Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

 IINIMA MBYOKA YA NINGWA MONDJOKONONA YOONZAPO DHAJEHOVA

Oshinyandwa “Eureka Drama” osha kwathelele aantu oyendji ya mone oshili

Oshinyandwa “Eureka Drama” osha kwathelele aantu oyendji ya mone oshili

OSHITYA “Eureka” otashi ti: “Onde shi mona!” Methelemumvo eti-19 moCalifornia moAmerika, pethimbo sho aantu taya kongo oshingoli, owa li to vulu okuuva omulongimina ti igidha ngawo, shampa i itsu oshingoli. Ashike Charles Taze Russell nAakonakoni yOmbiimbeli ooyakwawo oyi itsu oshinima shoka shi vule oshingoli, ano oshili yOmbiimbeli. Noya li ya halelela oku yi lombwela yalwe.

Pothinge yomo 1914, aantu omamiliyona miilando iinene oya mbombolokele ya ka tale oshinyandwa “Photo-Drama of Creation,” shoka sha li hashi dhana oowili hetatu, shoka sha nyanyangidhilwe kehangano International Bible Students Association (I.B.S.A.). Oshinyandwa shika shopaMbiimbeli osha li shi na oofilima oombwanawa, omafano golwaala tage endele pamwe nomusika nosho wo omawi. Osha li shu ulukile aantu ondjokonona yevi okuza peshito sigo opehulilo lyElelo lyaJesus Kristus lyOomvula Eyuvi. —  Eh. 20:4. *

Mbela mboka haya kala moondoolopa oonshona nomomikunda oya li ngaa taye ke shi mona? Opo ayehe mboka ya halelela okutseya oshili ye yi mone, muAuguste 1914, o-I.B.S.A. oya pititha oshinyandwa oshifupi hashi ithanwa “Eureka Drama.” Oshinyandwa shika sha kuthwa moshinyandwa “Photo-Drama,” kasha li shi na oofilima. Opwa li pu na iinyandwa itatu iifupi yi li momalaka gi ili nogi ili. Shimwe osha li hashi ithanwa “Eureka X” shoka sha li shi na omawi nomusika. Shilwe shoka sha li hashi ithanwa “Eureka Y” osha li shi na omawi, omusika nomathano omawanawa gomalwaala. Omanga oshikwawo shoka sha li hashi ithanwa “Eureka Family Drama,” osha li sha nuninwa okupulakenwa momagumbo nosha li shi na omawi nomaimbilo gopambepo. Oongalamathona nomashina gokuulika omathano oya li hayi monika kombiliha.

Eshina lyokuulika omathano olya li hali longithwa okuulika omathano gomalwaala

Molwaashoka Aakonakoni yOmbiimbeli kaya li ya pumbwa omashina gokuulika oofilima opo yu ulike iinyandwa mbika, oye ke yi ulika momikunda, nokungeyi oya fala onkundana ombwanawa nokiitopolwa hoka inaaku uvithilwa nale. Oshinyandwa “Eureka X” shoka shi na owala omawi osha li hashi vulu okudhanwa omutenya nenge uusiku. Eshina lyokuulika omathano ndyoka lya li hali longithwa okuulika oshinyandwa “Eureka Y” olya li hali vulu okulonga naampoka kaapu na olusheno. Olya li hali longo kolamba yi ikalekelwa. Oshungolangelo yOshisuomi oya tile: “Omafano ngaka otatu vulu oku ga ulukila aantu apehe.” Naashoka osho ya li ya ningi.   

Pehala lyokuhiila omahala omanene gokuulikila ookino yu ulikile mo iinyandwa mbika, Aakonakoni yOmbiimbeli oya li haya kongo omahala goshali, ngaashi  ookalasa, oohofa, oositaasi dhomashina gokolutenda nokuli nooseti dhomagumbo omanene. Iinyandwa oyindji oya li hayi ulikilwa pondje pwa anekwa elapi enene etokele kekuma lyetungo. Anthony Hambuch okwa nyola a ti: “Aanafaalama ohaya langeke omandangalati momapya gawo ga kuutumbwe kaantu sho taya tala oshinyandwa.” Aamwatate mbaka oya li haya longitha etemba ya humbate iilongitho, oondjato, oombiga niinima yawo yilwe.

Iinyandwa mbika momahala gamwe oya li hayi talwa kaantu aashona, omanga momahala galwe ya li hayi talwa kaantu omathele. MoAmerika, aantu 400 oya li ye ya okutala oshinyandwa mosaala yosikola mondoolopa moka mwa kala owala aantu 150. Moshilongo shilwe, aantu oya li ye ende ookilometa hetatu, okuya nokugaluka, ya ka tale oshinyandwa “Eureka Drama.” MoSweden, aashiinda yaCharlotte Ahlberg mboka ya gongalele megumbo lye ya pulakene koshinyandwa oya li ya “gumwa noonkondo.” Sho oshinyandwa sha li tashi ulikwa mondoolopa yimwe moAustralia, aantu 1 500 oya li ye ya oku shi tala. Oshungolangelo oya hokololele kutya ‘aaprofesoli naalongwa moosikola dhopombanda nookolidji oya fuuka komathano nokuungalo wetu mboka hawu dhanwa koongalamathona.’ Oshinyandwa “Eureka Drama” osha li sha simanekwa nokuli nomiilando moka mu na omahala gookino.

TAYA KUNU OMBUTO YOSHILI

Ookalasa dhAakonakoni yOmbiimbeli nenge omagongalo oga tumine aapopi komahala gi ili nogi ili ya ka gandje iipopiwa nokuulukila aantu oshinyandwa “Eureka Drama” nelalakano lyokutameka ookalasa oompe dhokukonakona Ombiimbeli. Katu shi nokutya aantu ya ngapi ya talele oshinyandwa “Eureka Drama.” Iinyandwa ayihe itatu oya li hayi talwa olundji. Ihe mo 1915 oosipana owala 14 dhomoosipana 86 ndhoka dha li hadhi ulike iinyandwa dha li hadhi gandja olopota pandjigilile. Olopota yokomumvo oya nyenyeta kutya omiyalu kadha li dhi ihwa po, ihe oya li ya popi kutya aantu ye vulithe pemiliyona limwe oya tala oshinyandwa. Aantu 30 000 mboka ye shi talele oya pulile iileshomwa yOmbiimbeli.

Otashi vulika oshinyandwa “Eureka Drama” kaasha li oshinima sha simana mondjokonona, ihe osha li sha talwa kaantu omamiliyona okuza koAustralia sigo okoArgentina, okuza koSouth Africa sigo okUuntuntu waBritania nokuza koIndia sigo okUuntuntu waKaribise. Oyendji oya mono oshili ndjoka yi na ondilo yi vule oshingoli noya vulu okwiigidha ya ti “Eureka!”

^ okat. 4 Lesha oshileshwa “Iinima mbyoka ya ningwa mondjokonona yOonzapo dhaJehova —  Oshinyandwa tashi koleke eitaalo osha gwanitha ngashingeyi oomvula 100” mOshungolangelo yo 15 Febuluali 2014, epandja 30-32.