Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Oshungolangelo yokukonakonwa  |  Mei 2014

Jehova oKalunga kelandulathano

Jehova oKalunga kelandulathano

“Oshoka Kalunga ine tu ithanena okukala kwaa na elandulathano, ihe okukala tu na ombili.” —  1 KOR. 14:33.

1, 2. (a) Olye a shitwa tango kuJehova nokwa kwathele Jehova ngiini? (b) Oshike tashi ulike kutya aayengeli oyu unganekwa nawa?

JEHOVA, Omushiti gwaayihe, oku na elandulathano. Tango Kalunga okwa shiti Omwana Omuvalwa awike ngoka hi ithanwa “Ohapu,” molwashoka oye omupopikalelipo gwaKalunga a simana. Ohapu oya kala tayi longo pamwe naJehova uule woomvula odhindji, oshoka Ombiimbeli otayi ti: “Ohapu oya li ko, manga uuyuni inaau shitwa. Ohapu oya li puKalunga.” Oya ti wo: “Kalunga okwe mu shititha iinima ayihe, nokaku na nando oshinima shimwe shomeshito inaashi shitwa kee po.” Oomvula dhi vulithe 2 000 dha piti, Kalunga okwa tumu Ohapu kombanda yevi noya li hayi ithanwa Jesus Kristus, omulumentu a gwanenena. Jesus okwa li a gwanitha po ehalo lyaHe. —  Joh. 1:1-3, 14.           

2 Manga Omwana gwaKalunga inee ya kombanda yevi, okwa kala ha longo nuudhiginini pamwe naHe e li “engomba.” (Omayel. 8:30) Jehova okwe mu shititha iishitwa yilwe yopambepo oyindjiyindji yomegulu. (Kol. 1:16) Ombiimbeli oya popi kombinga yaayengeli mboka ya ti: “Okwa li ku na aantu omayuvi ogendji taye mu yakula, naantu oomiliyona ya thikama koshipala she.” (Dan.  7:10) Aayengeli yaKalunga mbaka oya popiwa kutya oye li ‘oongundu dhaakwiita’ yaJehova dhu unganekwa nawa. —  Eps. 103:21, OB-1954.   

3. Oku na oonyothi noopulanete ngapi, nodhu unganekwa ngiini?

3 Ongiini kombinga yeshito ndyoka hatu mono, ngaashi oonyothi noopulaneta odhindjidhindji? Oshifokundaneki Chronicle shaHouston moTexas osha popi kombinga yekonakono ndyoka opo lya ningwa kombinga yoonyothi sha ti: “Oku na oonyothi noopulanete omabiliyona nomabiliyona, nenge dhi vulithe lutatu pwaandhoka dha yalulilwe kaanongononi.” Oonyothi odhi li moongundu hadhi ithanwa omilalawili, nomulalawili kehe ogu na oonyothi omabiliyona noopulanete ondumba. Omilalawili odhindji odha tulwa muungundu uushona, nuungundu mbuka nawo owu li moongundu dhawo.         

4. Omolwashike tatu tile kutya aapiya yaKalunga yokombanda yevi oyu unganekwa nawa?

4 Ngaashi naanaa iishitwa yopambepo yu unganekwa nawa, noonyothi mewangandjo nadho odhu unganekwa nawa. (Jes. 40:26) Nena otatu vulu okuthika pehulithodhiladhilo kutya Jehova ohu unganeke wo nawa aapiya ye kombanda yevi. Shika osha simana, oshoka oye na okulonga oshilonga sha simana. Iilonga yaapiya yaJehova yonale noyokunena oyi li uumbangi wa yela kutya Jehova ‘oKalunga kelandulathano nokombili,’ nokwa kala pamwe nayo. —  Lesha 1 Aakorinto 14:33, 40.          

KALUNGA OKU UNGANEKE AANTU YE OKUZA NALE

5. Ongiini elalakano lyaKalunga li nasha nokuudhitha evi naantu lya yiwa moshipala?

5 Konima sho Jehova a shiti aantu yotango, okwa ti kuyo: “Valathaneni, ne mu indjipale nokuudha evi alihe. Li tuleni mepangelo lyeni; pangeleni oohi dhomefuta noondhila dhokegulu niinamwenyo ayihe tayi inyenge kombanda yevi.” (Gen. 1:28) Kalunga okwa tula po elandulathano lyankene aantu ya li ye na okuudha evi noku li ninga Oparadisa. Ihe elalakano ndyoka olya yiwa moshipala sho Adam naEva ya yono. (Gen. 3:1-6) Sho pwa piti ethimbo, ‘Jehova okwa mono uuwinayi waantu kombanda yevi mpoka u thike, nomadhiladhilo gawo nkene ga pilaala ethimbo alihe.’ Nomolwashono ‘aantu ayehe ya li aawinayi koshipala shaKalunga, niikolokosha oya li ya taandela shaa mpoka.’ Onkee ano Kalunga okwa tokola a hanagule po aakolokoshi neyelu. —  Gen. 6:5, 11-13, 17.          

