Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

OSHUNGOLANGELO YOKUKONAKONWA Kotoba 2015

Oshifo shika oshi na iitopolwa yokukonakonwa mbyoka tayi ka konakonwa okuza mo 30 Novomba sigo 27 Desemba 2015.

Mbela owu wete ngaa oshikaha shaKalunga monkalamwenyo yoye?

Ombiimbeli otayi popi shike uuna tayi popi “oshikaha” shaKalunga?

“Tu gwedhela eitaalo”

Mbela otatu vulu ngaa okukokeka eitaalo kaatu na ekwatho?

Longela Jehova waa na iimpwiyu oyindji

Oshungolangelo oya hunganekele oshinima shontumba konyala oomvula 60 dha ka pita, shoka sha ka ningwa.

Kala aluhe ho tedhatedha kiinima yopambepo

Mbela oto vulu ngaa okukala wa kola pambepo, ngele iho lesha Ombiimbeli?

“Aalumentu ya tya ngaaka ya simanekeni”

Oolye aakwatheli mookomitiye dhOlutuwiliki? Ohaya longo shike?

ONDJOKONONA

Okuhedha popepi naKalunga, okwa kwathela ndje noonkondo

Sarah Maiga sho a gwanitha oomvula omugoyi ina koka we momuthika, ihe okwa kala ta koko pambepo.

“Omuntu gwanathangwa oti itaale shaa ohapu”

Ongiini tatu vulu okumona mo iineya, omitoto, okatoo nomatotwa hokololo ngoka tashi vulika tu leshe kointaneta?