Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oshungolangelo (yokukonakonwa)  |  Febuluali 2015

Jehova oye ta wilike iilonga yetu yokuuvitha muuyuni awuhe

Jehova oye ta wilike iilonga yetu yokuuvitha muuyuni awuhe

‘Ongame Omuwa Kalunga koye, ngoka tii ku longo shoka she ku opalela noku ku ulukila ondjila u na okweenda nayo.’ —  JES. 48:17.

1. Oshike sha li sha dhigupaleke iilonga yokuuvitha?

KASHA li oshipu kaapiya yaJehova mboka ya li ko omimvo 130 nasha dha ka pita okuuvitha onkundana ombwanawa. * Oya li aashona noya li taya uvitha etumwalaka ndyoka aantu oyendji kaaye na nalyo. Oya li ya dhinika nokuli kaantu. Aalongwa mboka ya li ko omimvo 2 000 nasha dha ka pita nayo oya li ya dhinika. Aantu yamwe oya li ye wete ye li konima yesiga, yo inaya mona elongo lyasha. Konima sho owala Satana u umbilwa kombanda yevi, aapiya yaJehova oya kala taya hepekwa. (Eh. 12:12) Okuza mpono, “omasiku gahugunina” ngoka “omadhigu okukaliwa mugo” oga tameke. (2 Tim. 3:1, NW) Ihe nonando ongawo, Aakriste oya kala owala taya pula komeho niilonga yokuuvitha.

2. Jehova okwa kala nokuninga shike, opo e tu kwathele tu tsikile niilonga yokuuvitha?

2 Ihe Jehova okwa kala nokukwathela aapiya ye. Okwa hala ya kale tayu uvitha onkundana ombwanawa sigo ya thiki muukololo awuhe wokombanda yevi. Ita ka pitika nando osha shi kateke iilonga  yokuuvitha. Okwa kala nokukwathela aapiya ye ya manguluke ko komalongelokalunga giifundja, yo ye mu longele momukalo ngoka a hokwa. Okwa li wo a ningi oshinima sha faathana monakuziwa sho a mangulula oshigwana she shaIsraeli muupongekwa waBabilonia. (Eh. 18:1-4) Shimwe ishewe, Jehova ohe tu longo iinima mbyoka tayi tu etele uuwanawa paumwene. Ohe tu longo nkene tatu vulu okupanga ombili nayalwe nokukala muukumwe. Ohe tu dheula wo nkene tu na okulonga aantu kombinga ye. (Lesha Jesaja 48:16-18.) Nonando Jehova oye ta wilike iilonga yetu, itashi ti kutya oha yi aluhe olunyala moonkalo dhuuyuni, opo iinima yi tu endele nawa uuna tatu uvitha. Oshoshili kutya iinima mbyoka hayi ningwa omathimbo gamwe muuyuni ohayi pupaleke iilonga yetu yokuuvitha. Shimwe natango, ohatu hepekwa nohatu kala twa taalelwa komaupyakadhi gontumba nogongandi ngoka hage tu zile muuyuni mbuka waSatana. Onkee ano, okekwatho owala lyaJehova tatu vulu okuuvitha. —  Jes. 41:13; 1 Joh. 5:19.

3. Ehunganeko lyaDaniel otali gwanithwa ngiini?

3 Omupolofeti Daniel okwa hunganeke kutya pethimbo lyehulilo lyuuyuni aantu oyendji otaye ku uva ko oshili yOmbiimbeli. (Lesha Daniel 12:4.) Manga ethimbo ‘lyehulilo lyuuyuni’ nenge omasiku gahugunina inaaga tameka, Jehova okwa kala nokukwathela aapiya ye yu uve ko omalongo ga simana gOmbiimbeli, noye ekelehi omalongo gaBabilona. Kunena aapiya ye otaya longo oshili yOmbiimbeli muuyuni awuhe. Ano osha yela kutya ehunganeko lyaDaniel otali gwanithwa shili. Aantu tayi ihilile poomiliyona hetatu oyi ilonga oshili, notaye yi taandelitha moku yi longa yalwe. Ngashingeyi natu ka taleni kiinima yimwe mbyoka ya kwathela aapiya yaJehova, yu uvithe onkundana ombwanawa muuyuni awuhe.

