Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oshungolangelo (yokukonakonwa)  |  Juni 2014

Omapulo ga za kaaleshi

Omapulo ga za kaaleshi

Ombiimbeli oya pitika ngaa Aakriste ya fike po omidhimba?

Ombiimbeli kayi li ompinge noshinima shoka.

MOmbiimbeli omu na omahokololo kombinga yomidhimba nenge omasipa gaantu ngoka ga fikilwe po. (Jos. 7:25; 2 Ondjal. 34:4, 5) Shika otashi vulika sha li tashi ulike kutya aantu mboka inaya gwana okufumvikwa. Ihe shoka hasho sha li aluhe ngaaka.

Shika oshi iwetikile mehokololo lyaSaul noyanamati yatatu mboka ya sile molugodhi ndwoka lwa li pokati kawo nAafilisti. Omwanamati gumwe ngoka a sile mo oJonatan, kuume kaDavid kopothingo, ngoka a kala te mu ambidhidha nuudhiginini. Sho aalumentu omapenda yokuJabesh muGilead ye shi uvu, oya ka tala omidhimba dhawo noku dhi fika po e taya fumvike omasipa gawo. Konima David okwa ka pandula aalumentu mbaka sho ya ningi ngaaka. —  1 Sam. 31:2, 8-13; 2 Sam. 2:4-6.

Ombiimbeli otayi tu pe etegameno kutya Kalunga ota ka yumudha aantu, ano te ke ya galulila momwenyo. Kutya nduno olutu lwomuntu olwa fikwa po, Jehova ota vulu oku mu pa olutu olupe sho te ke mu yumudha. Aahebeli yatatu aadhiginini kaya li ya tila kutya Kalunga ita ka vula oku ya yumudha, ngele omukwaniilwa Nebukadnezzar okwe yu umbile momulilo. (Dan. 3:16-18) Aapiya yaJehova aadhiginini mboka ya dhipagelwe nokufikwa po mookamba dhaNazi nayo kaya li ye na uumbanda mboka. Yo yalwe oya sila momatopo goomboma nenge ya sa momikalo dhilwe ndhoka dha hanagula po omalutu gawo thiluthilu. Ihe nando ongaaka, otaya ka yumudhwa. —  Eh. 20:13.

Jehova ina pumbwa okutula olutu olukulu kumwe opo a yumudhe omuntu. Kalunga okwa holola oshinima shika momukalo moka ha yumudha Aakriste mboka taya yi megulu. Ngaashi Jesus ngoka a “tulwa omwenyo pambepo,” Aakriste aagwayekwa nayo ohaya yumudhwa nomalutu ga fa gaayengeli, ihe oye na omadhiladhilo nomaiyuvo ngoka ya li ye na sho ye li kombanda yevi. Ihaya yi megulu nomalutu gawo gopanyama. —  1 Pet. 3:18; 1 Kor. 15:42-53; 1 Joh. 3:2.

Tse otwi itaala kutya Kalunga ota ka yumudha aantu kutya nduno omalutu gawo oga fikwa po nenge inaga fikwa po, molwaashoka oku na oonkondo dhoku shi ninga nokwa hala oku shi ninga. (Iil. 24:15) Odhoshili kutya otashi vulika twaa uvite ko lela omukalo moka Kalunga a yumudhile aantu monakuziwa nankene te ke shi ninga monakuyiwa. Ihe nonando ongawo, otwe mu inekela oshoka “okwa hololele aantu ayehe oshinima shika puuyelele,” sho a yumudha Jesus. —  Iil. 17:31; Luk. 24:2, 3.       

Ihe Aakriste oye na okutala kwaashoka sha taambiwa ko paveta nohashi ningwa kaantu moshitopolwa shawo, shi nasha nomidhimba. (2 Kor. 6:3, 4) Kutya nduno omuntu okwa hala olutu lwe lu fikwe po nenge hasho, ndika etokolo lye mwene nenge lyaanegumbo ye.