“Aamwandje! Ohole yetu inayi kala ashike moohapu nomokupopya, aawe, nayi kale ohole yashili, ndjoka tayi iholola yo yene miilonga wo.” — 1 JOH. 3:18.

1, 2. (a) Omashongo geni omaukwanegumbo ogendji haga taalele, naashoka oshe eta po omapulo geni? (b) Ongiini aavali naanona taya vulu okuungaunga nomashongo goonkalo ndhoka hadhi lunduluka?

OMUNTU ohashi vulika wu kale wa fa wu uvite wu na emanya pomutima, uuna wa mono kutya aavali yoye mboka ya li ye na oonkondo notaya vulu okwiikwatha yo yene ngashingeyi itaye shi vulu we. Otashi vulika Meme nenge Tate okwi ihata po e ta teka onto, e na uupyakadhi wokukala a ngwangwana nowokukala nomalimbililo, nenge tashi vulika a monika uuvu wa kwata miiti. Opu na wo onkalo yilwe. Omunamimvo ota vulu oku shi mona oshidhigu okutaamba ko kutya omalunduluko gopalutu nenge oonkalo dhilwe odha ngambeka ngashingeyi emanguluko lye. (Job 14:1) Oshike mbela tashi vulu okuningwa po? Ongiini taya vulu okusilwa oshimpwiyu?

2 Oshitopolwa shimwe shi na ko nasha nesiloshimpwiyu lyaakokele osha ti: “Nonando oshidhigu okukundathana iinima yi na ko nasha nuukokele, uukwanegumbo mboka wa kundathana kombinga yaashoka tawu vulu okuninga nowa tokola shi na ko nasha nomalongekidho otawu ka vula okuungaunga naashoka tashi ka holoka po.” Oonkundathana ndhoka ohadhi pandulwa lela uuna twa zimine kutya omashongo ngoka hage endele pamwe noomvula itaga vulu okuhenukwa. Ihe nonando oongawo, otatu vulu okuninga omalongekidho gontumba nokuninga omatokolo komeho yethimbo. Natu ka kundathaneni nkene omaukwanegumbo taga vulu okulongela kumwe pahole ga ungaunge nomashongo gamwe.

 OKWIILONGEKIDHILA “OMASIKU GUUDHIGU”

3. Omaukwanegumbo otaga vulu okuninga shike ngele aavali aakokele oya kala ya pumbwa eyambidhidho? (Tala kethano ndyoka li li petameko.)

3 Ohapu holoka ethimbo mpoka aakokele oyendji ihaaya kala taya vulu okwiisila oshimpwiyu lela, mpoka ya pumbwa ekwatho lyontumba. (Lesha Omuuvithi 12:1-7.) Uuna aavali aakokele itaaya vulu we kuyo yene, yo noyana aakuluntu oye na okutokola kutya otaye ke ya kwathela ngiini nokweeta po omikalo ndhoka tadhi ka pondola. Olundji ohashi kala pandunge ku ningwe omutumba gwaakwanegumbo opo ku kundathanwe kutya eyambidhidhathano lini lya pumbiwa, oompumbwe ndhoka dhi li po, nosho wo omikalo ndhoka tadhi ka longithwa. Ayehe ya kwatelwa mo, unene tuu aavali, oye na okuholola omaiyuvo gawo ya manguluka nokupopya sha yela. Otashi vulika ya kundathane ngele aavali otaya vulu owala okukala megumbo lyawo yo taya kala taye ya ambidhidha. * Nenge otashi vulika ya tale kutya ongiini omukwanezimo kehe ta vulu okulongithwa opo a sile oshimpwiyu oshinakugwanithwa shika. (Omayel. 24:6) Pashiholelwa, yamwe otashi vulika ya kale taya vulu okukala taye ya tonatele esiku nesiku omanga yamwe taya vulu okwaambidhidha pashimaliwa. Ihe nonando ongawo, ayehe oye na okukala ye shi kutya kehe gumwe oku na onkandangala ndjoka ta dhana; ihe, onkandangala ndjoka otayi vulu okulunduluka mokweendela ko kwethimbo notashi vulika ya kale haya ningi omalufo.

