‘Omikala dhoompadhi dhandje otandi dhi simanekitha.’ —  JESAJA 60:13, OB-1954.

OMAIMBILO: 102, 75

1, 2. Uutumbulilo “oshilyatelelo shokoompadhi” nenge “poompadhi,” otawu popi kombinga yashike mOmanyolo gOshihebeli?

TATE JEHOVA KALUNGA okwa popile a ti: “Egulu olyo oshipangelapundi shandje, nevi olyo oshilyatelelo shokoompadhi dhandje.” (Jesaja 66:1) Okwa li wo ta popi kombinga ‘yoshilyatelelo shokoompadhi’ dhe sho a ti: ‘Omikala dhoompadhi dhandje otandi dhi simanekitha.’ (Jesaja 60:13, OB-1954.) Jehova oha simanekitha ngiini oshilyatelelo shokoompadhi dhe nenge e shi ninge oshiwanawa? Shika otashi ka tya shike kwaamboka ye li koshilyatelelo shoka, ano kombanda yevi?   

2 MOmanyolo gOshihebeli uutumbulilo “oshilyatelelo shokoompadhi” nenge “poompadhi” otawu popi kombinga yotempeli yonale muIsraeli. (1 Ondjalulo 28:2, NW; Episalomi 132:7) Otempeli oya li ombwanawa lela momeho gaJehova, oshoka oya li ondingandinga yelongelokalunga lyashili. Oya li wo hayi longithwa okusimanekitha Jehova kombanda yevi.

3. Mbela pethimbo lyetu, oshike shili ondingandinga yelongelokalunga lyashili, nosha tameke uunake okukala ondingandinga yelongelokalunga lyashili?

 3 Mbela pethimbo lyetu, oshike shili ondingandinga yelongelokalunga lyashili? Kayi shi we etungo lyotempeli ngaashi nale. Ngashingeyi oyi li otempeli yopambepo ndjoka hayi simanekitha Jehova yi vule nokuli etungo. Otempeli yopambepo oshike? Oyo elongekidho ndyoka Kalunga a ninga, opo aantu ya vule okupanga uukuume naye noya vule oku mu longela. Olya tamekele momumvo 29, sho Jesus a ninginithwa e ta gwayekwa a ninge Omuyambi Omukuluntu gwotempeli yaJehova yopambepo. Elongekidho ndyoka otali wapa owala omolwekulilo lyaJesus. —  Aahebeli 9:11, 12.

Aapiya yaJehova oye na oku mu hambelela ngashingeyi manga ye na omwenyo

4, 5. (a) Aalongelikalunga yashili oya hala okuninga shike, ngaashi tashi popiwa mEpisalomi 99? (b) Otu na okwiipula epulo lini?

4 Otwa pandula noonkondo sho Jehova a ninga po elongekidho, opo pu kale pu na elongelokalunga lyashili. Ohatu ulike olupandu ndoka sho hatu lombwele aantu kombinga yedhina Jehova nosho wo kombinga yomagano omawanawa gekulilo ngoka e tu pa. Ohashi tu nyanyudha sho Aakriste yashili ye vulithe poomiliyona hetatu haya hambelele Jehova esiku kehe. Aantu oyendji momalongelokalunga oyi itaala kutya otaya ka hambelela Kalunga megulu, konima ngele ya si. Ihe aapiya yaJehova oye shi kutya osha simana okuhambelela Jehova ngashingeyi manga ye na omwenyo.

