Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

Omolwashike wa tompwa kutya ndjika oyo oshili?

Omolwashike wa tompwa kutya ndjika oyo oshili?

“Nena otamu vulu ihe okutseya ehalo lyaKalunga naashoka oshiwanawa, she mu opalela nosha gwana.” —  ROM. 12:2.

1. Aasita yoongeleka oya kala hayi ihumbata ngiini pethimbo lyiita?

MBELA Kalunga okwa hala Aakriste ya ka lwe nokudhipaga aantu yomiilongo yilwe? Oyendji mboka hayi iti Aakriste oya dhipagathana miita momukokomoko gwoomvula 100 dha piti. Aasita yamwe yaKatoolika oya kala haya galikanene aakwiita niilwitho yawo mbyoka haya longitha mokudhipaga Aakatoolika ooyakwawo miilongo yilwe. Aasita yomalongelokalunga galwe nayo osho ya kala haya ningi. Noshizemo oshi iwetikile momadhipagathano ngoka ga ningilwe mIita Iitiyali yUuyuni.

2, 3. Oonzapo dhaJehova odhi ihumbatele ngiini pethimbo lyIita Iitiyali yUuyuni nomoomvula dha landula ko, nomolwashike?

2 Oonzapo dhaJehova odha li hadhi ihumbata ngiini pethimbo lyIita Iitiyali yUuyuni? Ondjokonona otayi ulike kutya kadha li hadhi kutha ombinga miita. Omolwashike mbela? Omolwaashoka dha li dha hala okuvulika komalongo gaJesus nokuulika ohole ndjoka Jesus a li e hole nayo yalwe. Jesus okwa tile: “Ngele omu holathane, nena aantu ayehe otaa ka dhimbulula kutya one aalongwa yandje.” (Joh. 13:35) Odha dhimbulukwa wo omakotampango ngoka Paulus a nyolele Aakorinto, nodhe ga tula miilonga. —  Lesha 2 Aakorinto 10:3, 4.

 3 Onkee ano, Aakriste mboka eiyuvo lyawo lya dheulwa kOmbiimbeli ihaya yi kiita noihayi ilongo okulwa. Molwaashoka Oonzapo dhaJehova omayuvi ohadhi landula omulandu nguka gwopaKriste, odhindji odha hepekelwe, kutya nduno aanona nenge aakuluntu, aalumentu nenge aakiintu. Odhindji odha tulwa moondholongo nomookamba moka dha li tadhi longithwa iilonga iidhigu. MoNdowishi, dhimwe odha li nokuli dha dhipagwa pethimbo lyaNazi. Pethimbo dha li tadhi hepekwa nayi moEuropa, inadhi dhimbwa nando oshilonga shadho shokuuvitha onkundana ombwanawa yUukwaniilwa waJehova. Odha tsikile okuuvitha nuudhiginini moondholongo, mookamba nomuupongekwa. * Konima yoomvula dhontumba, mo 1994, Oonzapo moRwanda kadha li dha kutha ombinga momadhipago gopamihoko ngoka ga li mo. Kadha li wo dha kutha ombinga miita nomomadhipago ngoka ga ningilwe mwaashoka sha li nale hashi ithanwa Yugoslavia.

4. Okwaakutha ombinga kwOonzapo dhaJehova miita okwa gumu ngiini aantu?

4 Molwashoka Oonzapo dhaJehova odha kala ihaadhi kutha ombinga miita, aantu omayuvi muuyuni awuhe oya mono kutya dho odhi hole Kalunga shili nosho wo yakwawo. Shika otashi ti kutya dho Aakriste yashili. Ashike opu na wo iinima yilwe mbyoka ya tompa aantu oyendji kutya Oonzapo dhaJehova Aakriste yashili.

OSHIKONGA OSHINENENENE MONDJOKONONA SHOKULONGA AANTU

5. Pethimbo lyaalongwa yaJesus yopetameko opwa li pwa ningwa elunduluko lini?

5 Jesus petameko lyuukalele we okwa tsu omuthindo kutya okuuvitha onkundana ombwanawa yUukwaniilwa okwo oshinima sha simanenena kombanda yevi. Okwa hogolola aalongwa 12 ya longe oshilonga shoka sha li tashi ka longwa kongonga yevi alihe. Nokonima Jesus okwa ka dheula aalongwa yalwe 70. * (Luk. 6:13; 10:1) Oya li yi ilongekidha oku ka uvithila tango Aajuda onkundana ombwanawa, ihe Jesus okwe ke ya lombwela ya tameke okuuvithila wo naantu yomiigwana yilwe. Oku ka uvithila mboka kaaye shi Aajuda, oshi na okukala sha li oshidhigu kaalongwa mbaka Aajuda. —  Iil. 1:8.