4. Iilyo yuukwanegumbo otayi vulu okumona ekwatho peni?

4 Sho to tameke oku ya sila oshimpwiyu, longitha ethimbo lya gwana wu ilonge onkalo yaavali yoye. Ngele omuvali oku na uuwehame mboka tawu nayipala, kala wu shi kutya omalunduluko geni to ka mona monakuyiwa. (Omayel. 1:5) Kwatathana nomahangano gepangelo ngoka haga gandja omakwatho kaakokele. Tseya kutya omakwatho geni haga gandjwa moshitopolwa sheni opo iilonga yoye yi kale iipu nowu gandje ekwatho li li hwepo. Omolwelunduluko ndyoka tali ya muukwanegumbo, otashi vulika wu kale wu na omaiyuvo tage ku monitha iihuna, okukala wu uvite wa kanitha sha, wu haluke nenge wu kale wa ngwangwana. Lombwela kuume omwiinekelwa omaiyuvo goye. Komeho gaayihe, mbumbulila Jehova omutima gwoye. Ota vulu oku ku pa ombili yopamadhiladhilo ndjoka wa pumbwa wu ungaunge nonkalo kehe. — Eps. 55:22; Omayel. 24:10; Fil. 4:6, 7.

5. Omolwashike shi li pandunge okukonga uuyelele kuyele kombinga yankene aakokele taya vulu okusilwa oshimpwiyu?

5 Aakokele yamwe nosho wo omaukwanegumbo gawo ohaya kongo uuyelele komeho yethimbo kombinga yankene taya vulu okusila aavali oshimpwiyu, ngaashi omuvali ngoka e li nomwanamati nenge nomwanakadhona, okulongitha omahala ngoka haga kalwa, nenge mokulongitha omasiloshimpwiyu galwe gomoshitopolwa. Oya mona nziya “uudhigu noluhodhi” ndoka talu vulu okuholoka po e taye lu ilongekidhile. (Eps. 90:10) Omaukwanegumbo ogendji ihaga ningi omalongekidho, nokungawo ohaga ka ninga meendelelo omatokolo ga kwata miiti uuna onkalo ondhigu ya holoka po. Kapyoko gumwe okwa ti: “Olundji ohashi kala itaashi wapa pethimbo mpoka okuninga etokolo ndyoka.” Pethimbo ndyoka pu na onkalo ye endelela, iilyo yuukwanegumbo ohashi vulika yi kale ya geya, neipumomumwe ohali vulu okuholoka po. Okuninga omalongekidho komeho yethimbo, ohashi shi ningitha oshipu opo omalunduluko kaaga ka kale taga halukitha unene. — Omayel. 20:18.

Uukwanegumbo otawu vulu okutsakanena wu kundathane nkene tawu vulu okugandja esiloshimpwiyu (Tala okatendo 6-8)

6. Ongiini aavali nosho wo aanona taya vulu okumona uuwanawa mokukundathana kombinga yomalongekidho gaampoka aakokele ye na okukala?

6 Otashi vulika wu mone sha nika uusama okupopya naavali yoye kombinga yomalongekidho gaampoka taya kala naampoka tashi vulika pwa pumbwa okuningwa omalunduluko. Ihe nando ongawo, oyendji oya popya kutya oonkundathana ndhoka ohadhi ka kwathela lela konima. Omolwashike mbela? Omolwaashoka oya li ya kongo oompito opo ya ninge omalongekidho mombepo yuukumwe noyokukala yu uvitathane. Oya li ya mono kutya okwiinika komilungu manga kuyele, taye shi ningi mombepo yohole noyombili, okwa li kwe shi ningitha  oshipu ya ninge omatokolo pethimbo mpoka ga li ge na okuningwa. Nokuli nuuna aakokele ya hala okukala kuyo yene nokukala tayi itonatele yo yene sigo opethimbo mpoka itaaya vulu, opu na uuwanawa wokondandalunde mboka hawu zi mokukundathana noyana kutya esiloshimpwiyu lini taya ka kala ya hala.

7, 8. Iitopolwa yini tayi ka kala iiwanawa nokukundathanwa komaukwanegumbo, nomolwashike?

7 Pethimbo lyoonkundathana ndhoka, aavali, lombweleni uukwanegumbo weni kombinga yaashoka mwa hala, kutya omu na oshimaliwa shi thike peni, nosho wo iinima mbyoka mwa hala yi ningwe. Shoka otashi ke ya kwathela ya ninge omatokolo ge li mondjila ngele owa ka kala itoo vulu oku shi ninga. Osha yela kutya, otaya ka kala ya hala okusimaneka etokolo lyoye notaye ke etha wu kale wa manguluka. (Ef. 6:2-4) Pashiholelwa, mbela oho kala wa tegelela kamwe komaamwoye ke ku pule wu ye kaandjawo, nenge oho kala wa tegelela shimwe shi ili? Kala wu shi kutya haayehe haya tala ko iinima ngaashi ngoye nohashi pula ethimbo kukehe gumwe, kutya nduno omuvali nenge okanona ka lundulule etaloko lyako.

