Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oshungolangelo yokukonakonwa  |  Desemba 2015

Ulika kutya owa pandula shoka Jehova e ku pa

Ulika kutya owa pandula shoka Jehova e ku pa

JEHOVA oku hole okugandja. (Jakob 1:17) Otu shi iwetele miinima ayihe mbyoka a shita. Egulu okwe li udhitha oonyothi, nevi okwe li udha niimeno yo opala. — Episalomi 65:12, 13; 147:7, 8; 148:3, 4.

Omunyoli gumwe gwEpisalomi 104 okwa li a pandula Jehova noonkondo omolwiinima ayihe a shita. Shika oshe mu inyengitha a nyole ehambelelondjimbo. Uuna to lesha episalomi ndyoka, mbela nangoye oho kala wa pandula ngaashi ye? Okwa ti: “Onda hala okwiimbila Omuwa omasiku gandje agehe; onda hala okuhambelela Kalunga kandje, manga ndi na omwenyo.” (Episalomi 104:33) Mbela nangoye osho wa hala okuninga ngawo?

OSHIHOLELWA SHA SHIGA KO SHOKUGANDJA

Jehova okwa hala natse tu kale tu hole okugandja ngaashi ye. Okwe tu pa wo omatompelo omawanawa goku shi ninga. Okwa nwetha mo omuyapostoli Paulus a nyole ngeyi: “Kumagidha aayamba yeliko lyokombanda yevi, yaa inenepeke yo yaa inekele iinima mbyoka tayi hulu po, ihe naa inekele Kalunga ngoka he tu pe iinima ayihe kee na uuluya. Ya kumagidhila okulonga uuwanawa, ya ninge aayamba yiilonga iiwanawa, haa gandja nohaa topolele yalwe momaliko gawo. Osho ngeyi otayi igongelele eliko ndyoka tali ka ninga ekankameno lya kola konakuyiwa. Nena otaa vulu okwiimonena okukalamwenyo kwashili.” — 1 Timoteus 6:17-19.

Montumwafo ye ontiyali ndjoka a nyolele Aakorinto, Paulus okwe ya yelithile kutya oye na okugandja netompelo lini. Okwa ti: “Kehe gumwe na gandje, ngaashi eiyuvo lye tali mu lombwele, hanokungungutula nenge kethiminiko. Oshoka Kalunga oku hole ngoka ta gandja nenyanyu.” (2 Aakorinto 9:7) Olye tatu kwathele ngele otu hole okugandja? Paulus okwa ti kutya otatu kwathele yakwetu moompumbwe dhawo. Ihe okwa ti wo kutya otatu ikwatha tse yene, oshoka Jehova ote tu yambeke. — 2 Aakorinto 9:11-14.

Opo nduno konima sho Paulus a popi oohapu ndhoka, okwe ya pe uumbangi wa shiga ko kutya Jehova oku hole okugandja, sho a ti: “Kalunga na hambelelwe omolwomagano ge kaage shi kutumbulwa!” (2 Aakorinto 9:15) ‘Momagano ge kaage shi kutumbulwa’ omwa kwatelwa ashihe shoka e tu pa okupitila muJesus Kristus. Kape na iitya ya gwana okuyelitha ongushu yomagano ngoka.

Ongiini tatu vulu okuulika kutya otwa pandula Jehova naJesus omolwaashihe shoka ye tu ningila notaye ke tu ningila? Omukalo gumwe, omokulongitha ethimbo lyetu, oonkondo dhetu niiniwe yetu tu longele Jehova nokukwathela aantu ooyakwetu ye mu tseye. Shika otatu vulu oku shi ninga, kutya nduno tse aayamba nenge oohepele. — 1 Ondjalulo 22:14; 29:3-5; Lukas 21:1-4.