Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

OSHUNGOLANGELO (YOKUKONAKONWA) Novomba 2014

Oshifo shika oshi na iitopolwa mbyoka tayi konakonwa okuza mo 29 Desemba 2014 sigo 1 Febuluali 2015.

Eyumuko lyaJesus otali ti shike kutse?

Omatompelo gane ngoka taga gandja uumbangi kutya Jesus okwa yumuka. Eitaalo meyumuko lyaJesus oli na oku tu guma ngiini?

Omolwashike tu na okukala aayapuki?

Mbela oho mono embo lyaLevitikus edhigu nokuuviwa ko noho kala we li limbililwa? Omaliko gopambepo ngoka to ka mona okuza membo lyaLevitikus, otage ke ku kwathela wu kale omuyapuki mokulongela Kalunga kwoye.

Natu kaleni aayapuki mwaayihe mbyoka tatu ningi

Ekwatathano lini li li pokati kokwiigandja tu yone oompango nosho wo omakotampango gOmbiimbeli, okupa Jehova shoka oshiwanawalela nokulya iikulya ya kola yopambepo?

“Oshigwana shi na Jehova oye Kalunga kasho”

Mbela Kalunga oha taamba ko ayehe mboka taye mu longele nomitima dhu uka ye li aalongeli ye kombanda yevi, kutya nduno oyomelongelokalunga lini?

“Ngashingeyi omwa ningi aantu yaKalunga”

Ongiini tatu vulu okukala “aantu yaKalunga” kunena?

Omapulo ga za kaaleshi

Aakuluntugongalo naayakuligongalo ohaya langekwa po ngiini megongalo? Aahokololi yaali mboka ya popiwa mEhololo ontopolwa 11 oolye?

FROM OUR ARCHIVES

Oshili yOmbiimbeli tayi thiki muJapani

Omatemba ngoka ga lukilwa Jehu oga kwathelele mokutaandelitha onkundana yUukwaniilwa moJapani.