8 Ayehe oye na okudhimbulula kutya uupyakadhi otawu vulu okuhenukwa ngele opwa ningwa omalongekidho noonkundathana. (Omayel. 15:22) Shoka osha kwatela mo oonkundathana kombinga yesiloshimpwiyu lyopaunamiti nosho wo shoka ya hala. Iitsa mbyoka ya kundathanwa mo-Health Care Proxy ndjoka hayi longithwa kOonzapo dhaJehova oyi li lela iitopolwa mbyoka tayi vulu okukundathanwa poonkundathana ndhika. Omuntu kehe oku na uuthemba wokukala a lombwelwa kombinga yepango ndyoka ta pewa noku na wo uuthemba woku li taamba nenge woku li tinda. O-advance medical directive ohayi ulike kutya omuntu okwa hala shike shi ningwe. Okutula po omukalelipo gwopaunamiti (mpoka sha taambiwa ko paveta) oto vulu okushilipaleka kutya omuntu ngoka i inekelwa ota ka ninga omatokolo gomondjila uuna sha pumbiwa. Otashi ka kala shi li nawa opo mboka ya kwatelwa mo ya kale ye na ookopi dhoombapila ndhoka dhi li po uuna tadhi ka kala dha pumbiwa. Yamwe oya tula oombapila ndhoka pamwe noondokumende dhawo dhilwe dha simana dhomahangano omakwashilipaleki, dhiimaliwa, dhuuyelele wokukwatathana nepangelo nosho wo dhilwe.

OKWIIDHIDHIMIKILA OONKALO NDHOKA HADHI LUNDULUKA

9, 10. Omalunduluko geni gaakokele haga vulu okuya moshipala ekwatho ndyoka haya pewa?

9 Moonkalo odhindji, aavali naanona ohaya hogolola okukala ye etha aakokele ya kale ye na emanguluko ngaashi ya hala shi thike pokuvula kwawo nosho wo pomangambeko gawo. Otashi vulika ya kale taya vulu okuteleka, okwoopaleka, okunwa oopela dhawo, nokupopya nayalwe pwaahe na uupyakadhi. Kungawo ohaya shilipaleke oyana kutya inaya pumbwa okukala ye na ombinga unene miinima mbyoka haya ningi esiku kehe. Ihe ngele mokweendela ko kwethimbo aavali oya kala itaaya vulu we okweenda nuupu, tashi vulika itaaya vulu okuya kositola, nenge ya tameke okudhimbwa noonkondo, aanona otashi vulika ya kale ya pumbwa okuninga po sha omolwomalunduluko ngoka.

10 Uukokele ohawu vulu okweetelela engwangwano, epolimano, uudhigu wokukala itaaya vulu okumona kutya ngashingeyi oya pumbwa okulongitha okandjugo, okukanitha omakutsi, omeho nosho wo omadhiladhilo; ihe ngele wumwe  womuupyakadhi mboka wokwaanuukolele owa holoka po, iinima mbyoka ohashi vulika yi pangwe nawa. Konga ekwatho lyopaunamiti petameko lela lyoonkalo ndhoka. Aanona otashi vulika oyo ya pumbwa okukatuka oonkatu tango moshinima shika. Pompito yimwe, otashi vulika ya pumbwa okutameka okukala oyo taya kwatele komeho mwaashoka aavali ya li haya ningi nale. Opo ya kwathele mokusila oshimpwiyu aavali, aanona otashi vulika ya kale ya pumbwa oku ya ambidhidha, oku ya kwathela niikwambapila, noku ya fala hoka ye na okuya, nosho tuu. — Omayel. 3:27.

11. Oshike tashi vulu okuningwa opo shi kale oshipu kaavali ya vule okutaamba ko omalunduluko?

11 Ngele uupyakadhi waavali yoye itawu vulu okukandulwa po, otashi vulika pwa pumbwa okuningwa omalunduluko mesiloshimpwiyu lyawo nenge shi na ko nasha naampoka haya kala. Ngele elunduluko eshona, otashi ke shi ningitha oshipu oku li taamba ko. Ngele owu li kokule naavali yoye oshinano shontumba, mbela itashi ka kala sha gwana Onzapo onkweni nenge omushiinda shoye a kale ha piti po pandjigilile yo taya tseyithile gumwe gwomaanona kutya aavali oye li po ngiini? Mbela oya pumbwa owala ekwatho mokuteleka nomokwoopaleka? Mbela omalunduluko omashona megumbo itage ke shi ninga oshipu noshi li egameno kuyo ye ende megumbo ya manguluka, yi iyoge, nosho tuu? Otashi vulika shoka aakokele ya pumbwa opo ya kale ye na emanguluko ndyoka ya hala ekwatho owala lyomukalele. Ihe ngele itashi ka kala shi li egameno kuyo okukala oyo ayeke, otapu ka pumbwa okulongekidhwa eyambidhidho lya gwedhwa po tali kalelele. Kutya nduno onkalo oya tya ngiini, tala kutya omakwatho geni haga gandjwa moshitopolwa sheni. * — Lesha Omayeletumbulo 21:5.