6, 7. (a) Omolwashike Noowa a li a hokiwa kuJehova? (Tala kethano lyopetameko.) (b) Oshike sha ningilwa aakaanakalunga ayehe yopethimbo lyaNoowa?

6 Ihe “OMUWA okwa li a hokwa Noowa,” oshoka ‘ka li e na uusama nokwa li omuyuuki pethimbo lye.’ Molwashoka Noowa “okwa kala mekwatathano naKalunga,” Kalunga okwe mu lombwele a tunge onguluwato. (Gen. 6:8, 9, 14-16) Omutungilo gwayo ogwa li tagu opalele okuhupitha aantu niinamwenyo. “Noowa okwa ningi, ngaashi OMUWA e mu lombwele,” e ta tungu onguluwato ta kwathelwa kaanegumbo lye. Sho iinamwenyo ya yi monguluwato, “OMUWA okwa pata omweelo.” —  Gen. 7:5, 16.

7 Noowa okwa li a londodha aantu kombinga yEyelu, ihe oyendji inaya pulakena. (2 Pet. 2:5) Sho Eyelu lye ke ya momumvo 2370 K.E.N. (pwa pita ngashingeyi oomvula dhi vulithe 4 000), Jehova “okwa hanagula po iinamwenyo ayihe kombanda yevi” e ta hupithile Noowa naanegumbo lye monguluwato. (Gen. 7:23) Kehe omuntu kombanda yevi kunena okwa za moluvalo lwaNoowa noyana. Ayehe mboka inaaya pulakena kuNoowa oya kombololwa po keyelu.

Aantu yahetatu oya hupu mEyelu, oshoka oya li ye na elandulathano (Tala okatendo 6, 7)

8. Oshike tashi ulike kutya opwa li elandulathano sho Kalunga a lombwele oshigwana shaIsraeli shonale shi ye mEvi lyEuvaneko?

 8 Oomvula dhi vulithe 800 konima yEyelu, Kalunga okwa gongele oshigwana shaIsrael. Onkalamwenyo yawo ayihe oya li yi na okukala melandulathano, unene tuu elongelokalunga lyawo. Pashiholelwa, kakele kaasaaseri nAalevi, Jehova okwa li wo a longekidha aakiintu ya kale “haa yakula posheelo shetsalihangano.” (Eks. 38:8) Ihe oshigwana shaIsraeli shoka Jehova a lombwele shi ye mevi lyaKaanana, kasha li sha vulika. Jehova okwe shi lombwele a ti: “Kape na nando ogumwe gwomune ta yi mevi ndyoka nda li ndu uvaneke negano ndi li mú pe, kakele kaKaleb naJosua,” oshoka oya galuka nonkundana ombwanawa konima sho ya ndaadha Evi lyEuvaneko. (Num. 14:30, 36-38) Moses okwa ka langeka po Josua e mu pingene po, ngaashi Kalunga e mu lombwele. (Num. 27:18-23) Sho Josua a li pokufala Aaisraeli muKaanana, okwa lombwelwa ngeyi: ‘Ikolelela nou kale [nomukumo]. Ino tila ngoye ino tyololoka, oshoka ongame, OMUWA Kalunga koye, ndi li pungoye shaa nkoka to yi.’ —  Jos. 1:9.

9. Rahab okwa li a tala ko ngiini Jehova noshigwana she?

9 Jehova Kalunga okwa kala shili naJosua kehe mpoka ta yi. Tala owala kwaashoka sha ningilwe po sho Aaisraeli ya li ya yungu ontanda popepi noshilando shaJeriko muKaanana. Momumvo 1473 K.E.N. (pwa pita ngashingeyi oomvula dha konda po 3 000), Josua okwa tumu aalumentu yaali ya ka ndaadhe oshilando shaJeriko. Oya yi megumbo lyohonda Rahab. Sho taya kongwa komukwaniilwa gwaJeriko, Rahab okwe ya holeke pombanda yondunda ye. Okwa lombwele oondaadhi a ti: ‘Ondi shi shi kutya OMUWA okwa gandja evi ndika miikaha yeni. Otu uvu, nkene OMUWA a pwinike efuta etiligane komeho geni, nkene mwa dhipaga aakwaniilwa yaali yAayamori.’ Rahab okwa gwedha ko: “OMUWA Kalunga keni oye Kalunga e li megulu nokombanda yevi wo.” (Jos. 2:9-11) Molwashoka Rahab okwa kwatha oshigwana shaJehova  shopethimbo ndiyaka, Kalunga okwe mu hupitha naanegumbo lye, sho Aaisraeli ya hanagula po Jeriko. (Jos. 6:25) Rahab okwa li e na eitaalo nomutilikalunga nokwa li a lenga oshigwana shaKalunga.       

