Aalafululi oya adha shike miikulukuma yaJeriko, shoka tashi holola kutya oshilando osha kwatelwe po methimbo efupi?

MuJosua 6:10-15, 20 otamu popiwa kutya aakwiita yaIsraeli oya dhingoloka Jeriko lumwe mesiku, uule womasiku gahamano. Mesiku etiheyali, oye shi dhingoloka iikando iheyali. Opo nduno Kalunga okwa kumuna po omakuma gaJeriko, nAaisraeli oye shi kwata ko. Mbela aalafululi oya adha mo sha miikulukuma yaJeriko shoka tashi holola kutya oshilando osha kwatelwe po muule wethimbo efupi, ngaashi Ombiimbeli tayi ti?

Monale aakwiita oya li haya kondeke oshilando, manga inaaye shi ponokela. Ngele oye shi kondeke ethimbo ele, aantu yomoshilando oya li haya li po iikulya mbyoka ya pungula. Uuna aakwiita ya kwata ko oshilando, oya li haya yugu ko ashihe shoka ya hala, mwa kwatelwa niikulya mbyoka ya hupithwa po. Omolwetompelo ndyoka, momakulukuma giilando oyindji muPalestina, mbyoka ya ponokelelwe momukalo ngoka, aalafululi inaya adha mo iikulya oyindji nomu yimwe inaya adha mo sha nokuli. Ihe miikulukuma yaJeriko hasho mwa li ngaaka. Embo Biblical Archaeology Review olya ti: “Kakele kiiyuma, miikulukuma mbika omwa adhika wo eloolo lyiilya.” Olya gwedha ko: “Osha pumba wu adhe mo iilya oyindji yi thike mpoka miikulukuma.”

Ombiimbeli otayi ti kutya Aaisraeli inaya za mo niikulya yasha muJeriko, oshoka Jehova okwe ya lombwele kaaye shi ninge. (Josua 6:17, 18) Otayi ti wo kutya oya ponokele Jeriko lwopethimbo lyeteyo, sho moshilando mwa adhika mu na iilya oyindji. (Josua 3:15-17; 5:10) Molwaashono muJeriko omwa adhika natango mu na eloolo lyiilya, osha koleke shoka sha popiwa mOmbiimbeli sho ya ti kutya oshilando inashi kondekwa ethimbo ele.