Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

OSHUNGOLANGELO (YOKUKONAKONWA) Maalitsa 2015

Oshifo shika oshi na iitopolwa yokukonakonwa yo 4 sigo 31 Mei 2015.

“Shika osho she ku opalela”

Moomvula opo dha zi ko, omolwashike iileshomwa yetu ya kala hayi yelitha omahokololo gOmbiimbeli momukalo omupu nogwa yela?

Mbela oto ka ‘kala ngaa wa tonata’?

Lesha uuyelele uupe kombinga yeyele lyaJesus lyaakadhona omulongo. Etumwalaka ndyoka li li meyele ndika e pu okuuviwa ko nolye endela.

Omapulo ga za kaaleshi

Nale iileshomwa yetu oya li hayi po shoka omahokololo taga thaneke, ihe ngashingeyi ihayi shi ningi we naanaa. Omolwashike mbela?

Ilonga sha meyele lyiitalenti nenge lyiimaliwa

Oshitopolwa shika otashi tu kwathele tu uve ko eyele lyiitalenti nenge lyiimaliwa

Natu longeni pamwe naamwahe yaKristus nuudhiginini

Mboka ya tokolwa kuJesus kutya yo oonzi, ohaya ambidhidha ngiini aamwahe ye?

Ondjokana ‘yopakriste’ oshinima ngaa shi li pandunge natango?

Mboka ya tokola toko okuvulika komayele gaKalunga ohaya nyanyudha omutima gwe nohaya mono omalaleko nuuyamba.