Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

OSHUNGOLANGELO YOKUKONAKONWA Apilili 2014

Oshifo shika otashi kundathana nkene tatu vulu okukala neitaalo lya fa lyaMoses. Jehova okwa hala tu sile aanegumbo lyetu ngiini oshimpwiyu nongiini he tu kwathele tu shi ninge?

Natu holeleni eitaalo lyaMoses

Eitaalo lyaMoses olya li lye mu kwathele ngiini a tinde omahalo gopanyama nokukale a lenga oshilonga she? Omolwashike Moses a li e “wete ondjambi ndjoka te ke yi pewa konakuyiwa”?

Oho ‘mono ngaa Kalunga, nando iha monika’?

Moses eitaalo lye olya li lye mu kwathele ngiini kaa tile aantu nokukale e na einekelo momauvaneko gaKalunga? Koleka eitaalo lyoye wu mone kutya Jehova omuntu gwolela ngoka a halelela oku ku kwathela.

ONDJOKONONA

Uuwanawa mboka uukalele wethimbo lyu udha we etela ndje

Ta hokolola kombinga yoomvula 65 ndhoka a kala miilonga yethimbo lyu udha. Lesha kutya omolwashike Robert Wallen ta ti kutya okwa kala nonkalamwenyo ya yambekwa noyi na elalakano.

Kaku na ngoka ta vulu okulongela aawa yaali

Yamwe oya ka konga iilonga hayi futu nawa kokule noyaandjawo. Okukalathana kokule omolwiilonga ohaku gumu ngiini ondjokana, aanona nekwatathano lyetu naKalunga?

Kala wu na omukumo, Jehova ote ku kwatha!

Ongiini omusamane gumwe a koleke ishewe ekwatathano lye naanegumbo lye konima sho e etha po iilonga ye e ta shuna kegumbo? Jehova okwa li e mu kwathele ngiini a sile aanegumbo lye oshimpwiyu, nonando moshilongo shawo uuhupilo owa li tawu shongola?

Jehova ohe tu tongolola, oshoka oku tu hole

Ilonga iinima itano mbyoka tayi ulike kutya Kalunga oku na ko nasha natse nankene hatu mono uuwanawa muyo.

Owe shi tseya ngaa?

Pethimbo lyOmbiimbeli, okutuula oonguwo dhoye mwene okwa li haku ti shike?