6. Oshike sha li sha ningitha Petrus a mone kutya Jehova ke na okatongo?

6 Omuyapostoli Petrus okwa li a tumwa kegumbo lyaKornelius, omulumentu kee shi Omujuda. Petrus okwa mono kutya Kalunga aantu ayehe ohe ya tala ye thike pamwe. Kornelius negumbo lye oya ninginithwa. Onkundana ombwanawa oya tameke okutaandela, naantu yomiigwana yilwe oya pewa ompito yoku yi uva noku yi taamba ko. (Iil. 10:9-48) Okuza mpoka, oya tameke okuuvitha muuyuni awuhe.

7, 8. Ehangano lyaJehova olya ningi po shike li kwathele aantu yu uve onkundana ombwanawa? (Tala kethano lyopetameko.)

7 Pomasiku ngaka, mboka taya kwatele komeho oya kala taya uvitha nokulonga aantu muuyuni awuhe onkundana ombwanawa nuulaadhi. Kunena, Oonzapo dhaJehova konyala omamiliyona gahetatu otadhi longo nuudhiginini mokutaandelitha etumwalaka momalaka ge vulithe po 600, nomalaka ngaka otaga ende tagi indjipala. Iilonga yegumbo negumbo nosho wo okuuvitha momapandaanda ohaku ndhindhilikitha mo Oonzapo dhaJehova. Omathimbo gamwe ohadhi longitha iitaafula nosho wo uutemba hoka haku kala kwa tulwa iileshomwa, sho tadhi uvitha momapandaanda.

8 Aatoloki ye vulithe 2 900 oya dheulwa, opo ya toloke Ombiimbeli nosho wo iileshomwa yopaMbiimbeli. Aatoloki mbaka ihaya  toloka owala momalaka ngoka ge shiwike nawa. Ihe ohaya toloka wo momalaka ngoka haga popiwa kaantu omamiliyona, nonando kage shiwike naanaa. Pashiholelwa, moSpania, Aakatalan omamiliyona ohaya popi elaka lyawo lyoshivalelwamo esiku kehe, ano Oshikatalan. Omathimbo hamale, elaka ndika olya yumuka po ishewe momahala, ngaashi moAlicante, Valencia, kUuntuntu waBaleares nomoAndorra. Ngashingeyi Oonzapo dhaJehova ohadhi nyanyangidha iileshomwa yOmbiimbeli mOshikatalan, nokugongala kwopaKriste ohaku ningwa melaka ndika hali gumu omitima dhAakatalan.    

9, 10. Iiholelwa yini tayi ulike kutya ehangano lyaJehova olya hala aantu ayehe ya tseye oshili?

9 Omukalo nguka gwokutoloka nogwokulonga aantu ohagu longithwa momahala ogendji. MoMeksiko ohamu popiwa Oshispania, ihe omu na aantu oyendji mboka ya putuka taya popi omalaka goshivalelwamo. Oshimaya olimwe lyomomalaka ngoka. Oshitayimbelewa moMeksiko osha tumu aatoloki yOshimaya ya ka kale koshitopolwa hoka haku popiwa elaka ndyoka esiku kehe. Elaka lilwe Oshinepali shoka hashi popiwa moNepal, moka mu na aantu ya konda pomamiliyona 29. Omalaka galwe 120 lwaampono ohaga popiwa moshilongo, ihe aantu ye vulithe pomamiliyona omulongo ohaya popi Oshinepali nayalwe oyendji olyo elaka lyawo etiyali. Iileshomwa yetu yOmbiimbeli ohayi nyanyangidhwa wo melaka ndyoka.      

10 Iilonga yokutoloka mbyoka tayi longwa momalaka ogendji otayi ulike kutya ehangano lyaJehova olya tala ko okuuvitha onkundana ombwanawa muuyuni awuhe kwa simana. Oonzapo dhaJehova odha taandeleka uufo, uumbo niifo omamiliyona oshali. Oofuto ohadhi futwa nomaambidhidho gehalo ewanawa ngoka Oonzapo dhaJehova hadhi gandja, tadhi landula elombwelo lyaJesus ndyoka tali ti: “One mwa pewa oshindji omagano, gandjeni wo omagano.” —  Mat. 10:8.

Aatoloki taya toloka iileshomwa melaka hali ithanwa Low German (Tala okatendo 10)

Iileshomwa melaka hali ithanwa Low German ohayi longithwa moParaguay (Tala wo kethano lyopetameko)

11, 12. Aantu ohaya ti ngiini sho ye wete tatu uvitha nokulonga aantu muuyuni awuhe?