AAKRISTE YOTANGO OYA LI YE NA ELANDULATHANO

10. Jesus okwa ti ngiini kaawiliki yelongelokalunga lyOshijuda, nomolwashike?

10 Aaisraeli oya sindi iilando oyindji kohi yewiliko lyaJosua e taya lala oshilongo shaKaanana. Ihe oshike sha ka ningwa po konima yethimbo? Uule womimvo odhindji, Aaisraeli oya kala nokuyona oompango dhaKalunga. Oya li ya yono noonkondo koshipala shaJehova noinaya vulika kaapolofeti ye. Shika osha ningitha nokuli Jesus i ithane Aaisraeli mboka ya li muJerusalem a ti: ‘One hamu dhipaga aahunganeki.’ (Lesha Mateus 23:37, 38.) Kalunga okwe ekelehi aawiliki yelongelokalunga lyOshijuda molwokwaavulika kwawo. Jesus okwa ti kuyo: “Otamu ka kuthwa Oshilongo shaKalunga e tashi ka pewa aantu haa imike iiyimati mbyoka ya pumbiwa.” —  Mat. 21:43.

11, 12. (a) Jehova oku ulike ngiini methelemumvo lyotango kutya okwa pingena po oshigwana shaIsraeli nehangano epe? (b) Ehangano ndika epe olya thikama po moolye?

11 Konima owala yethimbo ehupi sho Jesus e ya kombanda yevi, Jehova okwe ekelehi oshigwana shaIsraeli oshitangalali. Ihe shika itashi ti kutya ka li we ta ka kala e na oshigwana oshidhiginini kombanda yevi. Okwa tameke okugongela oshigwana oshipe pehala lyoshigwana shaIsraeli mesiku lyaPentekoste momumvo 33 E.N. Esiku ndyoka aalongwa yaJesus 120 oya li ya gongala muJerusalem. Ombiimbeli otayi ti: “Ombadhilila aantu oyu uvu oshihomo oshinene tashi zi kegulu noshu udhitha ondjugo moka ya li ya kuutumba.” Opo nduno ‘oya mono ihe omalaka ga fa gomulilo taga halakanene mokati kawo, nomuntu kehe ngoka a li mo, okwa lambelwa kulimwe. Oyo ayehe oyu udhithwa ihe ombepo ondjapuki e taa tameke okupopya omalaka omakwiilongo, ngashika naanaa ombepo e ya pe owino oku ga popya.’ (Iil. 2:1-4) Oshiningwanima shika osha gandja uunzapo wa yela kutya Jehova okwa li ta wilike ehangano ndika epe lya thikama po maalongwa yaKristus.

12 Mesiku ndyoka lituntula, Jehova “okwa gwedhele ko ongundu yooitaali, aantu ye thike pomayuvi gatatu.” Nokuli “esiku kehe Omuwa [Jehova] okwa gwedhele ko aahupithwa kongundu yawo.” (Iil. 2:41, 47) Aalongwa mbaka yaJesus oya li ya pondola shili, nomolwashono Ombiimbeli tayi ti kutya “oohapu dhaKalunga odha tsikile okutaandela. Omwaalu gwooitaali yomuJerusalem ogwi indjipala noonkondo, nongundu onene yaayambi oya ningi ooitaali.” (Iil. 6:7) Kungeyi aanamitima omiwanawa oya taamba ko oshili ndjoka iilyo yehangano ndika epe ya li taye ya uvithile. Konima yethimbo, Jehova okwa ka gandja uumbangi wa gwedhwa po kutya oye ta wilike ehangano ndika epe, sho a tameke okweeta ‘naapagani’ megongalo lyopaKriste. —  Lesha Iilonga 10:44, 45.

13. Ehangano lyaKalunga epe olya li li na oshinakugwanithwa shini?

13 Aalanduli yaKristus oya li ye shi nawa kutya oshilonga shini ya pewa kuKalunga. Jesus okwe ya tulile po oshiholelwa, oshoka konima owala sho a ninginithwa, okwa tameke okuuvithila aantu kombinga ‘yOshilongo shegulu’ nenge yUukwaniilwa womegulu. (Mat. 4:17) Jesus okwe ya longo nkene ye na okulonga oshilonga shika. Okwe ya lombwele a ti: “One otamu ka ninga oonzapo dhokuhokolola ndje paantu ayehe mboka ye li muJerusalem, muJudea alihe nomuSamaria sigo omiilongo ayihe yokombanda yevi.” (Iil. 1:8) Aalongwa ye mboka yopetameko oya li ye shi kutya oshike ye na okuninga. Pashiholelwa, muAntiokia shomuPisidia,  Paulus naBarnabas oya lombwele Aajuda mboka taye ya pataneke yaa na uumbanda, ya ti: “One mwa li mu na okuuvithilwa tango oohapu dhaKalunga, ihe sho mwe dhi dhini nomwi iwete inaamu gwana okuya momwenyo gwaaluhe, nena ano tse otatu mú etha, tu ka uvithile aapagani. Oshoka Omuwa okwe tu pe oshipango shika tashi ti: ‘Onde ku tula po, u kale uuyelele waapagani, u kale ondjila yehupitho lyuuyuni auhe.’” (Iil. 13:14, 45-47) Okuza kethimbo ndyoka, ehangano lyaKalunga olya kala tali lombwele aantu kombinga yaashoka Jehova a ninga opo e ya hupithe.