5 Uuna tatu hambelele Jehova, otatu holele iiholelwa yaapiya ye yonale mboka ya popiwa mEpisalomi 99:1-3, 5. (Lesha.) Aalumentu aadhiginini ngaashi Moses, Aaron nosho wo Samuel, oya li haya ambidhidha thiluthilu elongelokalunga lyashili monakuziwa. (Episalomi 99:6, 7) Nena aagwayekwa mboka ye li kombanda yevi ohaya longele Jehova nuudhiginini motempeli yopambepo. Shika otaye shi ningi sigo esiku ndyoka taya ka ninga aayambi pamwe naJesus megulu. Otaya ambidhidhwa nuudhiginini ‘koonzi dhilwe,’ ndhoka dhi li omamiliyona. (Johannes 10:16) Oongundu adhihe mbali ohadhi longele Jehova dha hangana. Ihe otu na okwiipula tse yene epulo ndika: ‘Mbela ohandi ambidhidha ngaa elongelokalunga lyashili ndyoka Jehova a tula po?’

OOLYE HAYA LONGELE KALUNGA MOTEMPELI YOPAMBEPO?

6, 7. Megongalo lyopaKriste lyopetameko omwa ka holoka uupyakadhi wuni, noshike sha ningwa sho kwa ka thikwa mo 1919?

6 Oomvula konyala ethele konima sho egongalo lyopaKriste lya totwa po, uushunimonima owa tameke. (Iilonga 20:28-30; 2 Aatessalonika 2:3, 4) Okuza mpoka osha kala oshidhigu okumona kutya oolye aalongelikalunga yashili. Opwa piti oomvula odhindji manga Jehova inaa tuma Jesus e ye a yoolole mo mboka taya longele Kalunga motempeli Ye yopambepo.

7 Okuthika mo 1919, mboka ya hokiwa kuKalunga notaye mu longele motempeli ye yopambepo, oya li yi iwetikile. Oya adhika ya ninga omalunduluko, opo elongelokalunga lyawo li kale lela lya hokiwa kuJehova. (Jesaja 4:2, 3; Maleaki 3:1-4) Okuza mpoka, emoniko ndyoka omuyapostoli Paulus a  mwene oomvula omathele dha ka pita, olya tameke okugwanithwa po.

8, 9. ‘Oparadisa’ ndjoka Paulus a mono memoniko, oshike?

8 Emoniko lyaPaulus otali adhika mAakorinto aatiyali 12:1-4 (Lesha.) Memoniko ndyoka Jehova okwa li u ulukile Paulus oshinima shoka tashi ka kala ko monakuyiwa. ‘Oparadisa’ ndjoka Paulus a mono oshike? Shotango, otayi vulu okukala oparadisa yo yeneyene, ndjoka yi li pokuya masiku kombanda yevi. (Lukas 23:43) Oshitiyali, otayi vulu okukala oparadisa ombwanawa yopambepo ndjoka tayi ka kala muuyuni uupe. Oshititatu, otashi vulika wo yi kale oonkalo oombwanawa megulu, “mOshikunino shaKalunga.” —  Ehololo 2:7.

9 Omolwashike omuyapostoli Paulus a popi kutya “oku uvu iinima mbyoka itaayi vulu okutumbulwa, iinima mbyoka omuntu inaa pitikwa oku yi popya”? Omolwaashoka kalya li ethimbo lyokufatulula nawa iinima iiwanawa mbyoka a mono memoniko. Ihe kunena, Jehova okwe tu pitika tu lombwele aantu kombinga yomalaleko nuuyamba ngoka aapiya ye taya nyanyukilwa ngashingeyi.

10. Mbela omolwashike oparadisa yopambepo inaayi faathana notempeli yopambepo?

10 Ohatu kala tatu popi olundji kombinga yoparadisa yopambepo, ihe mbela oparadisa ndjoka oshike? Oyo onkalo yi ikalekelwa yombili ndjoka Kalunga a tulila po aapiya ye. Onkene, oparadisa yopambepo notempeli yopambepo inayi faathana. Otempeli yopambepo oyo elongekidho ndyoka Kalunga a ninga, opo pu kale elongelokalunga lyashili. Omanga oparadisa yopambepo hayi tu kwathele tu mone kutya oolye taya longele Kalunga motempeli ye yopambepo, noolye ya hokiwa kuye. —  Maleaki 3:18.

