Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

“Aalumentu ya tya ngaaka ya simanekeni”

“Aalumentu ya tya ngaaka ya simanekeni”

OKUZA mo 1992, Olutuwiliki olwa langeka po aakuluntugongalo ya pyokoka noya koka pambepo, ya kwathele ookomitiye dhOlutuwiliki dhi gwanithe po iilonga yadho. * Aawatheli mbaka iilyo ‘yoonzi dhilwe.’ Ohaya ambidhidha Olutuwiliki nuulaadhi. (Johannes 10:16) Oshiwike kehe ohaya kala pomitumba dhookomitiye moka ya langekwa. Oshilonga shawo oshokugandja uuyelele mboka wa pumbiwa nomaetopo. Olutuwiliki olwo halu tokola shoka tashi ka tulwa miilonga, yo aawatheli taya si oshimpwiyu, opo omatokolo ngoka ga tulwe miilonga. Oyi ilongekidha okulonga kehe oshilonga shoka taya pewa. Ohaya yi pamwe niilyo yOlutuwiliki kiigongi yi ikalekelwa noyopashigwana. Otashi vulika wo ya tumwe ya ka talele po iitayimbelewa, ongo aakalelipo yombelewa onene.

Omumwatate gumwe ngoka a kala ta wathele mokomitiye okuza mo 1992, ota ti: “Uuna tandi gwanitha po oshinakugwanithwa shandje, Olutuwiliki ohalu vulu okugandja eitulomo alihe kiinima yopambepo.” Omukwawo ngoka a kala ta wathele uule woomvula 20 ota ti: “Osha kala uuthembahenda uunene, wu vulithe pwaashoka nda li nda tegelela.”

Olutuwiliki olwa gandja iinakugwanithwa oyindji kaawatheli mboka. Otalu pandula sho aamwatate mboka haya longo nuudhiginini. Onkee ano, ‘aalumentu ya tya ngaaka natu ya simanekeni.’ — Aafilippi 2:29.

^ okat. 2 Tala oshimpungu “Nkene omukalo moka ehangano hali wilikwa gwa hwepopalekwa” membo Uukwaniilwa waKalunga otawu pangele! ontopolwa 12, opo wu mone uuyelele owundji kombinga yiilonga yookomitiye dhOlutuwiliki adhihe hamano.