AAPIYA YAKALUNGA OYA HUPU

14. Oshike sha li sha ningilwa Jerusalem, noolye ya li ya hupithwa?

14 Aajuda oyendji kaya li ya taamba ko onkundana ombwanawa nokaya li ya pulakene sho Jesus te ya lombwele kombinga yuudhigu mboka wa li tawu ka adha Jerusalem. Okwa londodha aalongwa ye a ti: “Uuna tamu mono, Jerusalem sha kondekwa komatanga gaakwiita, tseyeni kutya oshi li popepi nokuhanagulwa po. Nena ayehe mboka ye li muJudea, naa tembukile koondundu; naamboka ye li moshilando sho shene, naa fadhuke po; naamboka taa adhika kondje yasho, inaa galukila mo.” (Luk. 21:20, 21) Oshinima shoka Jesus a hunganeke osha ka ningwa. Molwashoka Aajuda oya li ya tsu ondumbo nepangelo lyaRoma, etangakwiita lyaRoma kohi yewiliko lyaCestius Gallus olya kondeke Jerusalem mo 66 E.N. Ihe olya li lya shuna inaashi tegelelwa, naashika osha pe aalongwa yaJesus ompito yokuza mo muJerusalem nomuJudea. Omunandjokonona Eusebius ota ti kutya oyendji oya taaguluka omulonga gwaJordan yu uka kuPella shomuPerea. Mo 70 E.N., etangakwiita lyaRoma kohi yewiliko lyondjayi Titus olya galuka e tali hanagula po Jerusalem. Ihe Aakriste aadhiginini oya hupithwa, oshoka oya vulika kelondodho lyaJesus.

15. Aantu oyendji oya li ya ningi Aakriste, nonando oya li taya ningilwa shike?

15 Nando aalanduli yaKristus oya li taya hepekwa nokutidhaganwa, aantu oyendji oya li ya ningi Aakriste pethimbo ndyoka. (Iil. 11:19-21; 19:1, 19, 20) Oye shi pondola molwashoka Kalunga okwa li te ya yambeke. —  Omayel. 10:22.

16. Omukriste kehe oku na okuninga shike, opo a kale nekwatathano ewanawa naKalunga?

16 Opo Omukriste kehe a kale nekwatathano ewanawa naKalunga, okwa li e na okuninga oonkambadhala dha mana mo. Osha li sha simana a kale ha konakona Omanyolo a mana mo, ha yi aluhe kokugongala nohu uvitha nuulaadhi kombinga yUukwaniilwa. Iinima mbyoka oya li ya kwathele aapiya yaJehova pethimbo ndiyaka ya kale ya kola pambepo, ngaashi naanaa hayi tu kwathele kunena. Aakuluntugongalo naayakuligongalo oya li ya kwathele aamwahe nehalo ewanawa, naashika osha li sha koleke omagongalo. (Fil. 1:1; 1 Pet. 5:1-4) Osha yela kutya ooitaali oya li haya kala ya nyanyukwa sho taya talelwa po kaatonateli aayendi, ngaashi Paulus. (Iil. 15:36, 40, 41) Omukalo gwetu gwokulongela Kalunga kunena ogwa faathana noonkondo naangoka gwAakriste yopetameko. Otwa nyanyukwa noonkondo sho Jehova hu unganeke aluhe aapiya ye. *

17. Otatu ka kundathana shike moshileshwa tashi landula?

17 Sho uuyuni waSatana wu uka pehulilo, ehangano lyaJehova otali humu komeho neendelelo. Oto endele tuu pamwe nalyo? Oshileshwa tashi landula otashi ka kundathana nkene tatu vulu oku shi ninga.

^ okat. 16 Tala iileshwa “Christians Worship With Spirit and Truth” nosho wo “They Keep On Walking in the Truth” mOshungolangelo yOshiingilisa ye 1 Juli 2002. Uuyelele wa gwedhwa po kombinga yehangano lyaKalunga kombanda yevi kunena owa nyanyangidhwa membo Jehovah’s Witnesses — Proclaimers of God’s Kingdom.