Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

OSHUNGOLANGELO (YOKUKONAKONWA) Januali 2015

Oshifo shika oshi na iileshwa mbyoka tayi ka konakonwa okuza mo 2 Maalitsa sigo 5 Apilili 2015.

Oyi igandja nehalo ewanawa ya ka longe koNew York

Oshike sha ningitha aanandjokana mboka ya li ye na onkalamwenyo ombwanawa ya tembuke mo megumbo lyawo enene e taya yi mokafuleta?

Natu gandjeni omapandulo kuJehova, opo e tu yambeke

Ongiini okukala hatu pandula taku ke tu kwathela tu idhidhimikile uudhigu?

Omolwashike hatu dhimbulukwa Uulalelo wOmuwa?

Oto shi tseya ngiini ngele Kalunga okwe ku pa etegameno lyokuya megulu nenge olyokukala kombanda yevi?

Ondjokana yoye nayi kale ya kola noyi na enyanyu

Longitha iinima mbika itano wu koleke ondjokana yoye nomu kale mwa nyanyukwa.

Jehova na koleke ondjokana yeni ye ne yi gamene

Iinima yini wu na okuninga, opo wu yande oluhondelo niilanduliko yalwo iiwinayi?

Mbela aanandjokana otaya vulu ngaa okukala ye holathane sigo aluhe?

Ohole ndjoka ya popiwa mOndjimbolela yaSalomo otayi longo aantu ayehe oshindji, kutya nduno oomboka taya kongo ookuume kopandjokana nenge oye li nale mondjokana.