyuuyuni?

Ombiimbeli otayi ti “ehulilo lyuuyuni oshike naanaa”?

Kaaleshi yetu

Okutameka noshifo shomwedhi nguka iitopolwa yimwe yoshifo shika otayi ka kala owala hayi piti kointaneta. Lesha muule kombinga yomatompelo kutya omolwashike.

OSHIPALANYOLO SHOKOMBANDA

Ehulilo lyuuyuni mbela owe li tila, owa hala lya thika nenge ku na ko nasha nalyo?

Otashi vulika shi ke ku kumithe ngele owu uvu shoka Ombiimbeli tayi ti lela kombinga yehulilo lyuuyuni.

HEDHA POPEPI NAKALUNGA

“Ongoye we yi . . . hololele mboka ya fa uunona”

Ilonga nkene to vulu okuuva ko oshili yopambepo kombinga yaKalunga ndjoka yi li mOmbiimbeli.

OMBIIMBELI OHAYI LUNDULULA ONKALAMWENYO YAANTU

“Ngashingeyi onda manguluka shili.”

Tseya nkene Ombiimbeli ya kwathele omulumentu omugundjuka e ethe po omakaya nokulongitha nayi iingangamithi niikolitha.

NATU HOLELENI EITAALO LYAWO

“Ota popi natango, nonando okwa sa”

Tala komatompelo gatatu ga kola kutya omolwashike Abel a li e na eitaalo mOmushiti omunahole.

Omapulo gopaMbiimbeli taga yamukulwa

Edhina lyaKalunga olye, nomolwashike tu na oku li longitha?