NKENE YAMWE HAYA UNGAUNGA NOMASHONGO

12, 13. Ongiini aanona aakuluntu mboka ye li kokule naavali yawo ya tsikila oku ya simaneka noku ya sila oshimpwiyu?

12 Aanona aanahole ohaya kala ya hala aavali yawo ya kale puuwanawa. Uuna ye shi kutya oye li metonatelo ohashi ningitha aanona ya kale ye na ombili yopamadhiladhilo. Ihe omolwiinakugwanithwa yilwe, aanona oyendji aakuluntu ihaya kala popepi naavali yawo. Moonkalo dha tya ngaaka, yamwe oya longitha omafudho gawo ye ke ya talele po noku ya sila oshimpwiyu noompumbwe dhawo, taye ya kwathele niilonga yomegumbo mbyoka itaaya vulu okulonga. Oku ya dhengela pandjigilile, nokuli esiku kehe ngele otashi wapa, oontumwafo nenge oo-e-mail ohadhi shilipaleke aavali kutya oye holike. — Omayel. 23:24, 25.

13 Kutya nduno onkalo oya tya ngiini, esiloshimpwiyu ndyoka hali pewa aavali yoye olya pumbwa okukonakonwa. Ngele iho kala popepi nayo, noye li Oonzapo, oto vulu okupopya naakuluntugongalo yomegongalo lyawo, to ya pula ye ku gwedhele po omayele. Ino kala wo inoo kwatela oshinima shoka momagalikano goye. (Lesha Omayeletumbulo 11:14.) Ngele aavali yoye kaye shi Oonzapo, owu na okukala wa hala ‘okusimaneka ho nanyoko.’ (Eks. 20:12; Omayel. 23:22) Uushili owo kutya, hamaukwanegumbo agehe taga ka ninga omatokolo ga faathana. Yamwe ohaya longekidha opo omuvali a tembukile kuyo nenge a kale popepi nayo. Ihe haaluhe shika hashi wapa. Aavali yamwe kaye hole okukala pamwe noyana aakuluntu nomaukwanegumbo gawo; oye hole okukala ya manguluka nokaye hole okukala ye li omutengi. Yamwe otashi vulika ya kale ye na oshimaliwa, notashi vulika ya hogolole po okufutila esiloshimpwiyu lyawo sho ye li momagumbo gawo yene. — Omuuv. 7:12.

14. Mboka taya sile oshimpwiyu aavali otaya vulu okumona omaupyakadhi geni?

14 Momaukwanegumbo ogendji, iinakugwanithwa oyindji yokusila oshimpwiyu ohashi vulika yi kale owala komapepe gomwana gumwe, ngoka e li popepyeelela naavali. Ihe mboka oyo haye ya sile oshimpwiyu unene, oye na okukala ye na ondjele shi na ko nasha noompumbwe dhaavali yawo nodhawo yene. Kehe gumwe gwomuyo oku na ethimbo lya ngambekwa noonkondo dha ngambekwa. Onkalo yaangoka ta sile oshimpwiyu ohashi vulika yi lunduluke, shoka hashi ningitha a talulule omalongekidho ngoka ge li po. Mbela otashi vulika oshilyo shimwe osho owala shi na iinakugwanithwa oyindji unene? Mbela aanona yalwe itaya vulu okuninga  oshindji, ngaashi mokuninga omalufo gokusila oshimpwiyu aavali?

15. Ongiini ngoka ta sile aavali aakokele oshipwiyu ta vulu okukwathelwa opo kaa loloke?

15 Uuna omuvali omukokele ha pumbwa ekwatho aluhe, ohashi vulika omusilishimpwiyu a loloke. (Omuuv. 4:6) Aanona aanahole ohaya kala ya hala okuningila aavali yawo shoka taya vulu, ihe ngele oya kala taya pula unene ohashi vulika shi ya lolodhe. Aasilishimpwiyu mboka hashi vulika yi iyadhe monkalo ndjika oya pumbwa okukala ye na ondjele, tashi vulika ya pule ekwatho. Ohashi vulika ya kale ya pumbwa okukwathelwa omalupita opo kaaya ye nziya komagumbo gaakulupe.