OKUTOLOKA OMBIIMBELI

4. Sho kwa ka thikwa momumvo 1900, Ombiimbeli oya li ya tolokwa momalaka ge thike peni?

4 Konyala kehe gumwe nena oku na Ombiimbeli. Oshinima shika ohashi tu kwathele tu uvithile aantu onkundana ombwanawa. Ihe pethimbo lyonale aantu kaya li ya pitikwa ya kale ye na Oombiimbeli dhawo yene. Omimvo odhindji dha ka pita, aawiliki yOongeleki oya li yi indike aantu ya leshe Ombiimbeli. Oya kala taya hepeke mboka taye yi lesha, noya li nokuli ya dhipaga yamwe yomwaamboka ye yi toloka. Ihe lwomomumvo 1800 nasha, omahangano gOombiimbeli gamwe oga li ga toloka nokupilinta Ombiimbeli nenge iitopolwa yimwe yayo momalaka 400 lwaampo. Okuza momumvo 1900, aantu oyendji oya li ye na Oombiimbeli dhawo yene. Ihe nonando ongawo, inaya kala yu uvite ko etumwalaka ndyoka li li mo.

5. Oonzapo dhaJehova odha ninga po shike, opo dhi toloke Ombiimbeli?

5 Aapiya yaJehova oya li ye shi kutya oye na okulombwela yalwe etumwalaka ndyoka li li mOmbiimbeli. Naashoka osho ya ningi. Tango oya kala nokulongitha omatoloko gOombiimbeli ngoka ga li po pethimbo ndyoka. Kakele kokuuvitha, oya kala wo taya gandja Oombiimbeli kaantu. Okuza mo 1950, ehangano lyaJehova olya li lya pilinta o-New World Translation of the Holy Scriptures, yi ihwa po nenge iitopolwa yayo yimwepo momalaka ga konda 120. Mo 2013 ehangano olya li lya nyanyangidha o-New World Translation yOshiingilisa ndjoka ompu nokuuviwa ko. Ombiimbeli ndjoka ompu wo nokutolokwa. Uuna tatu longitha Ombiimbeli ndjoka aantu yu uvite ko nawa, otashi ka kala oshipu kuyo oku ya longa oshili.

OMATHIMBO GOMBILI

6, 7. (a) Omimvo 100 nasha dha ka pita, oshike sha kala tashi inyenge muuyuni? (b) Ombili ndjoka yi li miilongo yimwe oye tu kwathela ngiini?

6 Omimvo 100 nasha dha ka pita, miilongo oyindji omwa kala mu na iita. Momukokomoko gwethimbo ndyoka omo wo mwa li Iita yOtango yUuyuni nIita Iitiyali yUuyuni. Osha yela kutya oomwenyo odhindji odha kanena miita. Uuna  miilongo moka Oonzapo dhaJehova dhi li mu na ombili, ohadhi longitha ngiini ethimbo ndyoka? Ohadhi uvithile aantu. Sho Iita Iitiyali yUuyuni yi li metifa, omumwatate Nathan Knorr oye a li ta wilike ehangano lyaJehova. Okwa li a gandja oshipopiwa shituntula shi na oshipalanyolo: “Mbela ombili otayi vulu ngaa okukalelela?” Okwa li e shi gandja poshigongi shoshitopolwa shoka sha li ko momumvo 1942. Omumwatate Knorr okwa li a yelitha nawa ehunganeko ndyoka li li mEhololo ontopolwa 17 nokuulika kutya Armagedon oku li manga kokule. Oku ulike wo kutya konima yiita otaku ke ya ethimbo lyombili. —  Eh. 17:3, 11.