11 Oonzapo dhaJehova odhi itaala kutya odha mona oshili, nomolwaashono hadhi iyamba dhi uvithile aantu yomiigwana ayihe noyomomihoko adhihe. Oyendji oya lundulula onkalamwenyo yawo opo ya ka longe kiilongo yilwe hoka ku na eputuko lya yooloka ko kulyawo e tayi ilongo elaka lilwe, opo ya vule okuuvithila yalwe. Iilonga mbika yokuuvitha  noyokulonga aantu muuyuni awuhe oya tompa aantu oyendji kutya Oonzapo dhaJehova odho aalanduli yaKristus yashili.

12 Oonzapo ohadhi ningi iinima ayihe mbyoka, oshoka odha tompwa kutya odha mona oshili. Ihe oshike ishewe hashi tompo aantu omamiliyona kutya Oonzapo dhaJehova elongelokalunga lyashili? —  Lesha Aaroma 14:17, 18.

OMOLWASHIKE YI ITAALA KUTYA OYA MONA OSHILI?

13. Oonzapo ohadhi kaleke ngiini ehangano lyadho lya yela?

13 Aamwameme oyendji ohaya gandja omatompelo gi ili nogi li kutya omolwashike ya tompwa kutya oye li moshili. Gumwe ngoka a kala ta longele Jehova oomvula odhindji ota ti: “Mehangano lyaJehova kehe gumwe, kutya nduno oye lye yalye, oha pukululwa, nohapu ningwa oonkambadhala dha mana mo, opo mboka ye li mehangano ya kale ye na omikalo dha yogoka.” Oshigwana shaJehova ohashi shi ende ngiini shi kaleke po omithikampango ndhoka? Kehe gumwe gwomuyo oha kambadhala a mana mo a vulike kwaashoka Kalunga te tu lombwele mOmbiimbeli, nokulandula oshiholelwa shaJesus noshaalongwa ye. Mondjokonona yOonzapo dhaJehova aashona yowala ya kondwa mo megongalo, molwaashoka ya tindi okutsa kumwe nomithikampango dhaJehova. Oyendji yomuyo oya lundulula eihumbato lyawo noye na onkalamwenyo ya yogoka noyi shi okuholelwa, nonando nale kaya li ya hokiwa kuJehova. —  Lesha 1 Aakorinto 6:9-11.    

14. Oyendji oya ningi omalunduluko geni konima sho ya kondwa mo megongalo? Noshizemo oshini?

14 Ombiimbeli otayi ti kutya Aakriste mboka inaaya hala okuvulika kuKalunga oye na okukondwa mo megongalo. Ihe aantu omayovi ohayi itedhulula e taya galukile kegongalo. (Lesha 2 Aakorinto 2:6-8.) Molwaashoka Oonzapo ohadhi wilikwa kOmbiimbeli meihumbato lyadho, egongalo ohali kalekwa lya yela. Naashika ohashi dhi tsu omukumo kutya elongelokalunga lyadho olyo lya hokiwa kuKalunga. Nonando oongeleka ohadhi pitike iilyo yadho yi ninge shoka ya hala, Oonzapo ohadhi vulika komithikampango dhaJehova. Shika osha tompa oyendji kutya Oonzapo dhaJehova elongelokalunga lyashili.

15. Oshike sha tompo omumwatate gumwe kutya ndjika oyo oshili?

15 Omolwashike Oonzapo dhilwe dhi itaala kutya odhi li moshili? Omumwatate gumwe e na oomvula 54 okwa ti: “Okuza kuugundjuka wa ndje eitaalo lyandje olya kala lya kankamena kiinima itatu ya simana: (1) Kalunga oko e li; (2) oye a nyolitha Ombiimbeli; (3) nokunena ota longitha nokuyambeka egongalo lyopaKriste lyOonzapo dhaJehova. Uule woomvula sho te konakona, onda kala he kambadhala okwiipula ngele iinima mbyoka ayihe itatu oya gwanithwa po. Omumvo kehe uumbangi owe ende tawu yela mo kutya ndjika oyo oshili, naashika osha koleke eitaalo lyandje.”