16, 17. Omashongo geni aanona taya vulu okumona sho taya sile oshimpwiyu aavali aakokele, nongiini taya vulu okwiidhidhimika? (Tala wo oshimpungu “Okugandja esiloshimpwiyu nenyanyu.”)

16 Ohashi uvitha nayi uuna tu wete aavali yetu aanahole taya monithwa iihuna kiilanduliko yuukokele. Aasilishimpwiyu oyendji ohaya yemata, haya kala ye na oshimpwiyu, haya kwatwa kongeyo, haya kala yu uvite ondjo nenge nokuli ya kale haya kwatele onkone. Omathimbo gamwe, omuvali omukokele ohashi vulika a popye iinima tayu uvitha nayi nenge kaa pandule. Ngele shoka osha ningwa, ino geya nziya. Kapyoko gumwe e na ko nasha nuukolele wopamadhiladhilo okwa ti: “Omukalo omwaanawa gwokuungaunga nomaiyuvo kehe, unene tuu ngoka inoo hokwa, oku ga taamba ko tango ngoye mwene. Henuka okuthitikinina mo omaiyuvo goye nenge okukala twi inyenyetele omolwankene wu uvite.” Popya nakuume koye kopandjokana, noshilyo shilwe shuukwanegumbo, nenge nakuume omwiinekelwa kombinga yankene wu uvite. Oonkundathana ndhoka otadhi vulu oku ku kwathela kuu kale to gandja eitulomo kunkene wu uvite.

17 Otashi vulika pu kale ethimbo mpoka uukwanegumbo kaawu na oshimaliwa nenge ontseyo yokutsikila okusila oshimpwiyu omukokele gwawo ngoka ye hole pegumbo. Ethimbo limwe okukala megumbo lyaakulupe otashi vulika ku kale kwa pumbiwa. Omumwameme gumwe Omukriste okwa li ha talele po yina megumbo lyaakulupe konyala esiku kehe. Okwa popi kombinga yuukwanegumbo we a ti: “Katwa li tatu vulu oku pa Meme ekwatho ndyoka a li a pumbwa oowili 24 esiku kehe. Kasha li oshipu kuye okuzimina okuya megumbo lyaakulupe. Osha li oshidhigu kuye noonkondo pamaiyuvo. Ihe shoka osho sha li shi li nawa lela a ninge unene tuu moomwedhi dhe dhahugunina dhonkalamwenyo ye, nokwa li e shi taamba ko.”

18. Mboka haya sile oshimpwiyu aavali otaya vulu okukala ya shilipalekwa shike?

18 Iinakugwanithwa yokusila oshimpwiyu aavali yoye sho omimvo tadhi hedha ko ohayi vulu okukala ya kitakana nohayi vulu okuguma omaiyuvo gomuntu. Kapu na omikalo dhomondjila dhokondandalunde dhi na ko nasha nokusila oshimpwiyu aakokele. Ihe ngele owa ninga elongekidho ewanawa, nowu na elongelokumwe lya dhiladhilwa nawa, okukundathana okuwanawa, kakele kaayihe, egalikano tali zi komutima, oto ka vula okugwanitha po iinakugwanithwa yoye yokusimaneka aakokele yoye aaholike. Mokuninga ngaaka, oto vulu okukala wa nyanyukwa molwaashoka owu shi kutya otaya pewa esiloshimpwiyu nekwatho ndyoka ya pumbwa. (Lesha 1 Aakorinto 13:4-8.) Shoka sha simanenena osho kutya, oto vulu okukala wa shilipalekwa kutya oto ka kala wu na ombili yopamadhiladhilo ndjoka Jehova ha yambeke nayo mboka haya simaneke aavali yawo. — Fil. 4:7.

^ okat. 3 Shoka aanona naavali ya hala otashi vulu okwiikolelela keputuko. Miitopolwa yimwe, aantu oye shi tala ko shi li nawa nohashi kala osho sha halika iilyo yuukwanegumbo ngaashi aatekulu, ooyinakulu, aamwayina naakwanezimo yalwe ya kale megumbo limwe nenge ya kale haya monathana olundji.

^ okat. 11 Ngele omuvali gwoye oku li natango megumbo lye, shilipaleka kutya omukalele ngoka i inekelwa oku na iipatululo opo a vule okuya kuye uuna pu na onkalo yeulumompumbwe.