7 Mbela shino osha hala okutya pehulilo lyIita Iitiyali yUuyuni, ombili otayi ka kala apuhe muuyuni? Aawe. Okuza piita mbyoka, oomwenyo omamiliyona ogendji odha kala nokukanena miita. Sigo onena aantu miilongo yimwe onkene ngaa yi ikuthila omatati. Mo muyimwe oshinima oshi ikenyena komayego. Ihe miilongo oyindji omwa kala mu na ombili, naashoka oshe shi ninga oshipu kOonzapo dhaJehova dhi uvithe onkundana ombwanawa. Mbela otwa tompola po sha ngaa shomupondo? Eeno. Pethimbo sho Iita Iitiyali yUuyuni yi li metifa, Oonzapo dhaJehova odha li owala tadhi ihilile 110 000 muuyuni awuhe. Ihe kunena omwaalu gwadho otagu ihilile poomiliyona hetatu. (Lesha Jesaja 60:22.) Onkee ano, pethimbo lyombili natu uvithile aantu oyendji onkundana ombwanawa ngaashi tatu vulu. Mbela ohatu pandula ngaa Jehova uuna tu na emanguluko lyokuuvitha?

OMALWEENDO OGA NINGA OMAPU

8, 9. Ehumokomeho lini lya ningwa po ngele tashi ya piiyenditho, naashino oshe tu kwathela ngiini tu uvithe nuupu?

8 Sho Oonzapo dhaJehova dha tamekele okuuvitha moAmerika, osha li oshidhigu omolwoondjila ndhoka dha li dhaahe po nawa. Momumvo 1900, oomvula 21 lwaampono konima sho Oonzapo dha tameke okupilinta oshifo shOshungolangelo, moAmerika omwa li owala iihauto yi li 8 000 lwaampo. Kakele kaashono, moshilongo kamwa li mu na oondjila odhindji ndhoka dhi li monkalo ombwanawa. Sho tatu popi ngeyi, muuyuni ngashingeyi iihauto evi to yele, mo miilongo oyindji omu na oondjila ombwanawa. Onkee ano, otatu vulu okulongitha iiyenditho noondjila ndhoka dhi li po tu uvithile aantu mboka ye li miitopolwa yokokule hoka ihaaku thikwa nuupu. Ihe shino inashi hala okutya ngele moshilongo shetu kamu na iiyenditho noondjila dhi li nawa, nena itatu ka uvitha we. Ohatu ningi ngaashi tatu vulu tu uvithile aantu kutya nduno mpoka ye li opu na uupadhi. —  Mat. 28:19, 20.

Ohatu ningi ngaashi tatu vulu tu uvithile aantu kutya nduno mpoka ye li opu na uupadhi

9 Ohatu longitha wo iiyenditho yomaludhi gi ili nogi ili. Ohatu tumu Oombiimbeli nosho wo iileshomwa yetu noololi, noosikepa nosho wo nomashina gokolutenda. Meni owala lyiiwike iishona, iileshomwa ohayi thiki kaamwatate naamwameme mboka ye li kiitopolwa yi li komakule noyokuushayi. Kakele kiileshomwa, aatonatelishikandjo, iilyo yOkomitiye yOshitayimbelewa, aatumwa nosho wo yalwe ohaya tuka noondhila, opo ya ka gandje iipopiwa piigongi yiitopolwa noku ka kwathela omagongalo. Iilyo yOlutuwiliki nosho wo aamwatate yalwe mboka haya longo moombelewa dhetu oonene nayo ohaya tuka noondhila, opo ya ka tse aamwatate naamwameme omukumo miilongo yilwe. Oonkambadhala adhihe ndhoka ohadhi kwathele aapiya yaJehova ya kale ya hangana noye li muukumwe. —  Eps 133:1-3.

 OKUPOPYA OMALAKA GALWE NOSHO WO IILONGA YOKUTOLOKA

10. Oshiingilisa oshi shiwike kaantu ye thike peni muuyuni, nomolwashike?

10 Aantu oyendji methelemumvo lyotango oya li haya popi Oshigreka, unene tuu miilongo mbyoka ya li kohi yepangelo lyaRoma. Aantu oyendji muuyuni kunena ohaya popi elaka lyomomeya, Oshiingilisa. Embo lyedhina English as a Global Language olya ti kutya maantu yane mboka to tsakaneke muuyuni awuhe, gumwe gwomuyo oku na okukala ha popi elaka lyomomeya nenge he li uvu ko ngaa kashona. Aantu oyendji muuyuni ohaye li ilongo, molwaashoka olyo hali longithwa unene moongeshefa, miinima yopapolotika noyuunongononi nosho wo yuuteknologi.