16. Omolwashike omumwameme gumwe a tompwa kutya oku li moshili?

 16 Omumwameme gumwe a hokanwa ngoka ha longo koombelewa dhetu oonene moNew York okwa popi kutya oshike she mu tompa kutya oku li moshili. Okwa ti kutya ehangano lyaJehova olyo owala hali uvitha kombinga yedhina lyaJehova ndyoka lya holoka mOmbiimbeli lwiikando 7 000. Oha tsuwa wo omukumo koohapu ndhoka dhi li 2 Ondjalulo 16:9 ndhoka tadhi ti: “Omuwa ota tonatele uuyuni auhe, a nkondopaleke mboka ye na omitima dhe mu inekela.” Ota ti: “Oshili oya longa ndje okukala ndi na omutima gwi inekela Jehova, opo a vule okunkondopeka ndje. Onda simaneka noonkondo ekwatathano lyandje naJehova. Nohandi pandula sho Jesus a longa ndje oshindji kombinga yaKalunga ndjoka ya kaleka ndje nomwenyo.”    

17. Omulumentu gumwe ngoka a li ini itaala kutya Kalunga oko e li, ngashingeyi okwi itaala shike, nomolwashike?

17 Omulumentu gumwe ngoka a li ini itaala muKalunga okwa ti: “Eshito olya tompa ndje kutya Kalunga okwa hala aantu ya nyanyukilwe onkalamwenyo, nomolwaashono ita ka etha tu mone iihuna sigo aluhe. Nando uuyuni otawu ende tawu nayipala, oshigwana shaJehova onkee ngaa tashi kolo meitaalo, muulaadhi nomohole. Nena ombepo yaJehova oyo owala tayi vulu okulonga oshinima sha tya ngeyi.” —  Lesha 1 Petrus 4:1-4.

18. Omolwashike aamwatate yaali yi itaala kutya oya mona oshili? Ngoye oto ti ngiini kombinga yaashoka ya popi?

18 Omumwatate gumwe a kala moshili ethimbo ele okwa popi kutya omolwashike i itaala kutya okwa mona oshili, a ti: “Sho nda kala tandi konakona uule woomvula, onda tompwa kutya Oonzapo odha ninga oonkambadhala dha mana mo dhi landule oshiholelwa shAakriste yonale. Muuyuni awuhe mpoka nde enda, onda mono kungame mwene kutya Oonzapo dhaJehova odha hangana shili. Onda mbilipalelwa koshili yomOmbiimbeli nonda nyanyukwa.” Sho omumwatate gumwe gwomimvo 60 nasha a pulwa kutya omolwashike a tompwa kutya okwa mona oshili, okwa tsu omuthindo kutya Oonzapo dhaJehova odhi itaala shili muJesus Kristus. Okwa yelitha a ti: “Otwa konakona nuukeka kombinga yonkalamwenyo yaJesus nosho wo yuukalele we notwa lenga oshiholelwa shoka e tu tulila po. Otwa ningi omalunduluko monkalamwenyo yetu tu hedhe popepi naKalunga okupitila muJesus Kristus. Otwa mona kutya otatu hupithwa okupitila mekuliloyambo lyaKristus. Notwa tseya kutya okwa yumuka kuusi. Otu na uunzapo wu shi okwiinekelwa waamboka ya mona oshinima shika.” —  Lesha 1 Aakorinto 15:3-8.        

NATU LOMBWELE YALWE KOMBINGA YOSHILI

19, 20. (a) Oshilonga shini Paulus a ladhipikile egongalo lyokuRoma? (b) Tu li Aakriste yi igandjela Jehova, otu na okuninga shike?

19 Tse Aakriste yashili otu hole aantu ooyakwetu. Nomolwaashono tu na okulombwela yalwe oshili ndjoka twi ilonga. Paulus okwa li a tompathana naamwahe yomegongalo lyaRoma a ti: “Ngele to hempulula nokana kutya Jesus oye Omuwa, nowi itaala momwenyo gwoye kutya Kalunga okwe mu yumudha kuusi, nena oto hupithwa. Oshoka ngoka i itaala nomwenyo gwe aguhe, ota ningi omuyuuki koshipala shaKalunga, naangoka ta hempulula nokana ke, ota hupithwa.” —  Rom. 10:9, 10.

20 Tse Oonzapo dhaJehova dhe mu igandjela, otwa tompwa kutya otwa mona oshili notu shi kutya otu na uuthembahenda wokulonga yalwe onkundana ombwanawa kombinga yUukwaniilwa waKalunga. Sho tatu uvithile aantu, inatu ya longa owala kombinga yOmbiimbeli, ihe natu yu ulukile wo kutya otwa tompwa kutya ndjika oshili.

^ okat. 3 Tala embo Jehovah’s Witnesses — Proclaimers of God’s Kingdom, epandja 191-198, 448-454.

^ okat. 5 Oombimbeli dhimwe oonkulu otadhi ti “70” omanga dhilwe tadhi ti “72.”