11. Uuthembahenda wuni tu na kunena?

11 Oshihokitha okutseya kutya okuza mo 1919, Jehova okwa pitike aantu inaaya gwanenena ya humithe komeho oparadisa yopambepo, ye yi koleke noye yi tamunune mo. Mbela oto kutha ngaa ombinga miilonga mbyoka iiwanawa? Mbela owa lenga ngaa uuthembahenda wokulonga pamwe naJehova, opo wu mu simanekithe kombanda yevi?

JEHOVA OTE ENDE TA NINGI EHANGANO LYE EWANAWA SHI VULITHE NALE

12. Otu shi shi ngiini kutya Jesaja 60:17 okwa gwanithwa? (Tala kethano lyopetameko.)

12 Omuhunganeki Jesaja okwa li a hunganeke kutya omalunduluko ogendji omawanawa otaga ka ningwa mehangano lyaKalunga kombanda yevi. (Lesha Jesaja 60:17.) Aakriste aagundjuka naamboka aape, otashi vulika ya lesha nenge yu uva owala kombinga yomalunduluko ngoka. Ihe opu na aamwatate naamwameme oyendji mboka ya li ye na uuthembahenda wokumona omalunduluko ngoka omawanawa taga ningwa. Aapiya mboka aadhiginini oya tompwa kutya Kalunga ota longitha Omukwaniilwa gwetu Jesus, a wilike ehangano Lye. Ngele tatu pulakene kiimoniwa yAakriste  mbaka aaholike, eitaalo lyetu neinekelo lyetu muJehova oha li kolekwa.

Oparadisa yopambepo, oyo onkalo yi ikalekelwa yombili ndjoka tayi adhika mAakriste yashili nena

13. Ngaashi sha popiwa mEpisalomi 48:12-14, oshike tu na okuninga?

13 Aakriste ayehe yashili oye na okulombwela yalwe kombinga yehangano lyaJehova. Nonando otu li muuyuni waSatana wa kolokosha, oshikumithi kutse, okukala tu na ombili nokukala twa hangana. Otu na okukala twa tuntukwa okulombwela “oluvalo lwokonakuyiwa,” kombinga yehangano lyaJehova nokombinga yoparadisa yopambepo! —  Lesha Episalomi 48:12-14.

14, 15. Okuza mo 1970, opwa ningwa omalunduluko geni, nehangano olya mona mo uuwanawa washike?

14 Aakokele oyendji mboka ye li momagongalo getu, oya mona omalunduluko ngoka ga ningwa, opo ehangano lyaJehova li kale ewanawa shi vulithe nale. Otaya dhimbulukwa sho momagongalo mwa li owala omupiya gwegongalo, pehala lyolutu lwaakuluntugongalo. Sho miilongo mwa li owala omutonateli gwoshitayimbelewa, pehala lyOkomitiye yOshitayimbelewa. Naasho omupresidende gwo-Watch Tower Society oye a li ha gandja omalombwelo, oshoka kapwa li Olutuwiliki lwOonzapo dhaJehova. Nonando aamwatate mboka oya li haya kwathelwa kaamwatate aadhiginini, omuntu owala gumwe oye a li ha ningi omatokolo momagongalo, miitayimbelewa nokoombelewa dhetu oonene. Ihe okuza mo 1970, opwa ningwa elunduluko, opo ongundu yaakuluntugongalo yi kale noshinakugwanithwa shokuninga omatokolo, pehala lyomuntu owala gumwe oye ta ningi omatokolo.

 15 Omolwashike omalunduluko ngaka ge etela ehangano uuwanawa? Omolwaashoka oga kankamena keuvoko lya yela lyOmbiimbeli. Pehala lyokukala nomuntu owala gumwe oye ta ningi omatokolo, ehangano ohali mono uuwanawa momaukwatya omawanawa gaakuluntugongalo ayehe, nenge ‘gaantu mboka ya gandjwa omagano’ kuJehova. —  Aaefeso 4:8; Omayeletumbulo 24:6.