11. Elaka lyOshiingilisa olya kwathela ngiini, opo iilonga yetu yi hume komeho?

11 Elaka lyomomeya olya kwathela mokutaandelitha onkundana ombwanawa, molwaashoka ohali popiwa muuyuni awuhe. Nale iileshomwa yetu oya li owala yi li mOshiingilisa. Ihe aantu oyendji oya li taya vulu oku yi lesha nonando kayi li momalaka gawo. Oshike sha li she ya kwathele? Oshiingilisa, molwaashoka ohashi popiwa konyala miilongo oyindji muuyuni. Elaka lyomomeya olyo wo hali longithwa koombelewa dhetu oonene. Olyo wo hali longithwa uuna aamwatate naamwameme mboka ya za kiilongo yi ili noyi ili taya dheulwa mendiki lyetu lyelongo moPatterson, moAmerika.

Oonzapo dhaJehova muuyuni awuhe ohadhi popi “elaka lya yogoka,” ano oshili yOmbiimbeli, nodha hangana

12. Iileshomwa yetu ohayi tolokwa momalaka ge thike peni, noshike she tu kwathela opo tu shi pondole?

12 Aapiya yaJehova ayehe oye na oshinakugwanithwa shokuuvitha onkundana ombwanawa, taya uvithile aantu ayehe kombanda yevi. Opo tu uvithile aantu nuupu otu na okukala tu na iileshomwa momalaka gawo. Ehangano lyetu ohali toloka iileshomwa momalaka ga konda po 700, gamwe gomugo ohaga popiwa miilongo yi ili noyi ili. Ohashi ende ngiini? Opu na opolohalama yokompiuta hayi ithanwa MEPS, ndjoka hayi kwathele opo iileshomwa yi vule okundulukwa moondanda dhi ili nodhi ili. Shono osha kwathela Oonzapo dhaJehova muuyuni awuhe dhi tseye “elaka lya yogoka,” ano oshili yOmbiimbeli, nodhi kale dha hangana. *

OOMPANGO NOMATOKOLO GOPAMPANGU

13, 14. Oompango nosho wo omatokolo gopampangu oge tu kwathela ngiini tu pule komeho niilonga yetu?

13 Methelemumvo lyotango, ompango yaRoma oya li ya kwathele Aakriste momikalo odhindji ya  humithe komeho iilonga yokuuvitha. Miilongo oyindji kunena namo omu na oompango ndhoka hadhi tu kwathele tu humithe komeho iilonga yetu yokuuvitha. Pashiholelwa, ekotampango lyaAmerika olya gandja uuthemba komuntu kehe moAmerika a kale melongelokalunga ndyoka a hala. Onkee ano, aamwatate naamwameme moshilongo shoka oye na uuthemba wokuuvitha nokuya kokugongala ya manguluka. Ehangano lyetu oli na wo uuthemba wokuunganeka iikonga yokuuvitha muuyuni awuhe okuziilila koombelewa dhetu oonene moAmerika. Ihe omathimbo gamwe ohatu yi koompangu tu ka popile uuthemba wetu mboka tu na wokuuvitha onkundana ombwanawa. (Fil. 1:7) Uuna aapanguli naatokoli moompangu ndhoka ya tindi oku tu pa uuthemba tu uvithe, ohatu fala iipotha mbyoka kompangu yopombanda. Nolundji ohatu yi sindana po.

14 Otwa kala wo noku ya koompangu miilongo yilwe, opo tu pewe emanguluko lyokukala pokugongala kehe nokuuvitha Uukwaniilwa waJehova. Ngele ompangu ndjoka twa yi kuyo itayi tu popile, ohatu yi kompangu yopombanda muuyuni. Olundji ohatu yi kOmpangu yUuthemba wOmuntu yaEuropa. Uuna etokolo lya ningwa mompangu ndjoka, nena iilongo oyindji unene tuu yaEuropa oyi na okuvulika ketokolo ndyoka. Okuthika muJuni 2014, ehangano lyetu olya sindana iipotha 57 mompangu ndjoka. Ombiimbeli otayi ti kutya otamu ka “tondwa kaantu ayehe.” (Mat. 24:9) Ihe oompango miilongo oyindji otadhi tu pitike tu longele Jehova twa manguluka.

OMIKALO OMIPE NDHOKA DHE TU KWATHELA MOKUUVITHA

Ohatu nyanyangidha iileshomwa yopaMbiimbeli momalaka ogendji

15. Omikalo dhokupilinta odha huma komeho shi thike peni, nosha kwathela ngiini ehangano lyetu?

15 Opu na ishewe omikalo omipe ndhoka dhe tu palela ondjila tu uvithe onkundana ombwanawa shi vulithe shito nosho wo kaantu oyendji. Omimvo odhindji dha ka pita aantu oya kala nokulandula omukalo gwokupilinta iileshomwa ngoka gwa li gwa totwa po lwomomumvo  1450 komulumentu gwedhina Johannes Gutenberg. Ihe muule womimvo 200 dha ka pita, omikalo dhoshinanena dhokupilinta odhe ende tadhi humu komeho. Ngashingeyi opu na omikalo omipe dhoshinanena dhokupilinta ndhoka hadhi endelele shimwe to nyengwa. Kakele kokweendelela, iinima mbyoka hayi nyanyangidhwa oyi na wo ongushu. Oshi na wo ombiliha okuninga oombapila nokutula omambo kumwe. Oshinima shino mbela osha hwepopaleka ngaa omukalo gwetu gwokupilinta iileshomwa? Eeno. Pashiholelwa, mo 1879, Oshungolangelo oya li owala hayi pilintwa mOshiingilisa, yo kaya li yi na omathano. Shimwe ishewe, iifo mbyoka ya pilintwa oya li owala 6 000. Kunena Oshungolangelo ohayi pilintwa momalaka ga konda 200. Ngashingeyi ohapu pilintwa iifo yi vulithe po 50 000 000 yi na omathano omawanawa noga tsa nawa.

16. Iinima iipe yini ye tu kwathela tu uvithe muuyuni awuhe? (Tala kethano lyopetameko.)

16 Iinima oyindji mbyoka ya ndulukwa po momukokomoko gwoomvula 200 dha ka pita, oya kwathela oshigwana shaJehova shi uvithe onkundana ombwanawa. Otwa popi nale kombinga yomashina gokolutenda, iihauto noondhila. Ihe oya kala wo haya longitha iinima ngaashi oombasikela, omashina gokutopatopa nokuninga iileshomwa yaaposi, otelehalama, oongodhi, omathano, iikwaniipangitho yokukwata omawi nuuvidio, oradio, otiivii, oofilima, ookompiuta nointaneta. Oonzapo dhaJehova hadho dha nduluka iinima mbika. Ashike ohadhi yi longitha okunyanyangidha Oombiimbeli niileshomwa yilwe momalaka gi ili nogi ili muuyuni awuhe. Kungeyi otaya “likola uuyamba wiigwana” ngaashi sha hunganekwa mOmbiimbeli. —  Lesha Jesaja 60:16.

Jehova oku tu hole nokwa hala tu longe pamwe naye

17. (a) Olye ta wilike iilonga yetu yokuuvitha? (b) Omolwashike Jehova a hala tu longe pamwe naye?

17 Odhoshili kutya Jehova oye ta wilike iilonga yetu yokuuvitha. Ye oye wo e tu pa iilonga mbyoka. Ine shi ninga andola sho a nyengwa oku yi longa po ye mwene. Ihe okwe tu pa uuthembahenda wokuuvitha, molwaashoka oku tu hole nokwa hala tu longe pamwe naye. Uuna tatu uvitha ohatu ulike kutya otu mu hole notu hole wo aantu ooyakwetu. (Mark. 12:28-31; 1 Kor. 3:9) Mbela inatu pandula tuu Jehova sho e tu pa uuthembahenda uunenenene wokuuvithila aantu kongonga yevi alihe? Ngele otu na olupandu natu shi ulike mokulongitha okampito kehe tatu mono tu uvithe kombinga yaJehova noyUukwaniilwa we.

^ okat. 1 Okuza lwomo 1870, aapiya yaJehova oya kala hayi ithanwa Aakonakoni yOmbiimbeli. Ihe okuza momumvo 1931 oya tameke okwiithanwa Oonzapo dhaJehova. —  Jes. 43:10.