Jehova ota gandja ewiliko kaantu ayehe mboka ye li pumbwa muuyuni awuhe (Tala okatendo 16, 17)

16, 17. Omalunduluko geni opo ga ningilwe ge ku fuula, nomolwashike?

16 Dhiladhila owala komalunduluko ngoka opo ga ningilwe miileshomwa yetu. Ohatu nyanyukilwa okugandja iileshomwa iiwanawa muukalele, mbyoka tayi gandja ekwatho. Dhiladhila wo kunkene hatu longitha uuteknologi tu uvithe onkundana ombwanawa. Pashiholelwa, ko-jw.org ohaku yiwa kaantu oyendji nohaya mono ko uuyelele mboka ya pumbwa. Omalunduluko agehe ngaka otaga ningwa, oshoka Jehova oku na ko nasha lela naantu, noku ya hole.

Otwa pandula wo sho hatu dheulwa moosikola dhOmbiimbeli dhi ili nodhi ili

17 Otwa pandula wo omalunduluko ngoka ga ningwa ngele tashi ya kokugongala, opo tu kale tu na ethimbo lyokuninga elongelokalunga lyuukwanegumbo nenge ekonakono lyopaumwene. Otwa pandula omalunduluko ngoka ga ningwa moopolohalama dhetu dhiigongi yoshikandjo noyoshitopolwa. Iigongi mbika ohayi hwepopala omumvo kehe. Otwa pandula wo sho hatu dheulwa moosikola dhOmbiimbeli dhi ili nodhi ili. Omalunduluko ngaka otage tu ulukile sha yela kutya Jehova oye ta wilike ehangano lye nota tsikile okuninga oparadisa  yetu yopambepo ombwanawa shi vulithe nale.   

NKENE HATU KWATHELE MOKUNINGA OPARADISA YETU YOPAMBEPO YI KALE OMBWANAWA

18, 19. Ongiini tatu vulu okukwathela tu ninge oparadisa yetu yopambepo yi kale ombwanawa shi vulithe nale?

18 Jehova okwe tu pa uuthembahenda wokukwathela tu ninge oparadisa yetu yopambepo ombwanawa shi vulithe nale. Ihe ongiini tatu vulu oku shi ninga? Omokuuvitha onkundana ombwanawa yUukwaniilwa nuulaadhi nomokuninga aantu oyendji aalongwa. Uuna to kwathele omuntu a ninge omupiya gwaJehova, oto tamununa mo oparadisa yopambepo. —  Jesaja 26:15; 54:2.   

19 Ohatu ningitha wo oparadisa yopambepo yi kale ombwanawa, ngele ohatu longo nuudhiginini tu hwepopaleke aluhe uukwatya wetu wopaKriste. Shika ohashi nanene yalwe koparadisa yopambepo. Olundji shoka hashi nanene aantu kehangano lyetu nosho wo kuTate Jehova nokuJesus, kashi shi owala ontseyo yetu yOmbiimbeli, ihe eihumbato lyetu lya yogoka nosho wo ombili ndjoka tu na.

Oto vulu okukwathela wu tamunune mo oparadisa yopambepo (Tala okatendo 18, 19)

20. Omayeletumbulo 14:35 otage tu ladhipike tu kale twa hala okuninga shike?

20 Osha yela kutya Tate Jehova naJesus ohaya kala ya nyanyukwa, sho ye wete oparadisa yetu yopambepo ndjoka yi li ko nena. Enyanyu ndyoka tu uvite mokuninga oparadisa yopambepo ombwanawa, eshona li vulithe ndyoka tatu ka kala tu uvite, sho tatu ka longa tu ninge evi alihe oparadisa yo yeneyene. Natu dhimbulukweni aluhe Omayeletumbulo 14:35, ndjoka tayi ti: “Omukwaniilwa okwa hokwa omumati omunamayele.” Natu longe noondunge nonuudhiginini, sho tatu ningi oparadisa yetu yopambepo ombwanawa shi vulithe nale.